ม.นเรศวร เสริมศักยภาพสู่ความยั่งยืนจัดอบรมให้ความรู้ SDGs

        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
NU-SDGs ประจำปี 2566” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมายตามหลัก SDGs เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในหลักของ SDGs โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ และ ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ SDGs ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

« ของ 2 »

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon