ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์

ประวัติรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
PhD (Mechanical Engineering) : Wichita State University, Kansas, USA
ปริญญาโท
MS (Mechanical Engineering) : University of Colorado at Boulder, USA
ปริญญาตรี
B.Eng. (Mechanical Engineering) : Chiang Mai University, Thailand
TEACHING

Undergraduate level: Thermodynamics II, Fluid Machinery, Machine Design (staff)

Graduate level: Advanced Mathematics for Mechanical Engineers, Advanced Thermodynamics, Computational Fluid Dynamics

INTERSESTED FIELDS
  • Stack Effect Phenomenon
  • Ventilation, Passive Cooling in Building
  • Flow Modellings
BOOK CHAPTER

Putthawong and S. Yiemwattana, The Multifunction Green Roof: A Case Study of UHI Mitigation From USIS Building, Phitsanulok, Thailand. (2021), Advances in Urban Lifestyle and Technology. W. Suparta (Editor), p107-116, New Castle UK, Cambridge Scholars Publishing, ISBN 978-1-5275-6529-6

TEXTBOOK

ภาณุ พุทธวงศ์,อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม:ทฤษฎี การประยุกต์ และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น,านักพิมพ์มหาวิทยาลัย นเรศวร, พิษณุโลก,2560. ISBN 978-616-426-047-4

RESEARCH PUBLICATION

กุลยา กนกจารุวิจิตร,ศักดิ์ศิริโภคารัตนา,ณุ พุทธวงศ์,การศึกษาเชิงตัวเลขสองมิติแบบสมมาตรตามแกนของการไหล ของเลือดผ่านหลอดเลือดตีบและหลอดเลือดที่ใส่ขดลวด,วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร,Vol 22(1), 104-119, 2560

RESEARCH PROJECTS
Year Project Position Funding
2019 – 2020 ระบบจ าลองฝึกปฏิบัติการท างานขอ Researcher EGAT
ระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์
2012 – 2013 การออกแบบตัวถังและช่วงล่างส าหร Head of Naresuan University
รถไฟฟ้าภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนา Researcher
ต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลั
นเรศวร ระยะที่1
PROFESSIONAL EXPERIENCES
Year Project Position Owner
2014 Conceptual Design of Air Conditioning and Mechanical Naresuan University
Ventilation system for NU Conference Engineer
Building
2013 Conceptual Design of Air Conditioning and Mechanical Naresuan University
Ventilation system for USIS building, Engineer
Faculty of Engineering, NU
2012 Conceptual Design of Air Conditioning and Mechanical Naresuan University
Ventilation system for new NU Library Engineer
Building
2009 Energy Saving for Small Enterprise: ES for Thermal Energy Department of Industrial
SE. ( SME in Lower North, Thailand ) Engineer works, Ministry of Industry,
Thailand.
EXECUTIVE EXPERIENCES
Year Position Organization
2013-20016 Associate Dean in Administration and Graduate School, Naresuan University
Planning
2010-2013 Head of Mechanical Engineering Dept. Faculty of Engineering, Naresuan University
2009-2010 Associate Dean in Administration Faculty of Engineering, Naresuan University
2007-2009 Head of Mechanical Engineering Dept. Faculty of Engineering, Naresuan University

Loading