ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : sarintipt@nu.ac.th
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
e-mail : panup@nu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
e-mail : kornkanoki@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : sirichait@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
e-mail : watanap@nu.ac.th
ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
e-mail : phisuta@nu.ac.th
ดร.จรัสดาว คงเมือง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม
e-mail : charatdaok@nu.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.มาร์ฎา ชยทัตโต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
e-mail : madac@nu.ac.th
ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
e-mail : jaruwand@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
e-mail : atthakornt@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : panusn@nu.ac.th
ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
e-mail : yutthapongt@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ
e-mail : usaa@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
e-Mail : charoons@nu.ac.th
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
e-mail : piriyan@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
e-Mail : perayap@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
e-Mail : yuwayongj@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง พัชราภรณ์ สุดชาฎา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
e-Mail : patcharaporns@nu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
e-mail : kornkanoki@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
e-Mail : supawitoos@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
e-Mail : nithrak@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
e-Mail : krongkarnc@nu.ac.th
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ประจันบาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
e-Mail : pakornp@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย
คณบดีคณะนิติศาสตร์
e-Mail : boonyaratch@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์และการสื่อสาร
e-Mail : vichayananr@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
e-Mail : onusas@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
e-Mail : napisaw@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริมาส เฮงรัศมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
e-Mail : sirimash@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
e-Mail : rattima@nu.ac.th
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
e-Mail : nirats@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
e-Mail : worasitt@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
e-mail : uthaiw@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
e-mail : kumpon@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
e-Mail : niponk@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
e-Mail : narongritma@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ
คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
e-Mail : vatcharapols@nu.ac.th

Loading