ดร.จรัสดาว คงเมือง

ประวัติรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม

ดร.จรัสดาว คงเมือง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy Geography University of Leeds
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่ได้รับหรือผลงานที่โดดเด่นทางวิชาการ
ปี รางวัลที่ได้รับ/ ผลงานที่โดดเด่น
2022 Best Oral Presenter: Paper presented at Humboldt Kolleg Urban Partnership Melting Pot Conference (Virtual Platform), 17-20 January 2022, Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia.
2020 Best Paper Award: Paper presented at International Conference on Urban Sustainability, Environment, and Engineering (CUSME 2020) 20-21 January 2020, Prime Plaza Hotel Sanur, Bali- Indonesia.
2018

Developing the Thailand Postcode System for Small Area Delivery

(THAILAND POSTCODE+4)

https://www.agi.nu.ac.th/nred/Document/POSTCODE4/04.POSTCODE+4_(Postcode%20Sector).pdf

1999 Visiting Scientist at University of Newcastle, England (Supported by British Council: March 1999)
1992-1993 Sasakawa Young Leadership Fellowship Fund
1990 Academic Outstanding Student Award (Chiangmai University)
ผลงานวิชาการ
 • Kongmuang, C., Nakkotchasee, N., Chidburee, P. (2022). Wat Chulamani, the Oldest Temple in Muang Phitsanulok: The Importance of the Past to Urban Expansion in Present Day, Paper presented at Humboldt Kolleg Urban Partnership Melting Pot Conference (Virtual Platform), 17-20 January 2022, Universitas Pembangunan Jaya, Indonesia.
 • Yodying, A., Mahavik, N., Tantanee, S., Kongmuang, C., Keteku A. K., Chidburee, P., Seejata, K., Chatsudarat, S. (2022). A fuzzy AHP approach to assess flood hazard for area of Bang Rakam Model 60 project in Yom river basin, northern Thailand. Applied Environmental Research. (in press)
 • Kongmuang, C., (2021). Developing Thailand Postcode+4 System for Small Area Delivery and Implementation, Paper presented at the 16th GMSARN International Conference 2021, 16-17 December 2021, Holiday Inn & Suites Rayong City Centre, Rayong, Thailand.
 • Chatsudarat, S., Mahavik, N., Tantanee, S., Kongmuang, C., Chidburee, P., Seejata, K., Yodying, A. (2021). Landslide susceptibility using Analytic Hierarchical Process in northern Thailand, International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2021, 129-135.
 • Yodying, A., Mahavik, N., Tantanee, S., Keteku, A. K., Kongmuang, C., Chidburee, P., Seejata, K., & Chatsudarat, S. (2021). Flood hazard mapping for a repeated flooding area in northern Thailand. In Proceedings of the 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2021).
 • Chatsudarat, S., Mahavik, N., Tantanee, S., Kongmuang, C., Chidburee, P., Seejata, K., Yodying, A. (2021) Landslide susceptibility using Analytic Hierarchical Process in northern Thailand. Proceeding: International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2021. 2-4 September 2021, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand & Online.
 • Kongmuang, C., Tantanee, S., Seejata, K. (2020), Urban Flood Hazard Map Using GIS of Muang Sukhothai District, Thailand, Geographia Technica, 15(1), 143-152.

DOI: 10.21163/GT_2020.151.13

 • Yodying, A., Srijata, C., Chatsudarat, S., Chidburee, P., Mahavik, N., Kongmuang, C., Tantanee, S. (2019). Flood Hazard Assessment using Fuzzy Analytic Hierarchy Process: A Case Study of Band Rakam Model in Thailand. Proceeding: The 40th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2019) 14-18 October 2019, Daejeon Convention Center, Daejeon, Korea.
 • Srijata, C., Yodying, A., Chatsudarat, S., Chidburee, P., Mahavik, N., Kongmuang, C., Tantanee, S. (2019). Assessment of Flood Hazard using Geospatial Data and Frequency Ratio Model in Sukhothai Province, Thailand. Proceeding: The 40th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2019) 14-18 October 2019, Daejeon Convention Center, Daejeon, Korea.
 • Chatsudarat, S., Yodying, A., Srijata, C., Chidburee, P., Mahavik, N., Kongmuang, C., Tantanee, S., (2019). The Study of Landslide Susceptibility using GIS base on Rainfall Deriving from TRMM over Northern Thailand. Proceeding: The 40th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2019) 14-18 October 2019, Daejeon Convention Center, Daejeon, Korea.
 • Kongmuang, C. (2017), Uses of Postcode: More than Delivering Letter (in Thai), Journal of Social Sciences Naresuan University, 13 (1), 95-112. DOI: 10.14456/jssnu.2017.6
 • Janhortone, P., Suriyakan, S., Kongmuang, C., Lamlertthon, S., Thongwat, D., and Bunchu, N., (2016), Determination of Parasites from Blow Fly Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae) in Economically-Important Areas of Thailand (in Thai), Proceeding: The 1st Naresuan Conference on Natural Resources Geoinformation and Environment, page 40-46, 3 November 2016, Naresuan University, Thailand.
 • Yookrung, S., and Kongmuang, C. (2016), Land Use Change and Urbanization Around Phitsanulok Ring Road (in Thai), Proceeding: The 2nd Lampang Research Conference, page 515-525, 16 August 2016, Lampang Rajabhat University, Thailand.
 • Kongmuang, C. (2015), Allocating Thailand Postcode for Health Equity Monitoring, Paper presented at Applied Geography IGU Conference 2015, 11-13 May 2015, Royal Orchid Sheraton, Bangkok, Thailand.
 • Kongmuang, C. (2013), Movement of Offenders and Spatial Interaction Model: Concept and Method, Paper presented at The Regional Conference of the International Geographical Union (IGU 2013 Kyoto Regional Conference),4-9 August 2013, Kyoto International Conference Center, Japan.
 • Kongmuang, C. (2013), Introducing Geo-Referencing and Crime Mapping to the Royal Thai Police: A Case of Muang Phitsanulok Police Station, Paper presented at The Regional Conference of the International Geographical Union (IGU 2013 Kyoto Regional Conference),4-9 August 2013, Kyoto International Conference Center, Japan.
 • Godfrey, A. and Kongmuang, C. (2009), Distribution, Demography and Basic Husbandry of the Asian Elephant in the Tourism Industry in Northern Thailand, Gajah, 30, 13-18.
 • Kongmuang, C., Clarke, G. P., Evans, A. J. (2007), Adding Geographical Detail into the British Crime Survey for Modelling Crime, Paper presented at the 4th International Conference on Population Geographies, 10-13 July 2007, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.
 • Kongmuang, C. (2006). Modelling Crime: A Spatial Microsimulation Approach, PhD Thesis, School of Geography, University of Leeds, UK.
 • Kongmuang, C., Clarke, G. P., Evans, A. J., Jin, J. (2006), SimCrime: A Spatial Microsimulation Model for the Analysing of Crime in Leeds, Working Paper 06/1, School of Geography, University of Leeds.
 • Kongmuang, C., Clarke, G. P., Evans, A. J., Ballas, D. (2005), A Spatial Microsimulation Approach to Modelling Crime, Paper presented at The British Society of Criminology Conference 2005, 12-14 July 2005, University of Leeds, UK.
 • Kongmuang, C., Clarke, G. P., Evans, A. J., Ballas, D. (2005), Modelling Crime Victimisation at Small-Area Level Using a Spatial Microsimulation Technique, Paper presented at The RSAIBIS 35th Annual Conference, 17-19 August 2005, Stratford upon Avon, UK.
 • Shepherd, P., See, L., Kongmuang, C., Clarke, G. P. (2004), An Analysis of Crime and Disorder in Leeds 2000/01 to 2003/04, School of Geography, University of Leeds. Kongmuang, C., Clarke, G. P., Evans, A. J. (2004), Modelling Social Determinants of Crime in Leeds, Paper presented at the 2nd National Crime Mapping Conference, 9-10 March 2004, London, UK.
 • Kongmuang, C., Clarke, G. P., Evans, A. J. (2004), Modelling Social Determinants of Crime in Leeds, Paper presented at The 2nd National Crime Mapping Conference, 9-10 March 2004, London, UK.
งานวิจัย ได้รับทุนวิจัยจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
ระยะเวลาโครงการ

 

ชื่อโครงการ

 

แหล่งทุน

1 เม.ย. 2559 –

31 มี.ค. 2565

Advancing Co-Design of integrated strategies with Adaptation to climate change in Thailand (ADAP-T) (Co-researcher)

JICA & JST

JAPAN

1 เม.ย. 2558 –

31 มี.ค.2561

 การกำหนดรหัสไปรษณีย์ไทยความละเอียดสูงเพื่อการติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ

(หัวหน้าโครงการ) งบประมาณ 6,572,000 บาท

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3 เดือน

(ก.ค.–ก.ย. 2557)

  โครงการพัฒนาแผนวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการ สสส. กับการเฝ้าระวังความเป็นธรรมทางสุขภาพในสังคมไทย (หัวหน้าโครงการย่อย)   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีงบประมาณ 2553 การเดินทางของอาชญากรและปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (หัวหน้าโครงการ) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พ.ศ. 2553

โครงการสืบค้นข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับปัจจัยสี่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (ด้านอาหาร) (ผู้ร่วมวิจัย)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีงบประมาณ 2552 การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และการป้องกันอาชญากรรม (หัวหน้าโครงการ) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ 2551 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของอาชญากรรมในอำเภอเมืองพิษณุโลก (หัวหน้าโครงการ) คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2545

ผลกระทบของการใช้น้ำบาดาลบ่อตื้นก่อนและหลังการบำบัดคุณภาพน้ำที่มีต่อสภาพแวดล้อมในนาข้าวและชุมชนใกล้เคียงในเขตจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ร่วมวิจัย) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พ.ศ.2547 Crime and Disorder in Leeds 2000/01 to 2003/04 (Co-Researcher) West Yorkshire Police, UK
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • บริษัทไปรษณีย์ไทย
 • กรมชลประทาน
 • JICA via research project ADAP-T
 • Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) Association
 • Centre for Spatial Analysis and Policy, University of Leeds
 • Centre for Computational Geography (CCG), University of Leeds
 • School of Geography, University of Leeds
งานบริการวิชาการ
ระยะเวลา รายละเอียด
2556 – ปัจจุบัน Founder & Admin Page “THAI GEOGRAPHERS” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

กุมภาพันธ์ 2565

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แนวทางจัดตั้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่มอก ตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง (สำนักชลประทานที่ 4)

17 พ.ค. 2559-12 มีนาคม 2560

(งบประมาณ 4,999,000 บาท)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โครงการจ้างสำรวจออกแบบ สถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตาก

30 ก.ย. 2558-1 มิ.ย. 2559

 

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

ผู้เชี่ยวชาญด้านดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดิน/การเกษตร  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรมชลประทาน)

1 ส.ค.2556- 13 มิ.ย. 2557

(งบประมาณ 4,995,600 บาท)

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม “โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (กรมชลประทาน)

27 ก.ย.2553-27 ก.ย.2554

(งบประมาณ 3,996,583 บาท)

ผู้เชี่ยวชาญ (ทรัพยากรดิน) โครงการ “การตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง” (กรมชลประทาน)

Loading