หน่วยงาน

หน่วยงาน ในสำนักงานอธิการบดี

679

จำนวนบุคลากร

18

จำนวนหน่วยงาน

[แหล่งข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล : https://hrmis.nu.ac.th]
update : 11/08/2566

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มอำนวยการ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Division of Central Administration
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Development Division (EQDD)
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร
Division of Law

กลุ่มบริหารทรัพยากร

กองแผนงาน
Division of Planning
กองคลัง
Division of Finance
กองการบริหารงานบุคคล
Division of Human Resource
กองอาคารสถานที่
Division of Buildings and Accommodation
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Center for Information Technology and Communication Service (CITCOMS)

กลุ่มแกนพันธกิจ

กองบริการการศึกษา
Division of Academic Affairs
กองการวิจัยและนวัตกรรม
Division of Research and Innovation
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
Office of Academy Support Services (OASS)
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Division of Art and Culture Conservation
อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Science Park

กลุ่มสนับสนุนการขับเคลื่อน

กองกิจการนิสิต
Division of Student Affairs
กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
Division of International Affairs and Language Development (DIALD)
สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
Center for Animal Research
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
Division of Technology Transfer & Intellectual Property Management
สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง
Regional Center of Geo-Informatics and Space Technology, Lower Northern Region (GISTNU)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตรวจสอบภายใน

หน่วยงานอื่นๆ

สโมสรมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์เครือข่าย สมศ.

Loading