นิสิต ม.นเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 พร้อมเป็นตัวแทนธนาคารออมสิน ภาค 7 แข่งขันระดับประเทศ

    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ซึ่งผลการแข่งขัน นิสิต คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีม SD ยุวพัฒน์@NU วิสาหกิจชุมชนซากุระญี่ปุ่น คว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน “กิมจิ@ร่องกล้า” รับเงินรางวัล
10,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนธนาคารออมสิน ภาค 7 ไปแข่งขันระดับประเทศ

    ทั้งนี้ ทีม SD ยุวพัฒน์@NU วิสาหกิจชุมชนซากุระญี่ปุ่น มีสมาชิกประกอบด้วย 1) นางสาวชุติกาจน์ เศวตรุ่งเรื่อง2) นางสาวทัณทิมา สุขเกิด 3) นางสาวธัญชนก ฤทธิ์มณี4) นางสาวสุภณิชา แย้มสรวล 5) นางสาวอารียา พงศ์พจมาน6) นางสาวศุภนิดา ทองอินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

    โครงการดังกล่าว ฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นิสิต ผ่านการนำเสนอโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และธนาคารออมสิน ภายในกิจกรรมมีนิสิตเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับชุมชนต่างๆ จำนวน 5 ทีม ณ ห้องประชุมราชมนู อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร

« ของ 3 »

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon