ค่านิยมหลัก สมรรถนะหลัก วัฒนธรรม

ค่านิยมหลัก สมรรถนะหลัก วัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ

ค่านิยมหลัก

 SIMPLE 

S : Systematicity คือ ความมีระบบ

I : Innovation คือ นวัตกรรม

M : Management by Facts คือ การจัดการโดยข้อมูล

P : Participatory Management คือ การจัดการแบบมีส่วนร่วม

L : Leadership คือ ภาวะผู้นำ

E : Efficiency & Effectiveness คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สมรรถนะหลัก

สมุนไพรและกัญชงกัญชาในทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง การเกษตรมูลค่าสูง

พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

การปฏิบัติงานโดยอิงข้อมูล (Fact-based Operation)

Loading