ม.นเรศวร หารือร่วมนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส่งเสริมการรับรู้และการพัฒนา “เมืองพิษณุโลก” 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนเรศวร 305 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว  คงเมือง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ  บำรุงสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานที่ประชุมหารือร่วมกับนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความมุ่งหวังของสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในการผลักดันให้พิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต ตลอดถึงได้แนวทางในการพัฒนา การจัดแสดงนิทรรศการ การส่งเสริมการรับรู้ในวงกว้าง เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบพระคุณนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้ 

   1. นายชาติรัฐ เครือหงส์
   2. นางสาวเพ็ญพร ตั้งปฏิการ
   3. นายประกาศ ภมรกุล
   4. ว่าที่ ร.ต.ทศพร เกิดผล
   5. นายสุทัศน์ ฉายบ้านใหม่
   6. นายพิพัฒน์ เอี่ยมสาย

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon