ม.นเรศวร จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดผลงานโครงการฯ

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดโครงการฯ  โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ การเสวนา ในหัวข้อ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้” นิทรรศการผลงานการดำเนินโครงการฯ นำเสนอนวัตกรรม ผลงาน จาก 15 สถาบัน และแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ ในหัวข้อ “ Trend and Issues in Educational Development for Digital Era” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวรมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ สถาบันที่ชนะเลิศการประกวดผลงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมมหาราช 1 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

โดยผลการประกวดโครงการฯ มีดังนี้

ผลงานดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

  1. มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสู่การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนตาก

  1. มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ โรงเรียนวัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ์)

โครงการท้องถิ่นร่วมใจเพิ่มรายได้จากสบู่ล้างมือสูตรธรรมชาติ

  1. มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)

โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

  1. มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ โรงเรียนเมืองศรีเทพ

โครงการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมบนฐานชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิด BCG Economy สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ผลงานดีมาก จำนวน 7 รางวัล ได้แก่

  1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ รวมกับ โรงเรียนบึงบอระเพ็ด

โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาในยุค Next Normal เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  1. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ

โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเกษตรพึ่งตนเองในพื้นที่จังหวัดตาก

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการการพัฒนาเครือข่ายครูประถมวัยด้วยรูปแบบ e-CLIP โดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเพลงเป็นฐาน

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง

โครงการการพัฒนาบอร์ดเกมการเรียนรู้​เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ​ที่พึงประสงค์​ของผู้เรียนตามบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)

โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนตามสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  1. มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี

โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ Smart School ในโรงเรียนสังกัดนครพิษณุโลก

 

ผลงานดี จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

  1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ร่วมกับ โรงเรียนวัดหนองยาง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนเชิงรุก แบบรวมพลัง (Co-5STEPs)

  1. วิทยาลัยนอร์เทิร์น ร่วมกับ ศศช.บ้านพะนิกี่

โครงการการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยในศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก

  1. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมกับ โรงเรียนหนองโพพิทยา

โครงการการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองโพพิทยา

  1. มหาวิทยาลัยภาคกลาง ร่วมกับ โรงเรียนหนองพรมหน่อ

โครงการการพัฒนาสื่อการสอนและเพิ่มทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนและชุมชนให้สูงขึ้น

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านพี้

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 โดยบรูณาการสื่อดิจิทัล

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสักแห้ง

โครงการการสอนการเขียนโค้ดผานการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล (digital storytelling) เพื่อพัฒนานักนวัตกรรมในโรงเรียน

« ของ 5 »

 

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon