ภารกิจผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : sarintipt@nu.ac.th
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
e-mail : panup@nu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
e-mail : kornkanoki@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : sirichait@nu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
e-mail : watanap@nu.ac.th
ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
e-mail : phisuta@nu.ac.th
ดร.จรัสดาว คงเมือง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม
e-mail : charatdaok@nu.ac.th

Loading