ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์

ประวัติรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
PhD Pharmacognosy Letiden University
ปริญญาโท
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน

– รักษาการรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สิงหาคม 2537 – สิงหาคม 2538

– รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 มกราคม 2544 – 30 พฤษภาคม 2546

– กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กรกฎาคม 2549 – มิถุนายน 2551

– ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์  ตั้งแต่ 2543 – 2554

– ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์  ตั้งแต่ 2545 – 2556

– ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ตั้งแต่ 2555 – ปัจจุบัน

– ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ 2564 – ปัจจุบัน

– รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 – 24 มีนาคม 2565

– รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2565 – ปัจจุบัน

ผลงานวิชาการ
 1. Ingkaninan, K., Hermans-Lokkerbol, A.C.J., and Verpoorte. R. (1999): Comparison of some centrifugal partition chromatography systems for a general separation of plant extracts. J. Liq. Chrom. & Rel. Technol., 22:885-896.
 2. Ingkaninan, K., von Frijtag Drabbe Künzel, J.K., IJzerman, A.P., and Verpoorte, R. (1999): Interference of fatty acid fraction in some receptor binding assays. J. Nat. Prod., 62:912-914.
 3. Ingkaninan, K., IJzerman, A.P., Taesotikul, T., and Verpoorte, R. (1999): Isolation of opioid active compounds from Tabernaemontana pachysiphon leaves. J. Pharm. Pharmacol., 51:1441-1446.
 4. Ingkaninan, K., IJzerman, A.P., and Verpoorte, R. (2000): Luteolin, a compound with adenosine A1 receptor binding activity and chromone and dihydronaphthalenone constituents from Senna siamea. J. Nat. Prod., 63:315-7.
 5. Ingkaninan, K., de Best, C.M., Irth, H., van der Heijden, R., Hofte, A.J.P., Karabatak, B., Tjaden, U.R., van der Greef, J., and Verpoorte, R. (2000): High performance liquid chromatography with on-line coupled UV-mass spectrophotometric-biochemical detection for identification of acetyl cholinesterase inhibitors from natural products. J. Chromatogr. A, 872:61-73.
 6. Ingkaninan, K., Hazekamp, A., Hoek, A.C., Balconi, S., and Verpoorte, R. (2000): Application of a centrifugal partition chromatography in a general separation and dereplication procedure for plant extracts. J. Liq. Chrom. & Rel. Technol., 23:2195-2208.
 7. Ingkaninan, K., Hazekamp, A., de Best, C.M., Irth, H., Tjaden, U.R., van der Heijden, R., van der Greef, J., and Verpoorte, R. (2000): The application of HPLC with on-line coupled UV-MS-biochemical detection for an acetylcholinesterase inhibitor from Narcissus 'Sir Winston Churchill'. J. Nat. Prod., 63:803-806.
 8. In Kyung Rhee, van de Meent, M., Ingkaninan, K. & Verpoorte, V. (2001)Screening for acetylcholinesterase inhibitors from Amaryllidaceae using silica gel thin-layer chromatography in combination with bioactivity staining J. Chromatogr A., 915:217-223.
 9. Ingkaninan, K,. Yuyaem, T., Thongnoi, W. (2001): Anti-cholinesterase Activity in Stephania venosa Spreng. Naresuan University Journal, 9: 35-40.
 10. Ingkaninan, K., Irth, H. & Verpoorte, V. (2002) Screening of Amaryllidaceae for biological activities: acetylcholinesterase inhibitors in Narcissus. In : Hanks, G. R. editor. Narcissus and daffodil; the genus Narcissus. Taylor & Francis, London. 369-379.
 11. Verpoorte, R., Ingkaninan, K. and van der Heijden, R. (2002) New perspectives for plant secondary metabolite production. Proceedings of the PSE. Kluwer Academic Publisher.
 12. Saiin, C., Rattanajak, R., Kamchonwongpaisan, S., Ingkanninan, K., Sukontason, K., Buramee, A., and Sirithunyalug, B. (2003): Isolation and in vitro antimalarial activity of hexane extract from Thai Picrasma javanica BL stembark. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 34 (suppl 2):1-5.
 13. Ingkaninan, K. Temkitthawon, P., Chuenchom, K., Yuyaem, T., Thongnoi, W. (2003): Screening for acetylcholinesterase inhibitory activity in plants used in Thai traditional rejuvenating and neurotonic remedies. J. Ethonopharmacol. 89: 261-264.
 14. Nuengchamnong, N., Hermans-Lokkerbol, A.J.C. and Ingkaninan, K. (2004) Separation and detection of the antioxidant flavonoids, rutin and quercetin, using HPLC coupled with colorimetric detection of antioxidant activity. Naresuan University Journal 12: 25-37.
 15. Nuengchamnong, N., de Jong, C.F., Bruyneel, B., Niessen W.M.A., Ingkaninan, K., Irth I (2005) HPLC on-line coupled to Mass spectrometry and bioactivity for screening the radical scavenger compounds in Butea superba Roxb. Phytochem. Anal. 16: 422-428.
 16. Nuengchamnong, N., Ingkaninan, K.(2005) Evaluation of antioxidant activity in Thai herbal beverage and wine. FDA journal 2:65-70.
 17. Thanabhorn, S., Jaijoy, K., Thamaree, S., Ingkaninan, K. and Panthong, A. (2005) Acute and subacute toxicity study of the ethanol extract from Alternanthera philoxeroides Griseb. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences. 32:7-14.

18  Thanabhorn, S., Jaijoy, K., Thamaree, S., Ingkaninan, K. and Panthong, A. (2005) Acute and subacute toxicity study of the ethanol extract from Cyperus rotundus Linn. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences. 32:370-373.

 1. Markmee, S., Ruchirawat, S., Prachyawarakorn, V, Ingkaninan, K., Khorana, N. (2006) Isoquinoline Derivatives as Potential Acetylcholinesterase Inhibitors. Bioorg. Med. Chem. Lett., 16: 2170-2172.
 2. Ingkaninan, K, Phengpa, P., Yuenyongsawad, S., Khorana, N. (2006) Acetylcholinesterase inhibitors from Stephania venosa Tuber. J. Pharm. Pharmacol., 58:695-700.
 3. Ingkaninan, K., Changwijita, K., Suwanborirux, K. (2006) Vobasinyl-Iboga Bisindole Alkaloids, Potent Acetylcholinesterase Inhibitors from Tabernaemontana divaricata root. J. Pharm. Pharmacol. 58: 847-852.
 4. Thanabhorn, S., Jaijoy, K., Thamaree, S., Ingkaninan, K. and Panthong, A. (2006) Acute and subacute toxicity study of the ethanol extract from Lonicera japonica Thunb. J. Ethonopharmacol. 107:370-373.
 5. Thanabhorn, S., Jaijoy, K., Thamaree, S., Ingkaninan, K. and Panthong, A. (2006) Acute and subacute toxicity study of the ethanol extract from the fruits of Terminalia belerica. Mahidol University J Pharm Sci. 33: 23-30.
 6. Sriprang, S., Khorana, N. and Ingkaninan, K. (2006) Acetylcholinesterase Inhibitor from Stephania suberosa Forman. NU Science Journal 3: 1-11.
 7. Chattipakorn, S., Pongpanparadorn, A., Pratchayasakul, W., Pongchaidacha, A., Ingkaninan, K. and Chattipakorn, N. (2007) Tabernaemontana divaricata Extract Inhibits Neuronal Acetylcholinesterase Activity in Rats. J. Ethonopharmacol. 110:61-68.
 8. Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., and Ingkaninan, K. (2007) An enzyme-linked immunosorbant assay using polyclonal antibodies against bacopaside I. Anal. Chim. Acta. 584:1-6.
 9. Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., and Ingkaninan, K. (2007) Determination of pseudojujubogenin glycosides from Brahmi based on immunoassay using a monoclonal antibody against bacopaside I. Phytochem. Anal. 18: 411-418.
 10. Nuengchamnong, N., Ingkaninan, K., Kaewruang, W., Wongareonwanakij, S., and Hongthongdaeng, B. (2007) Quantitative determination of 1-deoxynojirimycin in mulberry leaves using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. J. Pharm. Biomed. Anal. 15: 853-858.
 11. Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Jetiyanon, K., Wittaya-areekul, S., and Ingkaninan, K. (2007) Comparison of Various Extraction Methods of Bacopa monnieri Naresuan University Journal. 15:29-34.
 12. Kamonwannasit, S., Putalun, W., Phrompittayarat, W. Ingkaninan, K., Tanaka, H. (2007) Production of Pseudojujubogenin from callus cultures of Bacopa monnieri (L.) Wettst. IJPS. 3: 53-59.
 13. Langjae, R, Bussarawit, S, Yuenyongsawad, S, Ingkaninan, K, Plubrukarn, A. (2007) Acetylcholinesterase-inhibiting steroidal alkaloid from the sponge Corticium sp. Steroids. 72: 682-685.
 14. Phrompittayarat, W., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., Putalun, W., Tanaka, H., and Ingkaninan, K. (2007) Determination of saponin glycosides in Bacopa monnieri by reversed phase high performance liquid chromatography. Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Sciences. 2: 26-32.
 15. Boriwanwattanarak, P., Ingkaninan, K., Khorana, N., Viyoch, J. (2008) Development of curcuminoids hydrogel patch using chitosan from various sources as controlled-release matrix.Int. J. Cosmet. Sci. 30(3):205-218.
 16. Nukoolkarn, V.S., Saen-oon, S., Rungrotmongkol, T., Hannongbua, S., Ingkaninan, K., Suwanborirux K. (2008) Petrosamine, a potent anticholinesterase pyridoacridine alkaloid from a Thai marine sponge Petrosia n. sp. Bioorg Med Chem. 16(13):6560-6567.
 17. Temkitthawon, P., Viyoch, J., Limpeanchob, N., Pongamornkul, W., Sirikul, C., Kumpila, A., Suwanborirux, K., Ingkaninan K. (2008) Screening for phosphodiesterase inhibitory activity of Thai medicinal plants. J. Ethnopharmacol. 119, (2): 214-217.
 18. Phrompittayarat, W., Wittaya-areekul, S., Jetiyanon, K., Putalun, W., Tanaka, H., and Ingkaninan, K. (2008) Stability studies of saponins in Bacopa monnieri dried ethanolic extracts. Planta Med. 74:1756-1763.
 19. Yoysungnoen, P., Kantasa, P., Ingkaninan, K. (2008) Cardiovascular effects of Tabernaemontana divaricata root extract in anesthetized rats. TJPS. 21: 2-7.
 20. Sangnoi, Y, Sakulkeo, O, Yuenyongsawad, S, Kanjana-opas, A, Ingkaninan K, Plubrukarn, A, Suwanborirux, K. (2008) Acetylcholinesterase-inhibiting activity of pyrrole derivatives from a novel marine gliding bacterium, Rapidithrix thailandica. Mar Drugs. 578-586.
 21. Tiyaboonchai, W., Srisopa, P., Viyoch, J., Ingkaninan, K. (2008) Solid lipid microparticles as a delivery carrier for turmeric crude extract containing curcuminoids. Naresuan University Journal, 16: 43-45.
 22. Limpeanchob, N., Jaipan, S., Rattanakaruna, S., Phrompittayarat, W., Ingkaninan, K. (2008) Neuroprotective Effect of Bacopa monnieri on beta-amyloid-induced cell death in primary cortical culture. J. Ethnopharmacol. 120:112-117.
 23. Saraphanchotiwitthaya, A., Ingkaninan, K., Sripalakit, P. (2008) Effect of Bacopa monniera Linn. extract on murine immune response in vitro. Phytother Res. 22:1330-1335.
 24. Kamonwannasit, S., Phrompittayarat, W., Ingkaninan, K., Tanaka, H., Putalun, W. (2008) Improvement of pseudojujubogenin glycosides production from regenerated Bacopa monnieri (L.) Wettst. and enhanced yield by elicitors. Z Naturforsch C. 63 (11-12): 879-883.
 25. Nuengchamnong, N., Ingkaninan, K. (2009) On-line Characterization of phenolic antioxidants in fruit wines from family myrtaceae by liquid chromatography combined with electrospray ionization tandem mass spectrometry and radical scavenging detection. LWT – Food Sci. Technol. 42, (1): 297-302.
 26. Khorana, N., Markmee, S., Ingkaninan, K., Ruchirawat, S., Kitbunnadaj, R, Pullagurla, M.R.(2009) Evaluation of a new lead for acetylcholinesterase inhibition. Med. Chem. Res. 18:231–241.
 27. Imsungnoen, N, Phrompittayarat, W, Ingkaninan K, Tanaka, H, Putalun, W. (2009) Immunochromatographic assay for the detection of pseudojujubogenin glycosides. Phytochem Anal. 20:64-67.
 28. Murebwayire, S, Ingkaninan, K, Changwijit, K, Frédérich, M, Duez, P. (2009) Triclisia sacleuxii (Pierre) Diels (Menispermaceae), a potential source of acetylcholinesterase inhibitors. J Pharm Pharmacol. 61:103-107.
 29. Nuengchamnong, N., Krittasilp, K., Ingkaninan, K. (2009) Rapid screening and identification of antioxidants in aqueous extracts of Houttuynia cordata using LC-ESI-MS coupled with DPPH assay. Food Chem. 117: 750-756
 30. Rabintossaporn, P., Saenthaweesuk, S., Thuppia, A., Ingkaninan, K., Sireeratawong, S. (2009) The histological examination of livers in normal and streptozotocin-induced diabetic rats received Annona squamosa L. aqueous leaves extract. Thammasat Medical Journal. 9: 39-44.
 31. Rabintossaporn, P., Saenthaweesuk, S., Thuppia, A., Ingkaninan, K., Sireeratawong, S. (2009) Antihyperglycemic and histological effects on the pancreas of the aqueous leaves extract of Annona squamosa L. in normal and diabetic rats. Songklanakarin J. Sci. Technol 31: 73-78.
 32. Hansakul, P., Ngamkitidechakul, C., Ingkaninan, K., and Panunto, W. (2009) Antiproliferative, apoptotic induction, and antiinvasive effects of Leersia hexandra (L.) Sw., Panicum repens Linn., and Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf extracts on human cancer cells. Songklanakarin J. Sci. Technol. 31: 79-84.
 33. Thuppia, A., Rabintossaporn, P., Saenthaweesuk, S., Ingkaninan, K., Sireeratawong, S. (2009) Hypoglycemic effect of the water extract from leaves of Lagerstroemia speciosa L. in streptozotocin-induced diabetic rats. Songklanakarin J. Sci. Technol. 31: 133-137.
 34. Saenthaweesuk, S., Thuppia, A., Rabintossaporn, P., Ingkaninan, K., Sireeratawong, S. (2009) The study of hypoglycemic effects of the Morus alba L. leave extract and histology of the pancreatic islet cells in diabetic and normal rats. Thammasat Medical Journal. 9: 33-40.
 35. Nuengchamnong, N., Ingkaninan, K. (2010) On-line HPLC-MS-DPPH assay for the analysis of phenolic antioxidant compounds in fruit wine: Antidesma thwaitesianum Muell.” Food Chem. 118: 147-152
 36. Uabundit, N., Wattanathorn, J., Mucimapura, S., Ingkaninan, K. (2010) Cognitive enhancement and neuroprotective effects of Bacopa monnieri in Alzheimer's disease model J. Ethnopharmacol. 127: 26-31.
 37. Tep-Areenan, P., Ingkaninan, K. and Randall, M.D. (2010). Mechanisms of Kaempferia parviflora extract (KPE)-induced vasorelaxation in the rat aorta. Asian Biomed., 4: 103-111.
 38. Paibon, W., Yimnoi, C.A., Tembab, N., Boonlue, W., Jampachaisri, K., Nuengchamnong, N., Waranuch, N., Ingkaninan, K. (2010) Comparison and evaluation of volatile oils from three different extraction methods for some Thai fragrant flowers. Int J Cosmet Sci. 23: 1-9.
 39. Duangjai, A., Ingkaninan, K., Limpeanchob, N. (2010) Potential mechanisms of hypocholesterolaemic effect of Thai spices/dietary extracts. Nat Prod Res. 8:1-12.
 40. Nakdook, W., Khongsombat, O., Taepavarapruk, P., Taepavarapruk, N., Ingkaninan, K. (2010) The effects of Tabernaemontana divaricata root extract on amyloid beta-peptide 25-35 peptides induced cognitive deficits in mice. J Ethnopharmacol. 130:122-126.
 41. Fuangchan, A., Sonthisombat, P., Seubnukarn, T., Chanouan, R., Chotchaisuwat, P., Sirigulsatien, V., Ingkaninan, K., Plianbangchang, P., Haines, S. T. (2011) Hypoglycemic effect of bitter melon compared with metformin in newly diagnosed type 2 diabetes patients. J Ethnopharmacol. 134: 422-428.
 42. Malakul, W., Thirawarapan, S., Ingkaninan, K., Sawasdee, P. (2011) Effects of Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker on endothelial dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats. J Ethnopharmacol. 133: 371-377.
 43. Nuengchamnong, N., Krittasilp, K., Ingkaninan, K. (2011) Characterisation of phenolic antioxidants in aqueous extract of Orthosiphon grandiflorus tea by LC–ESI-MS/MS coupled to DPPH assay. Food Chem. 127: 1287-1293.
 44. Wisuttiprot, W., Somsiri, A., Ingkaninan, K., Waranuch, N. (2011) A novel technique for chitosan microparticle preparation using a water/silicone emulsion: green tea model. Int J Cosmet Sci. 33: 351-358.
 45. Duangjai, A., Ingkaninan, K., Limpeanchob, N. (2011) Potential mechanisms of hypocholesterolaemic effect of Thai spices/dietary extracts. Nat Prod Res. 25: 341-352.
 46. Wattanathorn, J., Jittiwat, J., Tongun, T., Muchimapura, S., Ingkaninan, K. (2011) Zingiber officinale mitigates brain damage and improves memory impairment in focal cerebral ischemic rat. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. art. no. 429505.
 47. Kongkaneramit, L. , Witoonsaridsilp, W., Peungvicha, P., Ingkaninan, K., Waranuch, N., Sarisuta, N. (2011) Antioxidant activity and antiapoptotic effect of Asparagus racemosus root extracts in human lung epithelial h460 cells. Experimental and Therapeutic Medicine. 2: 143-148.
 48. Tothiam, C., Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Sakamoto, S., Khan, I.A., Ingkaninan, K. (2011) An enzyme-linked immunosorbant assay using monoclonal antibody against Bacoside A3 Phytochem Anal. Phytochem Anal. 22:385-391.
 49. Changwichit, K., Khorana, N., Suwanborirux, K., Waranuch, N., Limpeanchob, N., Wisuitiprot, W., Suphrom, N., Ingkaninan, K. (2011) Bisindole alkaloids and secoiridoids from Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don Fitoterapia. 82: 798-804.
 50. Hematulin, A., Ingkaninan, K., Limpeanchop, N., Sagan, D. (2011) Derris. scandens extract radiosensitizrs HT-29 colon cancer cells. Siriraj Med J. 63:1-4.
 51. Kamkaew, N., Scholfield, C.N., Ingkaninan, K., Maneesai, P., Parkington, H.C., Tare, M., Chootip, K. (2011) Bacopa monnieri and its constituents is hypotensive in anaesthetized rats and vasodilator in various artery types. J. Ethnopharmacol. 137: 790-795.
 52. Malakul, W., Ingkaninan, K., Sawasdee, P., Woodman, O.L. (2011) The ethanolic extract of Kaempferia parviflora reduces ischaemic injury in rat isolated hearts J. Ethnopharmacol. 137: 184-191.
 53. Phrompittayarat, W., Jetiyanon, K., Wittaya-areekul, S., Putalun, W., Tanaka, H., Khan, I., and Ingkaninan, K. (2011) Influence of seasons, different plant parts, and plant growth stages on saponin quantity and distribution in Bacopa monnieri. Songklanakarin J Sci Technol. 32:193-199.
 54. Temkitthawon, P., Hinds, T.R., Beavo, J.A., Viyoch, J., Suwanborirux, K., Pongamornkul, W., Sawasdee, P., Ingkaninan, K. (2011) Kaempferia parviflora, a plant used in traditional medicine to enhance sexual performance contains large amounts of low affinity PDE5 inhibitors. (2011) J. Ethnopharmacol. 137: 1437-1441
 55. Wisuitiprot, W., Somsiri, A., Ingkaninan, K., Waranuch, N. (2011) In vitro human skin permeation and cutaneous metabolism of catechins from green tea extract and green tea extract-loaded chitosan microparticles. Int J Cosmet Sci. 33: 572-9.
 56. Pumthong, G., Asawanonda, P., Varothai, S., Jariyasethavong, V., Triwongwaranat, D., Suthipinittharm, P., Ingkaninan, K., Leelapornpisit, P., Waranuch, N. (2011) Curcuma aeruginosa, a novel botanically derived 5α-reductase inhibitor in the treatment of male-pattern baldness: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Dermatolog Treat. Jul 14.
 57. Changwong, N., Sabphon, C., Ingkaninan , K., Sawasdee, P. (2012) Acetyl- and butyryl-cholinesterase inhibitory activities of mansorins and mansonones. Phytother Res. 26 : 392-396.
 58. Suphrom, N., Pumthong, G., Khorana, N., Waranuch, N., Limpeanchob, N., Ingkaninan, K. (2012) Anti-androgenic effect of sesquiterpenes isolated from the rhizomes of Curcuma aeruginosa Roxb. Fitoterapia. 83 : 864-871.
 59. Khorana, N., Changwichit, K., Ingkaninan, K., Utsintong, M. (2012) Prospective acetylcholinesterase inhibitory activity of indole and its analogs. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15 : 2885-2888.
 60. Hematulin, A., Meethang, S., Ingkaninan, K., Sagan D. (2012) Derris scandens Benth Extract Potentiates Radioresistance of Hep-2 Laryngeal Cancer Cells. Asian Pac J Cancer Prev. 13:1289-1295.
 61. Boonsom, T., Waranuch, N., Ingkaninan, K., Denduangboripant, J., Sukrong, S. (2012) Molecular analysis of the genus Asparagus based on matK sequences and its application to identify A. racemosus, a medicinally phytoestrogenic species. Fitoterapia. 83:947-953.
 62. Itsarasook, K., Ingkaninan, K., Chulasiri, M., Viyoch, J. (2012) Antioxidant activity and cytotoxicity to human skin fibroblasts of Terminalia chebula fruit extract. International proceedings of Chemical, Biological & Environmetal Engineering: Biological and Life Sciences. 40: 43-46.
 63. Viyoch, J., Mahingsa, K., Ingkaninan, K. (2012) Effects of Thai Musa species on prevention of UVB-induced skin damage in mice. Food Chem Tox. 50 : 4292-4301.
 64. Peth-Nui T., Wattanathorn J., Muchimapura S., Tong-Un T., Piyavhatkul N., Rangseekajee P., Ingkaninan K., Vittaya-Areekul S. (2012) Effects of 12-week Bacopa monnieri consumption on attention, cognitive processing, working memory, and functions of both cholinergic and monoaminergic systems in healthy elderly volunteers. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:606424. doi: 10.1155/2012/606424. Epub 2012 Dec 18.
 65. Ternchoocheep K., Ingkaninan K., Yasothornsrikul S. (2012) Tau protein attenuation ability of Bacopa monnieri extract on nerve growth factor-deprived PC12 cells in normal-serum and serum-free medium. Chiang Mai Med. J. 5159-69.
 66. Duangjai A., Ingkaninan K., Praputbut S., Limpeanchob N. (2013) Black pepper and piperine reduce cholesterol uptake and enhance translocation of cholesterol transporter proteins. J Nat Med. 37 : 303-310.
 67. Kamkaew, N., Scholfield, N.C., Ingkaninan, K., Taepavarapruk, N., Chootip, K. (2013) Bacopa monnieri increases cerebral blood flow in rat independent of blood pressure. Phytother Res. 27 : 135-138.
 68. Chaiyana, W., Schripsema, J, Ingkaninan, K., Okonogi, S. (2013) 3′-R/S-Hydroxyvoacamine, a potent acetylcholinesterase inhibitor from Tabernaemontana divaricata. Phytomedicine. 20 : 543-548.
 69. Wattanathorn, J., Muchimapura, S., Thukham-Mee, W., Ingkaninan, K., and Wittaya-Areekul, S. (2014) Mangifera indica fruit extract improves memory impairment, cholinergic dysfunction, and oxidative stress damage in animal model of mild cognitive impairment. Oxid Med Cell Longev. 2014;2014:132097. doi: 10.1155/2014/132097. Epub 2014 Jan 29.
 70. Onlom, C., Khanthawong, S., Waranuch, N., Ingkaninan, K. (2014) In vitro anti-malassezia activity and potential use in anti-dandruff formulation of Asparagus racemosus. Int J Cosmet Sci. 36, 74-78.
 71. 89. Suphrom, N., Srivilai, J., Pumthong, G., Khorana, N., Waranuch, N., Limpeanchob, N., Ingkaninan, K. (2014) Stability studies of anti-androgenic compounds in Curcuma aeruginosa extract. J. Pharm. Pharmacol. 66 :1282-1293.
 72. 90. Srivilai, J., Khorana, N., Waranuch, N., Suphrom, N., Ingkaninan, K. (2014) Conformational analysis of an anti-androgenic, (E,E)-8-hydroxygermacrene B, using NOESY and dynamic NMR spectroscopy. Med. Chem. Lett. 24 : 3526-3529.
 73. Itsarasook, K., Ingkaninan, K., Viyoch, J. (2014) Artocarpin-enriched extract reverses collagen metabolism in UV-exposed fibroblasts. Biologia. 69: 943-951.
 74. Hematulin, A., Ingkaninan, K, Limpeanchob, N, Sagan, D. (2014) Ethanolic extract from Derris scandens Benth mediates radiosensitzation via two distinct modes of cell death in human colon cancer HT-29 cells. Asian Pac J Cancer Prev. 15(4):1871-1877.

93.Olatunji, O.J., Ogundajo, A.L., Oladosu, I.A., Changwichit, K., Ingkaninan, K., Yuenyongsawada, S., Plubrukarna, A. (2014)  Non-Competitive Inhibition of Acetylcholinesterase by Bromotyrosine Alkaloids. NPC. 9: 1559-1561.

 1. Saraphanchotiwitthaya, A., Ingkaninan, K. (2014) Immunomodulatory activity of an acetone extract of terminalia bellerica roxb fruit on the mouse immune response in vitro. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 6(11):274-278.
 2. 95. Kruangtip, O., Chootip, K., Temkitthawon, P.; Changwichit, K.; Chuprajob, T.; Changtam, C., Suksamrarn, A., Khorana, N., Scholdfield, C, Ingkaninan, K. (2015) Curcumin analogues inhibit phosphodiesterase-5 and dilate rat pulmonary arteries. Pharm. Pharmacol. 67: 87-95.
 3. Sabphon, C., Temkitthawon, P., Ingkaninan, K.,Sawasdee, P. (2015) Phosphodiesterase inhibitory activity of the flavonoids and xanthones from Anaxagorea luzonensis. NPC. 10(2):301-303.
 4. Ingkaninan, K., Limpeanchop, N., Wittaya-areekul, S., Chootip, K., Taepawarapruk, P., Taepawarapruk, N., wattanathorn, J., Sireeratawong, S., Putalun, W., Phrompittayarat, W., Tanaka, H. (2015) Research and development of Brahmi, a medicinal plant for memory improvement. Chinese Journal of Pharmacology and Toxicology. 29 suppl 1. 13.
 5. Petcharat,K., Singh, M., Ingkaninan, K., Attarat, J., Yasothornsrikul, S. Bacopa monnieri Protects SH-SY5Y Cells Against tert-Butyl Hydroperoxide-induced Cell Death via the ERK and PI3K Pathways. Siriraj Med J 2015;67:20-26.
 6. Rungsang, T; Tuntijarukorn, P; Ingkaninan, K; Viyoch, J. (2015) Stability and clinical effectiveness of emulsion containing Asparagus racemosus root extract. Scienceasia. 41: 236-245.
 7. Sirimangkalakitti, N., Olatunji, O.J., Changwichit, K., Saesong, T., Chamni, S., Chanvorachote, P., Ingkaninan, K., Plubrukarn, A. and Suwanborirux, K. (2015) Bromotyrosine alkaloids with acetylcholinesterase inhibitory activity from the Thai sponge Acanthodendrilla sp. Natural Product Communication. 11:1945-1949.
 8. Sichaem, J., Ingkaninan, K., Tip-pyang, S. (2016) A novel pyrrole alkaloid from the fruit peels of Strychnos nux-blanda. Natural Product Research. 22: 1-6.
 9. Srivilai, J., Rabgay, K., Khorana, N., Waranuch, N., Nuengchamnong, N., and Ingkaninan, K. (2016) A new label-free screen for steroid 5-reductase inhibitors using LC-MS. Steroids, 116: 67-75.
 10. Nuengchamnong, N., Sookying, S., Ingkaninan, K. (2016) LC-ESI-QTOF-MS based screening and identification of isomeric jujubogenin and pseudojujubogenin aglycones in Bacopa monnieri extract. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 129: 121-134.
 11. Nuengchamnong, N., Ingkaninan, K. (2016) An on-line LC-MS/ DPPH approach towards the quality control of antioxidative ingredients in Sahastara. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 39, 123-129.
 12. Sireeratawong, S., Jaijoy, K., Khonsung, P., Lertprasertsuk, N., Ingkaninan, K. (2016) Acute and chronic toxicities of Bacopa monnieri extract in Sprague-Dawley rats. BMC Complementary and Alternative Medicines.16 (1): 249-258.
 13. Srivilai, J., Khorana, N., Waranuch, N., Wisuitiprot, W., Suphrom, N., Suksamrarn, A. and Ingkaninan, K. (2016) Germacrene analogs are anti-androgenic on androgen-dependent cells. Natural Product Communications, 11 (9): 1225-1228.
 14. Ngamdokmai, N., Waranuch, N., Chootip, K., Neungchamnong, N., Ingkaninan, K. (2017) HPLC-QTOF-MS method for quantitative determination of active compounds in an anti-cellulite herbal compress. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 39 (4), 463-470.
 15. Srivilai, J., Phimnuan, P., Jaisabai, J., Luangtoomma, N., Waranuch, N., Khorana, N., Wisuitiprot, W., Scholfield, C.N., Champachaisri, K., and Ingkaninan, K. (2017) Curcuma aeruginosa Roxb. essential oil slows hair-growth and lightens skin in axillae; a randomised, double blinded trial. Phytomedicines, 25: 29-38.
 16. Sookying, S., Pekthong, D., Oo-puthinan, S., Phrompittayarat, W., Putalun, W., Tanaka, H., Xing, J., Zhan, Z., Khorana, N., Nuengchamnong, N., Ingkaninan, K. (2017) Immunochromatographic determination of bacopaside I in biological samples, Journal of Chromatography B, 1040; 60–66.
 17. Onlom C., Neungchamnong, N., Phrompittayarat, W., Putalun, W., Waranuch N., Ingkaninan K. (2017) Quantification of Saponins in Asparagus racemosus by HPLC-Q-TOF-MS/MS. Natural Product Communications, 12 (1): 7-10.
 18. Temkitthawon, P., Changwichit, K., Khorana, N., Viyoch, J., Suwanborirux, K., Ingkaninan, K. (2017) Phenanthrenes from Eulophia macrobulbon as novel phosphodiesterase-5 inhibitors. Natural Product Communications, 12 (1): 79-82.
 19. Onlom, C., Yang, Y., Aisa, H.A., Waranuch N., Phrompittayarat, W., Putalun, W., Ingkaninan K. (2017) Preparative and Rapid Purification of Saponins from Asparagus racemosus Root by High Performance Centrifugal Partition Chromatography. Natural Product Communications, 12 (2): 241-244.
 20. Srimachai, S., Deveux, S., Demougeot, C., Kumphune, S., Ullrich, N.D., Niggli, E., Ingkaninan, K., Kamkaew, N., Scholfield, C.N., Tapechum, S., Chootip, K. (2017) Bacopa monnieri extract increases rat coronary flow and protects against myocardial ischemia/reperfusion injury. BMC Complementary and Alternative Medicine 17 :117 DOI 10.1186/s12906-017-1637-z.
 21. Srivilai, J., Rabgay, K., Khorana, N., Waranuch, N., Nuengchamnong, N., Wisuitiprot, W., Chuprajob, T., Changtam, C., Suksamrarn, A., Chavasiri, W., Sornkaew, N., Ingkaninan., K. (2017) Anti-androgenic curcumin analogues as steroid 5-alpha reductase inhibitors. Med.Chem Res. DOI 10.1007/s00044-017-1869-y.
 22. Sookying, S., Pekthong, D., Oo-puthinan, S., Nuengchamnong, N., Ingkaninan, K. (2017) Quantitation of bacopaside I in rat biological samples by LC-QTOF-MS/MS and its pharmacokinetic application. Nat. Prod. Commun. 12: 893-896.
 23. Onlom, C., Phrompittayarat, W., Putalun, W., Waranuch N., Ingkaninan K. (2017) Immunoaffinity knockout of saponin glycosides from Asparagus racemosus to assess anti-lipid peroxidation. Phytochem. Anal. 28(4):316-323.
 24. Yamchuen, P., Chaiwiang, N., Lapphanichayakool, P., Ingkaninan, K., Limpeanchob, N. (2017) Neuroprotective effect of Bacopa monnieri extract on oxidized low density lipoprotein-induced neurotoxicity in SH-SY5Y neuroblastoma cells. Thai J Pharmacol 39 (1), 5-18.
 25. 118. Engsuwan, J., Waranuch, N., Limpeanchob, N., Ingkaninan, K. (2017) HPLC Methods for Quality Control of Moringa oleifera Extract using Isothiocyanates and Astragalin as Bioactive Markers. ScienceAsia. 43:169-174.
 26. Changwichit, K., Girard-Thernier, C, Temkitthawon, P., Khorana, N., Ingkaninan, K. (2018) Quantitative analysis of a phenanthrene from Eulophia species by TLC-image analysis method. Songklanakarin J. Sci. Technol. 40 (6), 1324-1328.
 27. Promchai, T., Saesong, T., Ingkaninan, K., Laphookhieo, S., Pyne, SG., Limtharakul, T. (2018) Acetylcholinesterase inhibitory activity of chemical constituents isolated from Miliusa thorelii. Phytochem Lett. 23:33-37.
 28. Srivilai J., Nontakhot K., Nutuan T., Waranuch, N., Kharana, N., Wisuthiprot, W., Scholfield, C. N., Champachaisri, K., Ingkaninan, K. (2018) Sesquiterpene-Enriched Extract of Curcuma aeruginosa Roxb. Retards Axillary Hair Growth: A Randomised, Placebo-Controlled, Double-Blind Study. Skin Pharmacol Physiol.31:99–106 (DOI:10.1159/000486136)
 29. Molee, W., Phanumartwiwath, A., Kesornpun, C., Sureram, S., Ngamrojanavanich, N., Ingkaninan, K., Mahidol, C., Ruchirawat, S., Kittakoop, P. (2018) Naphthalene Derivatives and Quinones from Ventilago denticulata and Their Nitric Oxide Radical Scavenging, Antioxidant, Cytotoxic, Antibacterial, and Phosphodiesterase Inhibitory Activities. Chem Biodivers. 2018 Jan 11. doi: 10.1002/cbdv.201700537
 30. Khongsombat, O., Nakdook, W., Ingkaninan, K. (2017) Inhibitory effects of Tabernaemontana divaricata root extract on oxidative stress and neuronal loss induced by amyloid β25-35 peptide in mice. J Tradit Complement Med. 8(1):184-189. doi: 10.1016/j.jtcme.2017.05.009.
 31. Srivilai, J., Waranuch, N., Tangsumranjit, A., Khorana, N., Ingkaninan, K. Germacrone and sesquiterpene-enriched extracts from Curcuma aeruginosa Roxb. increase skin penetration of minoxidil, a hair growth promoter. (2018) Drug Deliv Transl Res. 8(1):140-149. doi: 10.1007/s13346-017-0447-7.
 32. Chaiyana, W., Punyoyai, C., Somwongin, S., Leelapornpisid, P., Ingkaninan, K., Waranuch, N., Srivilai, J., Thitipramote, N., Wisuitiprot, W., Schuster, R., Viernstein, H., Mueller, M. (2017) Inhibition of 5α-Reductase, IL-6 Secretion, and Oxidation Process of Equisetum debile Roxb. ex Vaucher Extract as Functional Food and Nutraceuticals Ingredients. Nutrients. 10;9(10). pii: E1105. doi: 10.3390/nu9101105.
 33. Wisutthathum, S., Chootip, K., Martin, H., Ingkaninan, K., Temkitthawon, P., Totoson, P., Demougeot, C. (2018) Vasorelaxant and hypotensive effects of an ethanolic extract of Eulophia macrobulbon and its main compound (1-(4'-hydroxybenzyl)-4,8-dimethoxyphenanthrene-2,7-diol) Front. Pharmacol., 22 May 2018 https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00484
 34. Wisutthathum, S., Demougeot, C., Totoson, P., Adthapanyawanich, K., Ingkaninan, K., Temkitthawon, P., Chootip, K. (2018) Eulophia macrobulbon extract relaxes rat isolated pulmonary artery and protects against monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension. Phytomedicine. 50: 157-165.
 35. Ngamdokmai N, Waranuch N, Chootip K, Jampachaisri K, Scholfield CN and Ingkaninan K (2018) Cellulite reduction by modified Thai herbal compresses: a randomized double-blind trial Journal of Evidence-Based Integrative Medicine. https://doi.org/10.1177/2515690X18794158.
 36. Preedapirom W, Changwichit K, Srisawang P, Ingkaninan K, Taepawarapruk, P (2018) Aphrodisiac activity of Eulophia macrobulbon extract on erectile dysfunction in male aged rats. BioMed Research International. https://doi.org/10.1155/2018/6217029.
 37. Chaichamnong N, Temkitthawon P, Khorana N, Pitpakdeeanan P, Taepavarapruk P, Nuengchamnong N, Siriwattanasathien Y, Suksamrarn A, Ingkaninan K. (2018) Phosphodiesterase 5 Inhibitors from Derris scandens. Planta Medica. doi: 10.1055/a-0619-5547.
 38. Srivilai J.,Minale, G., Scholfield, C. N., Ingkaninan, K. (2018) Discovery of natural steroid 5 alpha-reductase inhibitors. Assay and Drug Development Technology. Published Online:21 Dec 2018https://doi.org/10.1089/adt.2018.870
 39. Pobsuk N, Paracha TU, Chaichamnong N, Salaloy N, Suphakun P, Hannongbua S, Choowongkomon K, Pekthong D, Chootip K, Ingkaninan K, Gleeson MP. (2019) Design, synthesis and evaluation of N2,N4-diaminoquinazoline based inhibitors of phosphodiesterase type 5. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 29( 2): 267-270.
 40. Tungphatthong C, Somnuek J, Phadungcharoen T, Ingkaninan K, Denduangboripant J, Sukrong S. (2018) DNA barcoding of species of Bacopa coupled with high-resolution melting analysis. Genome. Dec;61(12):867-877. doi: 10.1139/gen-2018-0059. Epub 2018 Nov 2.
 41. Lalert L, Kruevaisayawan H, Amatyakul P, Ingkaninan K, Khongsombat O. (2018) Neuroprotective effect of Asparagus racemosus root extract via the enhancement of brain-derived neurotrophic factor and estrogen receptor in ovariectomized rats .J Ethnopharmacol. 28;225:336-341. doi: 10.1016/j.jep.2018.07.014. Epub 2018 Jul 31.
 42. Wisutthathum S, Kamkaew N, Inchan A, Chatturong U, Paracha TU, Ingkaninan K, Wongwad E, Chootip K. (2018) Extract of Aquilaria crassna leaves and mangiferin are vasodilators while showing no cytotoxicity. J Tradit Complement Med. Sep 12;9(4):237-242. doi: 10.1016/j.jtcme.2018.09.002. eCollection 2019 Oct.
 43. Saesong T, Temkitthawon P, Nangngam P, Ingkaninan K. (2019) Pharmacognostic and physico-chemical investigations of the aerial part of Bacopa monnieri (L.) Wettst. Songklanakarin J. Sci. Technol.. 41 (2), 397-404.
 44. Paracha, TU, Pobsuk, N, Salaloy, N, Suphakun, P, Pekthong, D, Hannongbua, S, Choowongkomon, K, Khorana, N, Temkitthawon, P, Ingkaninan, K, Gleeson MP and Chootip, K, (2019) Elucidation of vasodilation response and structure activity relationships of N2,N4-disubstituted quinazoline 2,4-diamines in a rat pulmonary artery model. Molecules. 24(2), 281; https://doi.org/10.3390/molecules24020281.
 45. Kamkaew N, Paracha TU, Ingkaninan K, Waranuch N, Chootip K. (2019) Vasodilatory effects and mechanisms of action of Bacopa monnieri active compounds on rat mesenteric arteries. Molecules. 24(12). pii: E2243. doi: 10.3390/molecules24122243.
 46. Jansakul, C, Yorsin, S, Naphatthalung, J, Tachanaparugse, K, Changwichit, K, Chootip, K, Ingkaninan, K. (2019) Relaxant mechanism of Eulophia macrobulbon ethanolic extract and 1-(4΄-hydroxybenzyl)-4,8-dimethoxyphenanthrene-2,7-diol on human corpus cavernosum. Functional Foods in Health and Disease. 9(5): 328-340.
 47. Rukachaisirikul V, Chinpha S, Saetang P, Phongpaichit S, Jungsuttiwong S, Hadsadee S, Sakayaroj J, Preedanon S, Temkitthawon P, Ingkaninan K. (2019) Depsidones and a dihydroxanthenone from the endophytic fungi Simplicillium lanosoniveum (J.F.H. Beyma) Zare & W. Gams PSU-H168 and PSU-H261. Fitoterapia. 2019 Aug 5;138:104286. doi: 10.1016/j.fitote.2019.104286.
 48. Saesong T, Allard PM, Queiroz EF, Marcourt L, Nuengchamnong N, Temkitthawon P, Khorana N, Wolfender JL, Ingkaninan K. (2019) Discovery of Lipid Peroxidation Inhibitors from Bacopa Species Prioritized through Multivariate Data Analysis and Multi-Informative Molecular Networking. Molecules. 2019 Aug 17;24(16). pii: E2989. doi: 10.3390/molecules24162989.
 49. Rabgay K, Waranuch N, Chaiyakunapruk N, Sawangjit R, Ingkaninan K, Dilokthornsakul P. (2019) The effects of cannabis, cannabinoids, and their administration routes on pain control efficacy and safety: A systematic review and network meta-analysis. J Am Pharm Assoc. Sep 5. pii: S1544-3191(19)30353-X. doi: 10.1016/j.japh.2019.07.015.
 50. Watcharatanon K, Ingkaninan K, Putalun W(2019) Improved triterpenoid saponin glycosides accumulation in in vitro culture of Bacopa monnieri (L.) Wettst with precursor feeding and LED light exposure. Industrial Crops and Products, Volume 134, August 2019, Pages 303-308.
 51. Wongwad E, Pingyod C, Saesong T, Waranuch N, Ingkaninan K (2019) Assessment of the bioactive components, antioxidant, antiglycation and anti-inflammatory properties of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte leaves. Industrial Crops and Products, Volume 138, 5 October 2019, Article 111448.
 52. Preedapirom W, Changwichit K, Tangchang W, Ingkaninan K, Taepawarapruk, P A (2019) toxicological safety assessment of a standardized extract of Eulophia macrobulbon in rodents. Naresuan University Journal: Sciences and Technology. (27) 1. 98-109.
 53. Rutz A, Dounoue-Kubo M, Ollivier S, Bisson J, Bagheri M, Saesong T, Ebrahimi SN, Ingkaninan K, Wolfender JL, Allard PM (2019) Taxonomically informed scoring enhances confidence in natural products annotation Front. Plant Sci., 25 October 2019 | https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01329
 54. Suciati, Raygay K, Fachrunniza Y, Saesong T, Hadi TA, Wahyuni T, Widyawaruyanti A, Ingkaninan K. (2019) Enzyme inhibitory activities of marine sponges against cholinesterase and 5alphareductase. Malas. Appl. Biol. 48(3): 77.83.
 55. Bhandari S, Nuengchamnong N, Chaichamnong N, Seasong T, Ingkaninan K, Temkitthawon P. (2019) At‐line LC‐QTOF‐MS micro‐fractionation of Derris scandens (Roxb.) Benth, coupled to radioassay for the early identification of PDE5A1 inhibitors. Phytochemical Analysis. https://doi.org/10.1002/pca.2895
 56. Eze FN, Ingkaninan K, Prapunpoj P. (2019) Transthyretin Anti-Amyloidogenic and Fibril Disrupting Activities of Bacopa monnieri (L.) Wettst (Brahmi) Extract. Biomolecules, 9(12), 845; https://doi.org/10.3390/biom9120845.
 57. Jiso A, Kittiwisut S, Chantakul R, Yuenyongsawad S, Schaberle T, Temkitthawon P, Ingkaninan K, Plubrukarn A.(2020) Quintaquinone, a Merosesquiterpene from the Yellow Sponge Verongula cf. rigida Esper. Journal of Natural Products. 83, 2, 532-536.
 58. Panthong K, Ingkaninan K. (2021) Amabiloid A from Crinum×amabile Donn ex Ker Gawl. Journal of Natural Product Research. 2021, VOL. 35, NO. 19, 3220–3225 https://doi.org/10.1080/14786419.2019.1693561.
 59. Paopeng N., Ingkaninan K, Viyoch J, Wisuitiprot W, Waranuch W. (2019) Asparagus racemosus root extract induced procollagen I expression and inhibited matrix metalloproteinase-1 (MMP-1)in UVB treated human dermal fibroblasts. Songklanakarin J. Sci. Technol. 41 (6), 1275-1281.
 60. Sompod, A., Rujivipat, S., Apichatwatana, N., Ingkaninan, K. (2019) Penetration study of topical formulation containing Eulophia macrobulbon extract. Proceeding of 35th International Annual Meeting in Pharmaceutical sciences, &CU_MPU International Collaborative Conference. Page 127-127.
 61. Fachrunniza Y, Srivilai S, Wisuitiprot V, Wisuitiprot W, Suphrom N, Temkitthawon P, Waranuch N, Ingkaninan K (2020) Tectona grandis, a potential active ingredient for hair growth promotion. Songklanakarin J. Sci. Technol. 42 (6), 1352-1359
 62. Tinlapat J, Ingkaninan K, Meethong S, Munsing S, Hematulin, A. (2020) The radioprotective potential of Centotheca lappacea (L) desv. extract in human endothelial cell. Journal of Associated Medical Sciences; 53 (3): 55-61.
 63. Wongwad E, Ingkaninan K, Wisuitiprot W, Sritularak B, Waranuch N. Thermal degradation kinetics and pH-rate profiles of iriflophenone 3,5-C-β-d-diglucoside, iriflophenone 3-C-β-d-glucoside and mangiferin in Aquilaria crassna leaf extract. (2020) Molecules. Oct 23;25(21):4898. doi: 10.3390/molecules25214898.
 64. Towiwat P, Tangsumranjit A, Ingkaninan K, Jampachaisri K, Chaichamnong N, Buttham B, Louthrenoo W. (2020) Effect of caffeinated and decaffeinated coffee on serum uric acid and uric acid clearance, a randomised within-subject experimental study. Clin Exp Rheumatol. 01 Oct 2020.
 65. Sonyot W, Lamlertthon S, Luangsa-Ard JJ, Mongkolsamrit S, Usuwanthim K, Ingkaninan K, Waranuch N, Suphrom N. (2020) In vitro antibacterial and anti-inflammatory effects of novel insect fungus Polycephalomyces phaothaiensis extract and its constituents against Propionibacterium acnes. Antibiotic. May 25;9(5):274. doi: 10.3390/antibiotics9050274.
 66. Suciati S, Laili ER, Poerwantoro D, Hapsari, AP, Gifanda LZ, Rabgay K. Ekasari W, Ingkaninan K (2020) Evaluation of cholinesterase inhibitory activity of six indonesian cassia species. Journal of Research in Pharmacy, 24(4), 472-478.
 67. Ngamdokmai N, Paracha TU, Waranuch N, Chootip K, Wisuitiprot, W, Suphrom N, Insumrong K, Jampachaisri K, Scholfield CN and Ingkaninan K (2021) Effects of essential oils and some constituents from ingredients of anti-cellulite herbal compress on 3T3-L1 adipocytes and rat aortae. Pharmaceuticals. 14(3), 253; https://doi.org/10.3390/ph14030253.
 68. Minale G, Saesong T, Temkitthawon P, Waranuch N, Nuengchamnong N, Chootip K, Kamkaew N, Kongbangkerd T, Engsuwan J, Ingkaninan K (2021) Characterization of metabolites in plasma, urine and feces of healthy participants after taking brahmi essence for twelve weeks using LC-ESI-QTOF-MS metabolomic approach. Molecules. 26(10), 2944; https://doi.org/10.3390/molecules26102944.
 69. Pinyod C, Waranuch N, Phrompittayarat W, Boonnoun P, Ingkaninan K (2021) Extraction of Centella asiatica leaves using a mixture of subcritical dimethyl ether and ethanol: Optimization of conditions by response surface methodology. Songklanakarin J. Sci. Technol. 43 (3), 711-718.
 70. Jaidee W, Siridechakorn I, Nessopa S, Wisuitiprot V, Chaiwangrach N, Ingkaninan K, and Waranuch N. (2021) Kinetics of CBD, Δ9-THC degradation and cannabinol formation in Cannabis resin at various temperature and pH conditions. Cannabis and Cannabinoid Research. http://doi.org/10.1089/can.2021.0004
 71. Huangteerakul C, Aung HM, Thosapornvichai T, Duangkaew M, Jensen AN, Sukrong S, Ingkaninan K, Jensen T Chemical-genetic interactions of Bacopa monnieri constituents in cells deficient for the DNA repair edonuclease RAD1 appear linked to vacuolar disruption. Molecules. 26, 1207. https://doi.org/10.3390/molecules26051207.
 72. Suciati, Poerwantoro D, Widyawaruyanti A and Ingkaninan K. (2021) Acetylcholinesterase inhibitory activity of extract and fractions from the root of Rauvolfia serpentina(L.) Bth.ex Kurz. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, vol. 32, no. 4, 2021, pp. 313-317. https://doi.org/10.1515/jbcpp-2020-0401.
 73. Phaya M, Chalom S, Ingkaninan K, Ounnunkad K, Chandet N, Pyne SG & Mungkornasawakul P (2021) Oxidative biotransformation of stemofoline alkaloids, Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 49:1, 166-172, DOI: 10.1080/21691401.2021.1883044
 74. Minale G, Temkitthawon P, Waranuch N, Nuengchamnong N, Ngamdokmai N, Pitiporn S, Kwankhao P, Ingkaninan K (2021) Phytochemical constituents of Centotheca lappacea (L.) Desv.determined with online DPPH assay coupled to LC-ESI-QTOF-MS and headspace GC-MS. Songklanakarin J. Sci. Technol. 43 (3), 719-728.
 75. Ngamdokmai N, Waranuch N, Chootip K, Jampachaisri K, Jampachaisri K, Scholfield CN and Ingkaninan K (2021) Efficacy of an anti-cellulite herbal emgel: a randomized clinical trial. Pharmaceuticals. 14(3), 683; https://doi.org/10.3390/ph14070683
 76. Engsuwan J, Waranuch N, Limpeanchob N, Ingkaninan K (2021) Anti-inflammatory effect of Moringa oleifera Lam. leaf extract on UVB-irradiated human keratinocytes. Songklanakarin J. Sci. Technol. 43 (3), 774-780.
 77. Ngamdokmai N, Ingkaninan K, Chaichamnong, N., Chootip K, Neungchamnong N, and Waranuch N (2021) Development, characterization and stability evaluation of the anti-cellulite emgel containing herbal extracts and essential oils. Pharmaceuticals. 14, 842; https://doi.org/10.3390/ph14090842.
 78. Wongwad, E., Ingkaninan, K., Wisuitiprot, W., Waranuch, N. (2021) The fabric facial mask enhanced skin permeation of hydrophilic bioactive compounds in Aquilaria crassna leaf extract. Songklanakarin J. Sci. Technol. 43 (5),1335–1341
 79. Amornopparattanakul, N., Waranuch, N., Lamlertthon, S., Wisuitiprot, W., Ingkaninan, K. (2021) Development of oral cleansing products containing green tea and Centella asiatica extracts. Key Engineering Materials, 901: 48–54.
 80. Wisuitiprot, W., Ingkaninan, K., Jones, S., & Waranuch, N. Effect of green tea extract loaded chitosan microparticles on facial skin: A split-face, double-blind, randomized placebo-controlled study. Journal of Cosmetic Dermatology. doi: 10.1111/jocd.14707.

 

อนุสิทธิบัตร

 1. ชื่อเรื่อง                     กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดที่มีซาโปนินสูงจากพรมมิ เลขที่อนุสิทธิบัตร 4018 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่  7 กุมภาพันธ์ 2551- 28 มกราคม 2556 ผู้ประดิษฐ์  กรกนก อิงคนินันท์ และ วธู พรหมพิทยารัตน์
 1. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้ากลางวันที่มีส่วนประกอบของแอสตา แซนธินและสารสกัดจากดอกช้างกระ เลขที่อนุสิทธิบัตร 10384 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่ 10 กันยายน 2558- 18 กันยายน 2563 ผู้ประดิษฐ์  รศ. ดร. เนติ วระนุช และ รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์
 1. ชื่อเรื่อง โลชั่นบำรุงฝ่ามือที่มีส่วนประกอบของแอสตาแซนธินและสาร สกัดจากดอกช้างกระ เลขที่อนุสิทธิบัตร 10385 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่  10 กันยายน 2558- 18 กันยายน 2563 ผู้ประดิษฐ์          รศ. ดร. เนติ วระนุช และ รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์
 1. ชื่อเรื่อง น้ำหอมกลิ่นช้างกระ เลขที่อนุสิทธิบัตร  10157 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2558- 18 กันยายน 2563 ผู้ประดิษฐ์   รศ. ดร. เนติ วระนุช และ รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์
 1. ชื่อเรื่อง เจลทำความสะอาดมือที่มีส่วนประกอบของแอสตาแซนธินและสารสกัด                              จากดอกช้างกระ เลขที่อนุสิทธิบัตร   10512 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2558- 18 กันยายน 2563 ผู้ประดิษฐ์   รศ. ดร. เนติ วระนุช และ รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์
 1. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ซีรั่มบำรุงผิวรอบดวงตากลิ่นช้างกระ เลขที่อนุสิทธิบัตร 10816คุ้มครองสิทธิตั้งแต่  27 พฤศจิกายน 2558- 27 พฤศจิกายน 2563ผู้ประดิษฐ์ รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์ รศ. ดร. ภิญญุภาเปลี่ยนบางช้าง และ รศ. ดร. เนติ วระนุช
 1. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้ากลางคืนกลิ่นช้างกระ เลขที่อนุสิทธิบัตร 10817 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่  27 พฤศจิกายน 2558- 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้ประดิษฐ์ รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์ รศ. ดร. ภิญญุภาเปลี่ยนบางช้าง และ รศ. ดร. เนติ วระนุช
 1. ชื่อเรื่อง  แชมพูสมุนไพรว่านมหาเมฆ เลขที่อนุสิทธิบัตร  11481 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่  4 พฤษภาคม 2559- 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ประดิษฐ์   รศ. ดร. เนติ วระนุช, รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์, ธีรวุฒิ ป้อมเขต
 1. ชื่อเรื่อง  ครีมนวดผมสมุนไพรว่านมหาเมฆ เลขที่อนุสิทธิบัตร  11482 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่ 4 พฤษภาคม 2559- 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ประดิษฐ์ รศ. ดร. เนติ วระนุช, รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์, ธีรวุฒิ ป้อมเขต
 1. ชื่อเรื่อง แฮร์โทนิกสมุนไพรว่านมหาเมฆ เลขที่อนุสิทธิบัตร  11600 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่  8 มิถุนายน 2559- 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ประดิษฐ์   รศ. ดร. เนติ วระนุช, รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์, ธีรวุฒิ ป้อมเขต
 1. ชื่อเรื่อง กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดที่มีสารฟีแนนทรีนสูงจากกล้วยไม้ตระกูลยูโลเฟีย เลขที่อนุสิทธิบัตร 11835 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่  8 สิงหาคม 2559- 10 สิงหาคม 2564 ผู้ประดิษฐ์   รศ. ดร.กรกนก อิงคนินันท์, ดร.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร, นส. กนกวรรณ ช้างวิจิตร
 1. ชื่อเรื่อง กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดรูปแบบผงจากเปลือกเสม็ดขาว เลขที่อนุสิทธิบัตร 12018 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่  29 กันยายน 2559- 8 พฤศจิกายน 2564 ผู้ประดิษฐ์  ดร. วธู พรหมพิทยารัตน์, รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์, รศ. ดร. นันทกา โกรานา, รศ. ดร. เนติ วระนุช, ผศ. ดร. สุภาพร ล้ำเลิศธน, ดร. นิทรา เนื่องจำนงค์
 1. ชื่อเรื่อง สูตรตำรับลูกประคบสมุนไพรลดเซลลูไลท์ ผู้ประดิษฐ์   รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์, รศ.ดร.เนติ วระนุช, ผศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์, นางสาวงามรยุ งามดอกไม้, ดร. นิทรา เนื่องจำนงค์, ผศ.ดร. เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี เลขที่อนุสิทธิบัตร  12872 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2560- 6 มีนาคม 2565
 1. 14. ชื่อเรื่อง โพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารจีปีโนซายด์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 13664 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2561- 4 ตุลาคม 2564 ผู้ประดิษฐ์  ดร. วธู พรหมพิทยารัตน์, รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์, รศ. ดร. นันทกา โกรานา
 1. 15. ชื่อเรื่อง สูตรสมุนไพรสำหรับลดเซลลูไลท์ เลขที่อนุสิทธิบัตร  14465 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่         9 ตุลาคม 2561- 24 เมษายน 2566 ผู้ประดิษฐ์  รศ. ดร. เนติ วระนุช, รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์, รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
 1. ชื่อเรื่อง สูตรสเปรย์อัดก๊าซจากสารสกัดเปลือกเสม็ดขาวและกรรมวิธีการผลิต เลขที่อนุสิทธิบัตร      16162 ออกให้เมื่อ   22 เมย. 2563 ผู้ประดิษฐ์  ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์, รศ.ดร. เนติ วระนุช, รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์
 1. ชื่อเรื่อง สูตรตำรับลูกประคบสมุนไพรนวดลดเซลลูไลท์ เลขที่อนุสิทธิบัตร  17425 วันออกอนุสิทธิบัตร 3 มีนาคม 2564 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่ 3 มีนาคม 2564- 1 ตุลาคม 2567 ผู้ประดิษฐ์                  รศ.ดร.กรกนก อิงคนันท์, รศ.ดร.เนติ วระนุช, รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์, ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม, งามรยุ งามดอกไม้, ดร.วุฒิชัย วิสุทธิพรต
 1. ชื่อเรื่อง กรรมวิธีการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารดีออกซีโนจิริมัยซิน เลขที่อนุสิทธิบัตร   17404 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่   23 กุมภาพันธ์ 2564- 30 สิงหาคม 2567 ผู้ประดิษฐ์ ดร. วธู พรหมพิทยารัตน์, รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์, และคณะ

19      ชื่อเรื่อง   สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ครีมสารสกัดว่านมหาเมฆในการรักษาผิวหนังอักเสบซีบอเรีย เลขที่อนุสิทธิบัตร  17805 คุ้มครองสิทธิตั้งแต่  25 พฤษภาคม 2564- 21 พฤศจิกายน 2567 ผู้ประดิษฐ์                  รศ.ดร. เนติ วระนุช, รศ. ดร. กรกนก อิงคนินันท์, และคณะ

20      ชื่อเรื่อง สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากที่มีสารสกัดชาเขียว เลขที่อนุสิทธิบัตร          17510 วันที่ได้รับสิทธิบัตร   19 มีค. 2564 ผู้ประดิษฐ์   เนติ วระนุช, กรกนก อิงคนินันท์, และสุภาพร ลำเลิศธน

21      ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์คหน้าสารสกัดใบกฤษณา เลขที่ยื่นคำขอ   2103001933 วันที่รับยื่นคำขอ 6 กค. 2564 ผู้ประดิษฐ์  รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์, รศ.ดร. เนติ วระนุช, และคณะ

หนังสือ

กรกนก อิงคนินันท์, เอกลักษณ์ วงแวด,  การ์มา แรปเกย์, หนึ่งฤทัย สุพรม และ เนติ วระนุช  (2561) ศักยภาพของ cannabidiol (CBD) ในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ใน การแพทย์แคนนาบินอยด์และกัญชาการแพทย์ เล่ม 4  บรรณาธิการ แพทย์หญิง อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล พิมพ์ที่ โรงพิมพ์สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

กรกนก อิงคนินันท์ (2561) มาตรฐานสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรตามข้อกำหนดในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ใน การแพทย์แคนนาบินอยด์และกัญชาการแพทย์ เล่ม 5  บรรณาธิการ แพทย์หญิง อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล พิมพ์ที่ โรงพิมพ์สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

กรกนก อิงคนินันท์, สุดารัตน์ ขัดสาย และณัฐรีน ไชยวังราช (2561) ศักยภาพของ tetrahydrocannabinol (THC) ในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ใน การแพทย์แคนนาบินอยด์และกัญชาการแพทย์ เล่ม 6  บรรณาธิการ แพทย์หญิง อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล พิมพ์ที่ โรงพิมพ์สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

กรกนก อิงคนินันท์ (2561) พรมมิ สมุนไพรบำรุงความจำ: ข้อมูลวิชาการและการใช้ประโยชน์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก. 290 หน้า.

งานวิจัย ได้รับทุนวิจัยจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

ตัวอย่างงานวิจัยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – นายเอกลักษณ์ วงแวด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1 ก.พ.2559-

31 ก.ค.2564

2 การพัฒนาวิธีการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์สเตียรอยด์ไฟว์แอลฟารีดักเทสด้วยเครื่องแอลซีเอ็มเอส งบประมาณแผ่นดิน

1 ตค. 2559-

30 กย. 2560

3 การจัดทำมาตรฐานสมุนไพรพรมมิ งบประมาณแผ่นดิน

1 ตค. 2559-

30 กย. 2560

4 การสำรวจและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรที่ใช้ในผู้สูงอายุในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ งบประมาณแผ่นดิน

1 ตค. 2559-

30 กย. 2560

5 การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดใบมะรุมในเซลล์ keratinocytes งบประมาณแผ่นดิน

1 ตค. 2559-

30 กย. 2560

6 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ทุนมุ่งเป้า สกว.

16 มิย. 2560-

16 มิย. 2561

7 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – นางสาวงามรยุ งามดอกไม้ สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1 ก.พ.2561-

37 ก.ค.2564

8 การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิที่มีส่วนผสมจากสารสกัดกัญชา งบประมาณแผ่นดิน

1 ตค. 2560-

30 กย. 2561

9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดชาเขียวเพื่อใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา งบประมาณแผ่นดิน

1 ตค. 2560-

30 กย. 2561

10 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงต่อพฤติกรรมการสืบพันธุ์ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ งบประมาณแผ่นดิน

1 ตค. 2560-

30 กย. 2561

11 การศึกษาก่อนการตั้งตำรับของตำรับยาใช้ภายนอกที่มีสารสกัดจากว่านอึ่ง งบประมาณแผ่นดิน

19 กย. 2560-

18 มีค. 2562

12 การวิจัยพัฒนาสารสกัดสักเพื่อใช้ในการรักษาผมร่วง ระยะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

19 กย. 2560-

18 เมย. 2562

13 การวิจัยและพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์จากสารสกัดพรมมิเพื่อผลิตเป็นอาหารเสริม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCEL)

มิย. 2560-

กพ.2561

14 การค้นหาและการสร้างยาใหม่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสังคมผู้สูงอายุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

31 สค. 2560-

30 สค. 2563

15 การสำรวจหาผักและผลไม้พื้นบ้านไทยที่มีผลต่อการป้องกันอันตรายจากแสง เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1 กย. 2560-

31 สค 2563

16 โครงการพัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง กิจกรรม : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์จากลูกประคบไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

17 ม.ค.2561-

16 ต.ค.2561

17 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดเซลลูไลท์จากลูกประคบไทยในอาสาสมัคร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 21 ธ.ค.2561-
18 การวิจัยและพัฒนากัญชง เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

6 ม.ค.2563-

5 ม.ค.2564

19 การวิจัยพัฒนาสารสกัดสักเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผม ระยะที่ 2: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของผมและผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจากสัก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

6 พ.ย.2562-

5 พ.ค.65

20 การพัฒนาวิธีการแยกสารและจัดทำสารมาตรฐาน (Working Standard) แคนนาบินอยด์จากกัญชา องค์การเภสัชกรรม

28 พ.ย.62

28 พ.ย.63

22 การศึกษาวัตถุดิบและสารสกัดกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพ บริษัท ศิษย์สหาย จำกัด

1 มิ.ย.2563-

31 ธ.ค.2565

23 โรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

1 พ.ย.2563-

30 ก.ย.2565

24 เครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อการค้นพบและพัฒนาอาหารฟังก์ชัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1 ก.ย.2561-

31 ส.ค.2564

25 การศึกษาเมตาบอโลมิกและองค์ประกอบทางเคมีของกัญชาในประเทศไทย- คปก รุ่นที่ 22 (น.ส.ณัฐรีน ไชยวังราช) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1 ต.ค.2563-

30 ก.ย.2568

26 การพัฒนาวิธีการแยกสารแคนนาบินอยด์จากกัญชาในระดับอุตสาหกรรมและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรมขององค์ประกอบทางเคมีในกัญชา (พวอ-นายวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1 ต.ค.2564-

30 ก.ย.2568

27 เทคโนโลยีการผลิตสารสกุดสมุนไพรมาตรฐาน (ภายใต้สัญญารับทุนโครงการแพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

16 พ.ค.2564-

15 พ.ย.2565

28 นวัตกรรมจากกัญชง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

27 ก.ค.2564-

26 ก.ค.2565

29 โครงการการวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันกัญชา/กัญชาหยอดใต้ลิ้นสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ บริษัท เมดเจน จำกัด

29 ก.ย.2564-

28 ก.ย.2565

30 การวิจัยพัฒนาสารสกัดสักเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผม ระยะที่ ๓ : การศึกษาประสิทธิภาพความปลอดภัย และการผลิตระดับอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

14 ก.ย.2564-

13 ก.ย.2565

รางวัลที่ได้รับหรือผลงานที่โดดเด่นทางวิชาการ และ/หรือ การบริหาร

-บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2546

-นักวิจัยดีเด่น สาขานักวิจัยที่พัฒนาโครงการบูรณาการดีเด่น ปี 2548

-เภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรการศึกษา พัฒนาและวิจัย โดยกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ปี 2551

-นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2552

-นักวิจัยดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2554

-นักวิจัยดีเด่น สาขาสร้างคณะนักวิจัยระหว่างสถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2554

-ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2556

-ผลงาน “Brahmi tablet: a food supplement for memory improvement” โดย กรกนก อิงคนินันท์และคณะ ได้รับรางวัล Silver Medal จาก Geneva Innovation 2014 (จัดที่ Palexpo, Geneva, Switzerland วันที่ 2-6 เมษายน 2557)

-ผลงาน “Hair growth control products from a Thai medicinal plant” โดย กรกนก อิงคนินันท์ และคณะ ได้รับรางวัล Silver Medal จาก Geneva Innovation 2014 (จัดที่ Palexpo, Geneva, Switzerland วันที่ 2-6 เมษายน 2557)

-ผลงาน “The anti-wrinkle cosmeticscontaining green tea extract in microparticle” โดย เนติ วระนุช กรกนก อิงคนินันท์ และ วุฒิชัย วิสุทธิพรต ได้รับรางวัล Bronze Medal และ รางวัลพิเศษ จาก Association of Polish Inventors and Rationaizers จาก Geneva Innovation 2014 (จัดที่ Palexpo, Geneva, Switzerland วันที่ 2-6 เมษายน 2557)

-ผลงาน “Hair growth control products from a Thai medicinal plant” โดย กรกนก อิงคนินันท์ และคณะ ได้รับรางวัล JIPA Award: The Best Innovation in Biotechnology จาก Japan Intellectual Property Association (JIPA) ในงานวันนักประดิษฐ์ 2557 โดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   (จัดที่เมืองทองธานีวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557)

-ผลงาน “การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อเป็นสมุนไพรบำรุงความจำ” โดย กรกนก อิงคนินันท์ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

International award จาก นเรศวรวิจัย “Research and Innovation” 22-23 กรกฏาคม 2558

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561

รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ด้านการวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562

-รางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมด้านสมุนไพร ประจำปี 2562 จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-ผลงาน “การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อเป็นสมุนไพรบำรุงความจำ” โดย กรกนก อิงคนินันท์ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช. มิติการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2562

-บุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2563

Loading