ม.นเรศวร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม พร้อมแสดงสัญลักษณ์รณรงค์การต่อต้านการทุจริต 

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม กิจกรรมอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกหน่วยงาน เกิดความรู้ ความเข้าใจ หลักการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย  นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ หัวหน้าบริหารสารสนเทศและประมวลผลและนายอดิพงษ์ อทุน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ทั้งนี้ มีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับหน่วยงานระดับกอง หัวหน้างาน บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประเมิน ITA ทุกหน่วยงาน และตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรับฟังกว่า  350   ท่าน  

     รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้ความสาคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีความคาดหวังให้บุคลากรทุกระดับ นิสิตทุกชั้นปี เกิดความตระหนักรู้ ในการปฏิบัติงาน การดำเนินชีวิตด้วยหลักคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการที่ได้รับจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย และสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมและรับใช้สังคมโดยปราศจากการคอร์รัปชัน มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป 

 

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon