ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเจตนารมณ์

“สุจริต โปร่งใส มหาวิทยาลัยนเรศวรใสสะอาด” นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศเจตนารมณ์

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ขอเชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดี

เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
 • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่นสำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่มเป็นต้น

| โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

กดเพื่อดูรายละเอียด
กดเพื่อดูรายละเอียด

โครงสร้างมหาวิทยาลัยนเรศวร

| โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัย

 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
 • แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
| แสดงข้อมูลผู้บริหาร
 • ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

| https://old.nu.ac.th/?page_id=394

| https://old.nu.ac.th/?page_id=397

| https://old.nu.ac.th/?page_id=301

 • แสดลแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

| แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 15 ปี

กดเพื่อดูข้อมูล

แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

 • ที่อยู่หน่วยงาน
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • E-mail
 • แผนที่ตั้ง

| ข้อมูลการติดต่อ

กดเพื่อดูข้อมูล

| แผนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กดเพื่อดูข้อมูล

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

| แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://old.nu.ac.th/?page_id=17357

การประชาสัมพันธ์

 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยว
  ข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565

| แสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม (รอบรั้ว-เทาแสด)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ,Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

| แสดงข้อมูลคำถามที่ถูกถามบ่อย

|  Messenger Live Chat

|  https://www.facebook.com/messages/t/nu.university/

|  https://www.sa.nu.ac.th/

|  https://www.facebook.com/messages/t/697431506983310

แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น

| แสดงข้อมูล Social Network

https://www.facebook.com/nu.university/

https://old.nu.ac.th/?page_id=3567

https://old.nu.ac.th/?page_id=27449

https://www.facebook.com/nu.university/

https://old.nu.ac.th/?page_id=3567

www.facebook.com/สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร-NUradio-Naresuan-125725551379204

www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยนเรศวร-140336342711507

https://www.youtube.com/user/PR3369

แสดงนโยบายคุ้มมครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

| แสดงข้อมูล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
  (1)โครงการหรือกิจกรรม
  (2)งบประมาณที่ใช้ (3)ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
| แสดงข้อมูลหลักฐาน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนิน
  งานตามแผนดำเนินงานประจำปีใน
  ข้อ O11
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดควาก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1)ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2)รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย
  6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
| แสดงข้อมูลหลักฐาน
 • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1)ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  (2)ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3)ปัญหา/อุปสรรค
  (4)ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

| กดเพื่อดูข้อมูล

| กดเพื่อดูข้อมูล

การปฏิบัติงาน

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*

 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด

  (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด

  (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

 • จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

| คู่มือการตรวจสอบข้อมูลของวารสารในฐานข้อมูล-SCOPUS-และ-SJR

| แนะนําการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต e-registrat สำหรับเจ้าหน้าที่

| คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี

| มืออาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรกดเพื่อดูข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

https://old.nu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/it-manual-teacher-OIT-013.pdf

https://www.advisors.nu.ac.th/index.php

แนะนําการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

https://old.nu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/intro-acad-on-internet.pdf

http://www.reg2.nu.ac.th/manual_e-registrar/e-registrar_for_staff.pdf

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

https://old.nu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/manual-teacher-OIT-013.pdf

https://www.advisors.nu.ac.th/manual_advisor.pdf

การให้บริการ

 • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

  • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบ
   ด้วย

    (1) บริการหรือภารกิจใด

    (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

  • หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

คู่มือการเรียน Online นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

คู่มือการตรวจสอบข้อมูลการเรียน Online ในระบบ

คู่มือการตรวจสอบข้อมูลการเรียน Online ใน Microsoft Teams

| คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
  6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

| สำนักหอสมุด

| โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

| โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

สำนักหอสมุด

https://app.lib.nu.ac.th/m/voc/report.html

https://app.lib.nu.ac.th/m/voc/pdf/2565.pdf

กองกลาง

https://center.office.nu.ac.th/

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/officers/projectassessment/

| กดเพื่อดูรายละเอียด

| กดเพื่อดูรายละเอียด

| กดเพื่อดูรายละเอียด

 • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมา
  ยังหน่วยงาน
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ระบบทะเบียนออนไลน์ (e-register)
https://reg3.nu.ac.th/registrar/?avs112852550=4

บริการออนไลน์
https://old.nu.ac.th/?page_id=1141

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
https://nuportal.nu.ac.th/

ระบบยืม-คืนหนังสือออนไลน์
http://www.lib.nu.ac.th/web/ 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราช
  บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนด
ให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

| กดเพื่อดูข้อมูล

| กดเพื่อดูข้อมูล

| กดเพื่อดูข้อมูล

 • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

| ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ข่าวประกวดราคา

| ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัด
  เลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัด
  เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


| ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศข้อมูลสาระสำคัญตามสัญญา

 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1)งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
  (2)สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
  (3)ปัญหา อุปสรรค
  (4)ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
| กดเพื่อดูรายละเอียด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
 • เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

| กดเพื่อดูข้อมูล

| กดเพื่อดูข้อมูล

| กดเพื่อดูข้อมูล

 • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ 023
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

| กดเพื่อดูข้อมูล

| กดเพื่อดูข้อมูล

 • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
 • หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

  (3) การพัฒนาบุคลากร

  (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 • เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

 1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

https://www.personnel.nu.ac.th/home/images/data/work/center/63-01.pdf

 1. ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

https://www.personnel.nu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=92

 1. 3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร https://www.personnel.nu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=847

https://www.personnel.nu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=848

 1. 4. การพัฒนาบุคลากร

https://www.personnel.nu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1142

 1. 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

https://www.personnel.nu.ac.th/home/images/data/work/salary/042566/01/02.pdf

 • แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น

  (3) ปัญหา/อุปสรรค

  (4) ข้อเสนอแนะ

 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

– รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลประจำปี 2565

https://www.personnel.nu.ac.th/home/images/data/file/new/advertise/2566/21.pdf

https://www.personnel.nu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1160:-2565-&catid=93:2021-03-31-04-23-16

– สถิติบุคลากร

https://hrmis.nu.ac.th/static.aspx

– การฝึกอบรม/พัฒนา

https://www.personnel.nu.ac.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=666

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน

  (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน

  (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ

  (4) ระยะเวลาดำเนินการ

| กดเพื่อดูข้อมูล
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

| กดเพื่อดูข้อมูล

 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

  (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

  (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

| แบบรายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

(3) ผลจากการมีส่วนร่วม

(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

1. มหาวิทยาลัยนเรศวรส่งมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ

2. โครงการ NU Leadership Camp 2023

3. กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต

4. นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม”

|กดเพื่อดูรายละเอียด
|กดเพื่อดูรายละเอียด
|กดเพื่อดูรายละเอียด

นโยบาย No Gift Policy

 • เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566

  *ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศนโยบาย No Gift Policy

 • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม
  การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 • แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
| กดเพื่อดูรายละเอียด

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ
  มิชอบ
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

  (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
| กดเพื่อดูข้อมูล

แผนการป้องกันการทุจริต

 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) โครงการ/กิจกรรม

  (2) งบประมาณ*

  (3) ช่วงเวลาดำเนินการ

 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

| กดเพื่อดูข้อมูล
 • แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ 036
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
| กดเพื่อดูข้อมูล
 • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

  (3) ปัญหา/อุปสรรค

  (4) ข้อเสนอแนะ

 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

| กดเพื่อดูข้อมูล

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
 • แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง

| กดเพื่อดูข้อมูล

| กดเพื่อดูข้อมูล

 • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

  (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนว
ทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

| กดเพื่อดูข้อมูล

| กดเพื่อดูข้อมูล

 • แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
 • แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

| กดเพื่อดูข้อมูล

| กดเพื่อดูข้อมูล

| กดเพื่อดูข้อมูล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี
  พ.ศ. 2565
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบ
  ด้วย

  (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

  (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ

 • มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย

  (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

  (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

  (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

| กดเพื่อดูข้อมูล

 • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

| กดเพื่อดูข้อมูล

Loading