ประวัติอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

ประวัติอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. (Water Resources Engineering) (International Program) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2560    มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

2554    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

2551   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

2547   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

2543   ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

2541   ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

ประวัติการทำงาน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (2564 – ปัจจุบัน)
 • Editorial Advisory Board International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, UK. (SCOPUS) (2563 – ปัจจุบัน)
 • Editorial Board International Journal of Geographia Technica, Romania (SCOPUS) (2562 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทคณะ (2562 – 2565)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก (2563 – ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (2562 – 2564)
 • ที่ปรึกษาประธานสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 41 – 43 (2561 – 2564)
 • ประธานสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 40 (2560 – 2561)
 • กรรมการ Joint Coordinating Committee (JCC) ในโครงการความร่วมมือทางวิจัยระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T Project) (2559 – ปัจจุบัน)
 • ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 2 (2557 – 2559)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556 – 2563)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2555 – 2556)
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2553 – 2561)
 • อนุกรรมาธิการและเลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการการชลประทาน แหล่งน้ำและที่ดินเพื่อการเกษตรวุฒิสภา (2553)
 • กรรมการ Joint Coordinating Committee (JCC) ในโครงการความร่วมมือทางวิจัยระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น Integrated Study on Hydro-Meteorological Prediction and Adaptation to Climate Change in Thailand (IMPAC-T) (2552 – 2556)
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการชลประทาน แหล่งน้ำ และที่ดินเพื่อการเกษตร วุฒิสภา (2552)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทอาจารย์ (2551 – 2553)
 • กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (2551 -2552)
 • วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2527 – 2536)
ประสบการณ์การบริหาร
 • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2553 – 2561)
 • รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2544)
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2541 – 2544)
 • รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2537 – 2541)
 • รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2535 – 2537)
ประสบการณ์สอน
 • ระดับปริญญาตรี
 • หลักอุทกวิทยา (304344)
 • กลศาสตร์ของของไหล (304241)
 • ปฏิบัติการกลศาสตร์ของของไหล (304242)
 • ระดับปริญญาโท
 • การพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำ (304542)
 • ชลศาสตร์ของแม่น้ำ (304541)
 • Hydrological Hazards (314513) (International Program)
 • Disaster Risk Management (314502) (International Program)
 • Community-Based DRR (314522) (International Program)
 • Selected Topics in Disaster Management (Science Technology) (314519) (International Program)
 • Research Methodology in Science Technology (314594) (International Program)
 • Seminar 1 (314595) (International Program)
 • Seminar 2 (314596) (International Program)
 • Thesis 1, Type A2 (314591) (International Program)
 • Thesis 3, Type A2 (314593) (International Program
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ

วิจัย

(1) ระดับนานาชาติ

2564 – ปัจจุบัน  Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA): 3 years joint research among 6 countries (supported by Erasmus+ programme)

2561 – ปัจจุบัน  Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas (MESfIA): 3 years Joint research among 7 countries (supported by Erasmus+ programme)

2559 – 2564     Building framework of community action plan based on climate change impact on vulnerability of flood-prone areas at watershed level: sub project under ADAP-T: 5 years joint research between Thai-Japanese researchers (supported by JICA/JST)

2559 – 2561     ASCENT – Advancing Skill Creation to Enhance Transformation: 3 years joint research among 7 countries (supported by Erasmus+ programme)

2559               Watershed management for disaster prevention (supported by SEA-EU Mobility project)

2554 – 2558     Application Space Rainfall for Hydrological Analysis: sub project under IMPAC-T: 5 year- Joint research between Thai-Japanese researchers (supported by JICA/JST)

2552               Relationships between PWV from GPS and Rainfall Characteristics for Thailand, Faculty of Science, Shizuoka University JAPAN

2548               Spatial-Temporal Disaggregation model for rainfall analysis at Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering, National Technical University of Athens, GREECE

2545               Stochastic Process for analyzing rainfall events distribution at Institute of Industrial Science, University of Tokyo, JAPAN

     (2) ระดับชาติ

2563 – 2564     โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC (Luangprabang Indochina Mawlamyine Economic Corridor)

2555 – 2556     การประเมินน้ำหลากจากปริมาณฝนจากเรดาร์และฝนจาก TRMM

2554 – 2555     การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร

2553 – 2554     โค้งกฎการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ำสำหรับการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำระยะแรก ของเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2551 – 2553     การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไอน้ำในอากาศ (PWV) ที่วัดด้วย GPS กับลักษณะของฝนในประเทศไทย

2551 – 2552     ระบบจัดการการระบายน้ำชุมชนโดยข้อมูลภูมิสารสนเทศ

2551 – 2551     โครงการประเมินฝนจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเรดาร์กับข้อมูลฝนจากสถานี สำหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

2550 – 2551     ระบบเตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติสำหรับชุมชนเมือง

2550 – 2550     การวิเคราะห์สภาพอุทกวิทยาหลังการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม

2549 – 2549     การวิเคราะห์ ดิสแอกกริเกชั่นสำหรับความสัมพันธ์ ของฝนระหว่างสถานีเพื่อการทำนายฝน

2546 – 2548     โครงการการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (ระยะที่ 1-2)

2543 – 2546     โครงการศึกษาฐานข้อมูลทางอุทกวิทยาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 1-3)

2541 – 2542     โครงการศึกษาศักยภาพอุทกวิทยาน้ำผิวดินในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน

2539 – 2541     โครงการศึกษาแผนที่ภาพชั้นดิน ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก

การบริการทางวิชาการ

2564 – ปัจจุบัน     โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area Based) เกาะภูเก็ต

2563 – 2564     โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

2562 – 2563     โครงการศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม – น่าน จังหวัดสุโขทัย

2561 – 2562     โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

2558 – 2559     หัวหน้าโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการ อ่างเก็บน้าห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย และอ่างเก็บน้าห้วยน้าลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรมชลประทาน)

2553 – 2554     โครงการตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง

2548 – 2550     โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของเทศบาลตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท

2548 – 2548     โครงการจัดตั้งศูนย์ทางน้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง จังหวัดเพชรบูรณ์

2547 – 2548     โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของอบต.หัวรอ พิษณุโลก

2547 – 2548     โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของเทศบาลนครพิษณุโลก

2542 – 2543     โครงการวิเคราะห์ฐานรากดินพร้อมออกแบบพนังป้องกันตลิ่ง เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

2538 – 2539     โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (ระยะที่ 2)

2537 – 2540     โครงการศึกษาแผนแม่บทระบบระบายน้ำทิ้งและกำจัดน้ำทิ้งเทศบาลเมืองพิษณุโลก

2537 – 2537      โครงการสำรวจข้อมูลและศึกษาสภาพการจราจรและการขนส่งในจังหวัดพิษณุโลก

การอบรมสัมมนาที่สำคัญ

–   The advance Soil and Water Assessment Tool (SWAT-CUP) and Soil Moisture downscaling training, ADPC, THAILAND, 2561

–   Embracing the new normal for IZN: Quality mobility, SEAMEO, SEMEO RIHED, Thailand, 2559

–   Disaster Resilience Leadership for Southeast Asia, ADPC, THAILAND, 2558

–   ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL), สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2558

–   International Dean Courses “Asia 2012/2013”, DAAD, Germany, 2555-2556

–   Geo-Informatics Science and Earth Observation, ITC, University of Twente, The NETHERLANDS, 2550

–   41th International Course on Land Drainage, Wageningen University, The NETHERLANDS, 2545

–   การจัดการขยะชุมชนและกากของเสียอันตราย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543

–   การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนขนาดเล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543

–   Industrial property rights training course for operational staff, AOTS, JIII, JAPAN, 2542

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนรวม
 • ประธานหลักสูตรปริญญาโทสาขา Disaster Management (International Program)
 • กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะ
 • Editorial Advisory Board ของ International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, UK. (SCOPUS)
 • Editorial Board ของ International Journal of Geographia Technica, Romania (SCOPUS)
งานบริการสังคมที่สำคัญ

–   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

–   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครสวรรค์

   กรรมการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสำหรับวิศวกร ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รางวัลสำคัญ

2562    รางวัลนารีศรีสตรีวิทยา ประจำปี 2562

2554   นักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2554

2543   ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2543

อื่น ๆ :
 • ทุนจากต่างประเทศ

2555   ทุนฝึกอบรม จาก DAAD ประเทศเยอรมัน

2550   ทุนฝึกอบรม จาก Nuffic รัฐบาลเนเธอร์แลนด์

2545   ทุนฝึกอบรม จาก Nuffic รัฐบาลเนเธอร์แลนด์

2542   ทุนฝึกอบรมระยะสั้น จาก AOTS ประเทศญี่ปุ่น

 • ทุนจากรัฐบาลไทย

2555   ทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ (UMAP) ประจำปีงบประมาณ 2552

2543   ทุนรัฐบาลไทย (UDC) ศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาขาดแคลน (วิศวกรรมศาสตร์)

Loading