สภามหาวิทยาลัยนเรศวร

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดุษฎี สงวนชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พิจิตต รัตตกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กรองกาญจน์ ชูทิพย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์
ดร.ปริญญา สร้อยทอง
ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Loading