ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย

ประวัติรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy Chemistry The University of Alabama
ปริญญาโท
Master of Science Chemistry The University of Alabama
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติด้านการบริหาร
2538-2540 ผู้ช่วยสอน Department of Chemistry, The University of Alabama
2540-2541 ผู้ช่วยวิจัย โครงการ DNA Chip ของ National Institute of Health (NIH)
2546-2549 รองหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2549-2551 ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ศูนย์ปฎิบัติการเครืองมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์)
2552-2553 ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ศูนย์ปฎิบัติการเครืองมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์)
2553-2554 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554-2558 คณะกรรมการสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
2554-2558 หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558-2562 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2561-2562 รองประธานเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)
2563-2564 ประธานเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)
2563-2565 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2563-2565 อนุกรรมการแผนงานเกษตรและอาหาร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ผลงานวิชาการ
 1. Wichai, U.; Woski, S. A. “An Improved Route to 1,2-Dideoxy-1-b-phenyl-D– ribofuranose “ Med. Chem. Lett. 1998, 8, 3465-3468. (18 citing)
 1. Wichai, U.; Woski, S. A. “Disiloxane-Protected 2-Deoxyribonolactone as an Efficient Precursor to 1,2-Dideoxy-1- -aryl-D-ribofuranoses” Lett. 1999, 1, 1173-1175. (42 citing)
 1. Siripalakit, P.; Wichai, U.; Saraphanchotiwittaya, A. “Biotransformation of various natural sterol to androstenones by Mycobacterium and some steroid-converting

microbial strains” J. of Molecular Catalysis B: Enzymatic 2006, 41, 49-54. (14 citing)

 1. Meerod, S.; Tumcharern, G.; Wichai, U.; Rutnakornpituk, M. “Magnetite nanoparticles stabilized with polymeric bilayer of poly(ethylene glycol) methylether- poly(e-capolacton) copolymer ” 2008, 49, 3950-3956. (23 citing)
 1. Kadnaim, ; Junvikul, W.; Wichai, U.; Rutnakornpituk, M. “Synthesis and properties of carboxythylchitosan hydrogels modified with poly(ester-urethane) ” Carbohydrate Polymers. 2008, 74, 257-267. (9 citing)
 1. Rutnakornpituk, M.; Meerod, S.; B.; Rutnakornpituk; Wichai, U. “Magnetic core- bilayer shell nanoparticle: A novel vehicle for entrapment of poorly water soluble drugs” Polymer. 2009, 50, 3508-3515. (11 citing)
 1. Theppaleak, T.; Tumcharern, G.; Wichai, U.; Rutnakornpituk, M. “Synthesis of water dispersible magnetite nanoparticles in the presence of hydrophilic polymers” Polymer Bulletin. 2009, 63, 79-90. (11 citing)
 1. Rodkate, N.; Wichai, U.; Boontha, B.; Rutnakornpituk, M. “Semi-interpenetrating polymer network hydrogels between polydimethylsiloxane/polyethylene glycol and chitosan” Carbohydrate Polymers. 2010, 81, 617-625. (12 citing)
 1. Chonhenchob, V.; Kamhangwong, D.; Kruenate, J.; Khongrat, K.; Tangchantra, N.; Wichai, U.; Singh, S. P. “Preharvest bagging with wavelength-selective material enhances development and quality of mango cv. Nam Dok Mai #4 Sci. Food Agric. 2011, 91, 664-671. (1 citing)
 2. Puangsin, N.; Theamdee, P.; Wichai, U.; Boontha, B.; Rutnakornpituk, M. “Poly(acrylic acid)-grafted magnetic nanoparticle for conjugation with folic acid” Polymers. 2011, 52, 987-995.
 3. Rutnakornpituk, N. Puangsin, P. Theamdee, B. Rutnakornpituk, U. Wichai, Poly(acrylic acid)-grafted magnetic nanoparticle for conjugation with folic acid, Polymer 52, 987-995 2011. (18 citing)
 4. Theamdee, R. Traiphol, B. Rutnakornpituk, U. Wichai, M. Rutnakornpituk, Surface modification of magnetite nanoparticle with azobenzene-containing water dispersible polymer, Journal of Nanoparticle Research, 13, 4663-4477, 2011.
 5. Theppaleak, U. Wichai, B. Boontha G. Tumcharern and M. Rutnakornpituk, “Stable dispersions of poly(ethylene glycol) methyl ether–magnetite complexes in water”, Journal of Experimental Nanoscience, 6(1-2) 64-74 2011.
 6. Rutnakornpituk, U. Wichai, M. Rutnakornpituk, T. Vilaivan, Surface-initiated ATRP of poly(4-vinylpyridine) from magnetie nanoparticle, Journal of Nanoparticle Research, 13, 6847-6857, 2011. (2 citing)
 7. Leelaphiwat, ; Chonhenchob, V.; Singh, S. P., Kruenate, J.; Wichai, U.; Ong, P. K.
 8. Transport Coefficients of Eucalyptol through Various Polymeric Films, Packaging Technology and Science,56, 2012, 161-172
 9. Soodsawang, T. Benchawan, U. Wichai, Y. Tantirungrotechai MOLECULAR DYNAMICS STUDY OF DNA DUPLEX CONTAINING CARBAZOLE-DERIVED UNIVERSAL BASE, 506, 2012, 258-261.
 10. Yingrak Prai-ina, Kritsada Tankanyaa, Boonjira Rutnakornpituka, Uthai Wichai, Véronique Montembaultb, Sagrario Pascualb, Laurent Fontaineb, Metha Rutnakornpituka, Azlactone functionalization of magnetic nanoparticles using ATRP and their bioconjugation, Polymer 53, 113-120, 2012. (9 citing)
 11. Supannee Phothongkam, Sirirat Chancharunee, Angkana Saovapakhiran, Uthai Wichai, Manat Pohmakotr, Facile synthesis and anticancer activity of C-10 non-acetal deoxoartemisinin dimers Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Volume 22, Issue 24, 15 December 2012, 7598-7601.
 12. Theppalek, T.; Rutnakornpituk, M; WIchai, U.; Vilaivan, T.; Rutnakornpituk, B; Magnetite nanoparticle with positively charged surface for immobilization of PNA and DNA of Biomedical Technology, 9, 1-12, 2013
 13. Siraprapa Meerod, Boonjira Rutnakornpituk, Uthai Wichai, Metha Rutnakornpituk

Hydrophilic magnetic nanoclusters with thermo-responsive properties and their drug controlled release Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 392, 83-90, 2015

 1. Rathanon Jankaew, Nantharak Rodkate, Supaporn Lamlertthon, Boonjira Rutnakornpituk, Uthai Wichai, Gareth Ross, Metha Rutnakornpituk Smart” carboxymethylchitosan hydrogels crosslinked with poly(N-isopropylacrylamide) and poly(acrylic acid) for controlled drug release Polymer Testing, 42, 26-36, 2015
 2. Ngamdee, P.; Wichai, U.; Jiamyanguen, S. Correlation between phytochemical and mineral contents and antioxidant activity of black glutinous rice bran, and its potential chemopreventive property, Food technology and biotechnology, Vol. 54, Issue 3, p. 282-289,
 3. Prai-in, Y.; Boonthip, C.; Rutnakoruphituk, B.; Wichai, U.; Montembault, V.; Pascaul, S.; Fontaine, L.; Rutnakornpituk, M. Recyclable magnetic nanocluster crosslinked with poly(ethylene oxide)-block-poly(2-vinyl-4,4-dimethylazlactone) copolymer for adsorption with antibody, material Science and Engineering C, Vol 67, p 285-293,
 4. Deepuppha N, Khadsai S, Rutnakornpituk B, Wichai U, Rutnakornpituk M. 2019. Multiresponsive Poly(N-Acryloyl glycine)-Based Nanocomposite and Its Drug Release Characteristics, Journal of 1-12. (Scopus)
 5. Thanet Laolob, Nuntavan Bunyapraphatsara, Neti Waranuch, Sutatip Pongcharoen4, Wikorn Punyain, Sirirat Chancharunee, Krisada Sakchaisri, Jaturong Pratuangdejkul, Sumet Chongruchiroj, Filip Kielar, Uthai Wichai 2020 Enhancement of Lipolysis in 3T3-L1Adipocytes by Nitroarene Capsaicinoid Analogs Natural Product Communications
งานวิจัย ได้รับทุนวิจัยจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

MRG4780184 สกว. นักวิจัยรุ่นใหม่ การพัฒนา universal base โดยมี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อน ามาใช้ในการวินิจฉัยโรค

RDG5120044 สกว. ระบบการจัดการพริกที่มีปริมาณ capsaicin สูงอย่างมีประสิทธิภาพและ ปลอดภัย

RDG5120059 สกว. การพัฒนาแผ่นฟิลม์พลาสติกระหว่าง LDPE และ Biopolymer เพื่อใช้เป็นถุง เพาะปลูกทางการเกษตร

RDG5220049 สกว. การดัดแปลงโครงสร้างของ mangiferin เพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในการยับยั้ง เชื้อไวรัสก่อโรค

RDG5520022 สกว. การพัฒนาถุงปลูก ถุงเพาะและพลาสติกคลุมดินที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ ได้อย่างสมบูรณ์

RDG5720014 สกว. และ PTTGC การพัฒนาการผลิต ถุงเพาะ ถุงปลูก และพลาสติกคลุมดินจาก พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระดับ up scale และการประยุกต์ใช้สาหรับพื้นที่ปลูกทางการ เกษตรในประเทศไทย

RDG5720036 สกว. การศึกษาการย่อยสลายของฟิล์มพอลิแล็คติกแอซิดดัดแปรในดินและการใช้ ประโยชน์จากขยะถุงย่อยสลาย

RDG6020016 สกว. การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารในกลุ่ม capsaicinoids capsinoids และ metabolites เพื่อเพิ่มความคงตัวและลดความเผ็ดร้อน

RDG6120036 สกว. การพัฒนาการตรวจสารในกลุ่มแอนโทไซยานินแบบรวดเร็วในข้าวสีนิลเพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาอาหารสุขภาพ

RDG6120037 สกว. การพัฒนาการผลิตน้ ามันมะพร้าวลอริคต่ าเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร RDG6220019 สกว. การพัฒนากระบวนการหมักพริกส าหรับเป็น functional food ที่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพและการถ่ายทอดกระบวนการหมักสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร

2563 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ การพัฒนาเครื่องมือ NIR ส าหรับติดตามปริมาณออไรซานอลของ น้ ามันร าข้าวในระหว่างกระบวนการผลิต

2564 สกสว. แนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิง พื้นที่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาคของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Academia Sinica

  ที่ปรึกษาด้าน Product and Innovation บริษัท พีทีที โกลบอลล์เคมีคอล จ ากัด มหาชน ปี 2557- 2560

รางวัลที่ได้รับหรือผลงานที่โดดเด่นทางวิชาการ และ/หรือ การบริหาร

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ปี 2537

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ปี 2551 กลุ่มเทคโนโลยีโรงเรือน สวทช. รางวัลผลงานเด่น สกว ปี 2553 กุล่มวิจัยเรื่องพริก รางวัลผลงานเด่น สกว ปี 2558 กุล่มวิจัยเรื่อง Bioplastic

รางวัลประกาศศเกียรติคุณ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2559 เรื่อง “Biodegradable seedling bag containing composting regulator assisted degradability under ambient environment enhancing fresh produce productivity (C-POWER 3: Corn-Cern Life Bag) นักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2559 ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

อื่นๆ

FEED FOR POULTRY AND SWINE WO/2010/014038 February 04, 2010

PARASKA, Nuanchan; SONGSAEM, Taweesak ; SONGSAEM, Ompraphan; SINDHUVANICH, Sirinporn; WITTAYA-AREEKUL, Sakchai; PHUMALA MORALES, Noppawan; PITAKSUTEEPONG, Tasana; OUNARUN, Anan; TANGSUMRANJIT, Anothai; WICHAI, Uthai

Loading