ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ผลการกลั่นกรองให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Quantum-Enabled Innovations in Finance, Logistics, and Energy”  

 

Loading

ขอเชิญชวนอาจารย์มหาวิทยาลัย ยื่นข้อเสนอโครงการ (งานจ้างที่ปรึกษา) ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้าง จังหวัดตราด

Loading