บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

    รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดโดยบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการวิจัย และตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย ที่กำหนดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อันจะส่งผลให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรรณแข มไหสวริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายและเสวนา

   ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารจากที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสุจินต์ อึ้งถาวร MD 236 Conference Room คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 ม.ค 2567

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon