ดร.มาร์ฎา ชยทัตโต

ประวัติผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

ดร.มาร์ฎา ชยทัตโต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy Program in Business Administration : Naresuan University , Phitsanulok , Thailand
ปริญญาโท
Master of Science Program In Computer Naresuan University , Phitsanulok , Thailand
ปริญญาตรี
Bachelor of Science Program In Computer Science : Naresuan University , Phitsanulok , Thailand
Work experience

2019 – Present

 • Lecturer of Business, Economics and Communications Faculty

Naresuan University , Phitsanulok , Thailand

2009 – 2018   

 • Director of Academic Services and Assets management Division.  Naresuan University , Phitsanulok , Thailand

2006 – 2008             

 • Plan and Development Director of Center of Information Technology And Communication Services, Naresuan University , Phitsanulok , Thailand
 • Board of Software Engineering Process Group
 • Lead Auditor of International Standardization and Organization9001:2000

2004 – 2005

 • Head of Business and Software Analysis Department of Center For Information Technology And Communication Services, Naresuan University , Phitsanulok , Thailand

2002 – 2003

 • Analysis and Design Course of Academic service Department
โครงการวิจัย
 1. หัวหน้าแผนงานการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (วช) (2021) งบประมาณ 2,416,000 บาท
 2. หัวหน้าโครงการพัฒนาคลัสเตอร์ Health Retreatment ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (2020) งบประมาณ 3,900,000 บาท
 3. คณะทำงาน ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบท โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง งบประมาณ    15,000,000 บาท แหล่งทุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ (2018)
 4. คณะทำงาน โครงการค่าจ้างวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงไปสู่ตลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2020) งบประมาณ 500,000 บาท
 5. คณะทำงาน โครงการประยุกต์ใช้โมบายแอพพลิเคชั่นรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารและตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจการเกษตร สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัยกรีนมาร์เก็ต จ.พิษณุโลก วงเงินงบประมาณ 345,460 บาท (2019)
 6. คณะทำงาน โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปโคเหนือเขื่อน ด้วยแนวคิดระบบนิเวศทางธุรกิจและระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ของกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดตาก งบประมาณ 1,688,350 บาท แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2018)
 7. คณะทำงาน โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน กระทู้บนเว็บบอร์ด ของการเคหะแห่งชาติ งบประมาณ 727,000 บาท แหล่งทุน กองทุนวิจัยสำนักงานการเคหะแห่งชาติ (2018)
 8. คณะทำงาน โครงการการสังเคราะห์งานวิจัยที่อยู่อาศัย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเผยแพร่งานวิจัยงบประมาณ 2,000,000 บาท แหล่งทุน กองทุนวิจัยสำนักงานการเคหะแห่งชาติ (2017)

หัวหน้าโครงการ โครงการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ    390,000 บาท แหล่งทุนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน           

Publication

M Chayathatto, V Rattanawiboonsom, P Pongcharoen Pupong. Pongchar (2017). Relationship of Intangible Resources and Product development Cost In Meat-processing Industry in Veridian-E-Journal, Vol 1

V Rattanawiboonsom, M Chayathatto. Strategy Development Which Influnce the success of Digital Mastery Inplementation for the caramics Industry in Thailand, Journal of Economic and Management 12 (2): 721-731 (2018)

Nitchanan, K., Taksaporn, T., Chayathatto M., (2019). The Factors Affecting Selection the Homestay A Case Study of Homestay in Chiang Mai Province, The 6thInternational Postgraduate Student Colloquium (IPSC 2019).

CHAYATHATTO, M., NA KROM W., ABDULLAH, Abdul Rashid., (2020). Using Cluster Analysis to Understand the Value Proposition in Digital Business to Develop Digital Marketing for Agricultural Community Enterprise in Thailand. Solid State Technology vol.63 No.6 (2020).

Avirutha, A., Akrajindanon R,, Hamanee, S., Rungtrakulchai, R., Na Krom, W.,                   M Chayathatto. (2020). The Perception and Attitude of Consumers toward the Intention to Use Digital Payment System in Cashless Society Era in Thailand. Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University

ผลงานทางวิชาการ
 1. Project Director in the project to develop digital marketing for 10 products or services in Lower North of Thailand (2018)
 2. Project Director in the Project to establish Intellectual Property office for service industry sector in the Lower North Thailand of the Department of Intellectual Property Thailand (2015 to 2018)
 3. Project Director in Project of Development Commission On Higher Education Quality Assessment System. (2011 to 2017)
 4. Project Director in the management curriculum in Science policy implementation of National Science Technology and Innovation Policy , In the Lower North Thailand (2014)
 5. Project Director in the project to build a network and adapted learning at the overseas under management curriculum National Science Technology and Innovation Policy. (2014).
 6. A marketing consultant, the project of optimize manufacturer for the OTOP entrepreneurs in the production of Phitsanulok province and Tak province. (2014)
 7. Project consultant, The project for distribution marketing channels for the OTOP entrepreneurs in the production of the lower North Thailand by electronic commerce (e-Commerce). (2014)
 8. Project Consultant in project management marketing and presentation technique for the presentations of marketing in the workshops to strengthen the capacity development program for youth in the project. “The courage to grow up”, National Electronics and Computer Technology Center, Thailand (2011 to 2013)
 9. Project Director in The information security management system and risk assessment project of Anti-Money Laundering office of Thailand. (2013)
 10. Project Director in the project implementation National Science Technology and Innovation Policy and Planning to practice in the Lower Northern areas , of National Science Technology and Innovation Policy office (2012)
 11. Researcher of The Project to development of new criminal acts predictive model by data mining techniques.(2010)
 12. Researcher of The research institute project Development by Six Sigma techniques of King Mongkut’s University of Technology Thonburi ,Bangkok , Thailand (2010)
 13. Board of Advisors Terms and conditions of the project bid to purchase play card of Excise Department, Thailand (2010)
 14. Researchers in the project, Employed to establish power system with diesel for agencies in the area, Project on design and Master Planning Botanical Garden Sukhothai Province. (2010)
 15. Consultants Committee on Social, Project implementation of the public awareness of the importance of National Science Technology and Innovation Policy and Planning. Under the program : the education and preparation of indicators for the Advancement of Science, Technology and Innovation Centre (2010).
 16. Project Director in the project of Information Security management system of Department of Energy Business , Ministry of energy, Thailand (2009
การอบรมและสัมมนา (Training and seminar)
 1. Advanse – Advancing university financial management practice in Southeast Asia , Naresuan Univerversity Thailand
 2. Capacity building – trainings for trainers for top and middle managers University Strategy and Financial Management , Graz- Austria
 3. Energy Management system : ISO50001:2011 , Bangkok ,Thailand
 4. Reputation Management and Strategic Marketing Orientation , Malaysia
 5. “Planning and Implementing Technology Transfer Project” Bangkok ,Thailand
 6. 1st Science Technology and Innovation Policy Management Programmer, National Science Technology and Innovation Policy Office, Thailand.
 7. Bio Korea 2010 Conference and the 5thAsia Bio-Business Partnering 2010. Seoul, Korea
 8. Business Planning and Budgeting Management and Psychology Institute , Bangkok , Thailand
 9. Six Sigma for Organization Development University Research King Mongkut’s University of Technology Thonburi ,Thailand
 10. Introduction to CMMI Center for Information Technology and Communication Service , Naresuan University , Thailand
 11. Introduction to Capability maturity Model Integration Version 2.1 Software Park , Thailand
 12. Software Quality Assurance IT Professional Consulting , Thailand
 13. Business and System Analysis (English Program) Software Park , Thailand
 14. Risk Managements ACA , Thailand
 15. Requirement Management Center for Information Technology and Communication Service , Naresuan University , Thailand
 16. ISO27001 Standard : Information Security Management System BVQI
 17. Control Objective for Information and Related Technology (CobiT)
 18. ISO9001:2000 Auditor/Lead Auditor Training Course IRCA Registered Course Number:A17092 AJA Registrars Limited
 19. Benchmarking Network Thailand Productivity Institute, Thailand Current State of Global and Regional Information and Communication Technology Software Park , Thailand
 20. Workshop to develop research institute (Institutional Researcher). Naresuan University
 21. Training process management and knowledge management. Toyota Company , Thailand
 22. Training Strategies for working effectively Course
 23. Business Planning and Budgeting Management Psychology Institute
ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา (Experience for Consult)

 

Customer

Type of Business

Consult

ETERNAL SAKATA INX IN THAILAND  CO., LTD

บริษัท อินเทอร์นัล ซากาต้า อิงค์ ประเทศไทย จำกัด

A manufacturer of quality Gravure and alcohol-based and water-base Flexographic ink

Risk Management

Quality Improvement and Quality Control

PK Silver Trading Company Limited

บริษัท พีเค ซิลเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

Jewelry   Trading

Risk Management

Process Improvement

MIKI SIAMESE INTERNATION CO., LTD THAILAND

บริษัท มิกิ สยาม อินเตอร์เนชั่นนอล ประเทศไทย จำกัด

Jewelry

Risk Management

Process Improvement

Atos Thailand

บริษัท อะโท ออริจิน ประเทศไทย จำกัด

IT Consult company.

CMMI Standard and 

Information Security Management System

Risk Management

Department of Energy Business , Ministry of energy,Thailand

กรมพัฒนาพลังงาน กระทรวงพลังงาน

Governance

Information Security management system

Risk Management

Playing Cards Factory, The Excise Department of Thailand

โรงงานไพ่ กระทรวงการคลัง

Governance

Information Security management system

Strategics Risk management

SME Bank of Thailand

ธนาคารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Banking

Computer Accessories , Infrastructure , Information Security management system

Strategics Risk management

Anti-Money Laundering office of Thailand

สำนักงานส่งเสริมและป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน

Governance

Infrastructure Security and Information Security management system

Strategics Risk management

Office of H.M. Principal Private Secretary

สำนักราชเลขาธิการ สำนักงานพระราชวัง

Governance

Design and Development Information system  , decision support system and Knowledge management system.

Strategics Risk management

Certificate
 • Financial Management Performance
 • Software Quality Assurance
 • Introduction to Capability maturity Model Integration Version 2.1
 • Business and System Analysis
 • ISO9001:2000 Auditor/Lead Auditor of IRCA
 • Six Sigma for Organization Development
Teaching / Special Instructor

Management Information System

Digital business Managemant

Business Information System

System Analysis and Design

Information Security

Knowledge Management

Seminar I / Seminar II

Loading