บริการออนไลน์

บริการออนไลน์ :

สำหรับนิสิต / บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

NU Mail
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
e-Registrar
ระบบทะเบียนออนไลน์
e-Learning
การเรียนการสอนแบบออนไลน์
ICT Exam
การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
Licensed Software
บริการ Software ลิขสิทธิ์
Change Password
เปลี่ยนรหัสผ่าน NU Account
Activity Transcript
ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
NU-NET Identification
ตรวจสอบ Account (NU Net)
ICT Literacy
คู่มือการเรียนรู้สารสนเทศ
Library Search (Web OPAC)
สืบค้นหนังสือ WEBOPAC
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
NU Map
ระบบค้นหาเส้นทาง
NU Transit
ระบบติดตามรถไฟฟ้า
e-Document
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
Zoom Meeting
จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
สารสนเทศกองพัฒนาคุณภาพฯ
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
NU Learning Organization
ระบบประวัติและผลงานส่วนบุคคลของบุคลากร
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
NU Digital Signature
NU QR Code Generator

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และพระราชบัญญัติ

ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
สำหรับนิสิตปริญญาตรี
ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
สำหรับนิสิตปริญญาโท
ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

University for Entrepreneurial Society

Loading