ม.นเรศวร ผนึกกำลัง TNDR พร้อมวางแนวทางการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติของประเทศ

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะรองประธานกรรมการ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience : TNDR) เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience : TNDR) 17 มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธานเครือข่าย TNDR กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
     ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย TNDR ทั้ง 17 มหาวิทยาลัย ได้รับฟัง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวทางการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยร่วมกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากเครือข่ายภาครัฐต่างๆ ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมครั้งนี้ด้วย อาทิ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กรมโยธาธิการและผังเมือง สภากาชาดไทย สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) ฯลฯ

   รับชมวิดีโอ

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon