ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
PhD (Anatomy and Human Biology), The University of Western Australia, Perth, Australia
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงาน
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (2 พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน)
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1 มิ.ย. 2553 – 31 ก.ค. 2555)
 • รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1 ม.ค. 2554 – 6 พ.ย. 2558)
 • กองบรรณาธิการวารสารโมก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2553 – 2555
 • กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2 ก.พ. 2554 – 6 พ.ย. 2558)
 • กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2 ก.พ. 2554 – 6 พ.ย. 2558)
 • คณะกรรมการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1 มิ.ย. 2553 – 6 พ.ย. 2558)
 • คณะกรรมการและเลขานุการกำกับดูแลการใช้ห้องสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (8 เม.ย. 2552 – 6 พ.ย. 2558)
 • อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2553 (27 ก.ค. 2552 – 30 มิ.ย. 2554)
 • อาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบหน่วยกิจกรรมนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2553 (27 ก.ค. 2552 – 30 มิ.ย. 2554)
รางวัลที่ได้รับหรือผลงานที่โดดเด่นทางวิชาการ และ/หรือ การบริหาร
 • รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ต้นแบบด้านการสอนยอดเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2557
 • รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอนยอดเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2556
 • รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรโดดเด่น ประเภทบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2553
 • ผลงาน “Metallothionein Immunoreactivity Expression in Submandibular gland of Local Rodent (Bank voles) Infected by Cytomegalovirus.” โดย ยุทธพงษ์ ทองพบ และคณะ ได้รับรางวัล The 2nd Prize Award for the Poster Presentation จาก The 10th Anatomical Pathology Conference. (จัดที่ the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557)
 • ผลงาน “Effect of Bacopa monnieri on the expression of neuropeptides gene and protein in human neuronal cells” โดย ยุทธพงษ์ ทองพบ และคณะ ได้รับรางวัล Best Oral Presentation จาก The Second Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS II) 2014 (จัดที่ Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand วันที่ 22-24 มกราคม 2557)
 • The Student Travel Awards by The Society for Reproductive Biology, Australian Science Network Pty Ltd (ASN), PO Box 200, Balnarring VIC 3926 Australia. Presented at the 2019 Annual Scientific Meeting of the Endocrine Society of Australia (ESA), the Society for Reproductive Biology (SRB), and the Asia and Oceania Thyroid Association (AOTA) between 18 Aug 2019 and 21 Aug 2019. (A$ 600)
 • The Royal Thai Government Scholarship for International Conference to present at the Focus on Microscopy 2019 in Queen Elizabeth II (QEII) conference centre, Broad Sanctuary, Westminster,London, United Kingdom between 14 Apr 2019 and 17 Apr 2019 (A$ 4,454.26)
 • The 2019 Application for Reduced Registration for Underrepresented Minorities: to attach the 66th Annual Scientific Meeting of the Society-for-Reproductive-Investigation (SRI) in Paris, France between 12 Mar 2019 and 16 Mar 2019. (US$ 350)
 • The University of Western Australia Graduate Research Student Travel Awardfor travel relevant to the 66th Annual Scientific Meeting of the Society-for-Reproductive-Investigation (SRI) conferences in Paris, France between 12 and 16 March 2019. (A$ 1,850)
 • The Student Travel Awards by The Society for Reproductive Biology, Australian Science Network Pty Ltd (ASN), PO Box 200, Balnarring VIC 3926 Australia. Presented at the 2018 Joint Annual Scientific Meetings of theEndocrine Society of Australia and the Society for Reproductive Biology at the Adelaide Convention Centre, SA (20th August 2018). (A$ 400)
 • The Travel grants by The Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy, Australia. To attend the 2018 Office of Educational Affairs Annual conference (18th-20th July 2018) and the meeting for Royal Thai government scholarship students: Open Heart Open Home (21st-22nd July 2018) at the Metro Hotel Marlow Sydney, Sydney, New South Wales, Australia. (A$03)
ผลงานตีพิมพ์

James JL1, Tongpob Y1, Srinivasan V, Crew RC, Bappoo N, Doyle B et al. Three-dimensional visualisation of the feto-placental vasculature in humans and rodents. Placenta. 2021 Oct;114:8-13. https://doi.org/10.1016/j.placenta.2021.08.049 1= both is first author

Bappoo N, Kelsey LJ, Tongpob Y, Wyrwoll C, Doyle BJ. Investigating the Upstream and Downstream Hemodynamic Boundary Conditions of Healthy and Growth-Restricted Rat Feto-Placental Arterial Networks. Annals of Biomedical Engineering. 2021 Mar 1. https://doi.org/10.1007/s10439-021-02749-4

Tongpob Y, Wyrwoll C. Advances in imaging feto-placental vasculature: new tools to elucidate the early life origins of health and disease. Journal of Developmental Origins of Health and Disease. 2020 Aug 4;179:1-11. https://doi.org/10.1017/S2040174420000720

Tongpob Y, Xia S, Wyrwoll C, Mehnert A. Quantitative characterization of rodent feto-placental vasculature morphology in micro-computed tomography images. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2019 Oct;179. 104984. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2019.104984

Tongpob, Y, Xia, S, Chivers, E & Mehnert, A 2019, 'Three-Dimensional Visualisation and Analysis of Feto-Placental Vascular Cast Using Micro-Computed Tomography in A Rat Model' Focus on Microscopy 2019, London, United Kingdom, 14/04/19 – 17/04/19, pp. 468A-468A.

Tongpob, Y, Joos, A, Feindel, K & Wyrwoll, C 2019, 'Measuring Placental Oxygenation in a Rat Model of Intrauterine Growth Restriction (IUGR): Investigations with In-Vivo Magnetic Resonance Imaging (MRI).' Reproductive Sciences, vol. 26, no. 1 (Supplement), pp. 358A-358A.

Bappoo, N, Evans, A, Kelsey, LJ, Parker, LP, Tongpob, Y, Moran, CS, Thomson, A, Holmes, MC & Doyle, BJ 2019, 'Modelling Haemodynamics in the Feto-Placental Vasculature of Control and Intrauterine Growth Restricted (IUGR) Rat Fetuses: Preliminary Data.' Reproductive Sciences, vol. 26, no. 1 (Supplement), pp. 90A-90A.

Yutthapong Tongpob, Apichat Vitta, Saengchai Nateeworanart. Prevalence of ABO and Rh blood group, attending Medical Science Academic Service program of Naresuan University, Phitsanulok. Forensic Medical Journal. 2012, 4(2):135-143.

Saengchai Nateeworanart, Nopawan Boonchoo, Apichat Vitta, Sangkab Sudsaward, Yutthapong Tongpob. Cephalopharyngeal skeleton: Concentration of Potassium Hydroxide Solution and Blow Fly Larvae Clearing Technique for Studying Cephalopharyngeal Skeleton. Forensic Medical Journal. 2010, 3(2):  85-91.

Saengchai Nateeworanart, Yuttapong Tongpob, Sangkab Sudsaward, Sukkid Yasothornsrikul. The application of Kastle-Meyer test to indentify Brown plant hopper, Nilaparvata lugens (Stal) as a non-blood-feeding insect. (Scientific note), Forensic Medical Journal. 2010, 3(1): 67-69.

Saengchai Natteworanart, Wiphawi Hipkaeo, Yutthapong Tongpob. The finding of Toxoplasma gondii in infectied liver of great bandicoot rat (Bandicota indica) obtained from Ban Hua Dong, Huaimek district, Kalasin province. J Med Tech Assoc Thailand 2008; 36(3): 2504-2510.

Lanlua P., Tongpob Y., Niyomchan A., Phoungpetchara I. and Sricharoenvej S. Impairments of renal morphology in short-termed streptozotocin-induced diabetic rat. Siriraj Med J. 2007, 59(Suppl 2): S149-S151.

Sricharoenvej S., Tongpob Y., Lanlua P., Piyawinijwong S., Roongruangchai J. and Phoungpetchara I. Renal microvascular changes in streptozotocin-induced, long-termed diabetic rat. J Med Assoc Thai. 2007, 90(12): 2677-2682.

Sricharoenvej S., Tongpob Y., Lanlua P., Piyawinijwong S. and Roongruangchai J. Renal microvascular changes in streptozotocin-induced diabetic rat. Journal of Microscopy Society of Thailand. 2007, 21(1): 368-369.

Presentations:

2022     May 10th – May 12th: (AAT44), Phitsanulok, Thailand (Oral presentation): Yutthapong Tongpob, Saowalak Rungruang, Veraya Khotpatjim, Auksaraphak Peng-in, Thipsuda Pinnasu, Maneekan Wong-ong, Kannika Adthapanyawanich, and Kroekkiat Chinda. 2022, “Acute Toxicity of Red Yeast Rice (Monascus purpureus) in Male Rat: In-vivo Study”, The 44th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand, Topland Hotel, Phitsanulok, Thailand

2022     May 10th – May 12th: (AAT44), Phitsanulok, Thailand (Oral presentation): Kannika Adthapanyawanich, Wittawat Tajai, Veraya Khotpatjim, Saowalak Rungruang, Phenphechaya Nadee, Yutthapong Tongpob*, Kroekkiat Chinda*. 2022, “Mulberry Consumption Promotes Sperm Quality in a Rat Model of Dyslipidemia”, The 44th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand, Topland Hotel, Phitsanulok, Thailand

2021     iPlacenta2021, United Kingdom (Virtual meeting – Oral presentation). Bappoo N, Tongpob Y, Crew R, Kelsey L, Wyrwoll C, Doyle B. (2021) Structural changes in feto-placental arteries of growth-restricted rats prevent the normal deceleration of blood flow to the capillary bed. In PLACENTA 2021 Sep 1 (Vol. 112, pp. E61-E61). 32 JAMESTOWN RD, LONDON NW1 7BY, ENGLAND: WB SAUNDERS CO LTD. May 5th – May 6th:

2021     July 29th – July 30th: (Virtual meeting – Oral presentation). Yutthapong Tongpob* and Caitlin S. Wyrwoll. (2021) Effect of maternal stress on the feto-placental vascularity in a rat model of fetal growth restriction. นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era 2021, ประเทศไทย

2021     July 29th: MBRC2021, Australia (Virtual meeting – Oral presentation) Crew RC, Tongpob Y, Bappoo N, Khinsoe G, Doyle B, Wyrwoll CS. (2021) Exploring the Fetal-Placental Vascular Axis in Growth-Restricted Pregnancy: New Perspectives on an Established Model. In REPRODUCTIVE SCIENCES 2021 Jul 1 (Vol. 28, No. SUPPL 1, pp. 250A-250A). TIERGARTENSTRASSE 17, D-69121 HEIDELBERG, GERMANY: SPRINGER HEIDELBERG.

2021     August 30th – September 2nd: IFPA2021, Amsterdam, Netherland (Virtual meeting – Poster presentation)

2019:    ANZMAG in WA (Oral presentation): Tongpob, Y, Joos, A, Wyrwoll, C, & Feindel, K 2019, ‘In-Vivo Magnetic Resonance Imaging to Quantify 3D Placental Oxygenation in a rat model of Intrauterine Growth Restriction’ The 12th Australian and New Zealand Society for Magnetic Resonance (ANZMAG) conference, Western Australia, Australia, 25/11/19 – 28/11/19.

2019:    CBSM in Perth (Poster presentation): Tongpob, Y, Xia, S, Mehnert, A, Joos, A & Feindel, K 2019, 'Placental Alterations and Fetal Growth Restriction: a dexamethasone-induced intrauterine growth restriction (IUGR) rat model' 29th Annual Combined Biological Sciences Meeting, Perth, Australia, 30/08/19 – 30/08/19.

2019:    SRB in Sydney (Poster presentation): Tongpob, Y, Joos, A & Feindel, K 2019, 'Detection of reduced oxygenation in 3D placental volumes by magnetic resonance imaging (MRI) in a rat model of fetal growth restriction (FGR)' 2019 Annual Scientific Meeting of the Endocrine Society of Australia (ESA), the Society for Reproductive Biology (SRB), and the Asia and Oceania Thyroid Association (AOTA), Sydney, Australia, 18/08/19 – 21/08/19.

2019:    Poster session presented at The Australian Society for Medical Research WA , Perth, Australia: Wyrwoll, C, Doyle, B, Tongpob, Y & Bappoo, N 2019, 'Targeting the placenta to improve health outcomes of the baby' The Australian Society for Medical Research WA , Perth, Australia, 13/08/19 – 13/08/19.

2019:    UWA Expo in WA (Oral presentation): Tongpob, Y, Mehnert, A, Joos, A & Feindel, K 2019, 'Quantitative evaluation of placental functions in a rat model of intraurine growth restriction using a 3D magnetic resonance imaging of placental oxygenation' UWA Postgraduate Expo, Perth, Australia, 26/07/19 – 26/07/19.

2019:    ERBSWA in WA (Oral presentation): Tongpob, Y, Joos, A & Feindel, K 2019, 'Establishing an in vivo MRI protocol for investigation of placental oxygenation in a rat model of intrauterine growth restriction (IUGR)' The 2019 Endocrine and Reproductive Biology Society of WA Annual Symposium , Perth, Australia, 23/07/19 – 23/07/19.

2019:    CESB in Vienna (Co-author): Bappoo, N, Evans, A, Kelsey, L, Parker, L, Tongpob, Y, Mehnert, A, Moran, CS, Thomson, A, Holmes, MC & Doyle, B 2019, 'Investigating rat feto-placental vascular structure and Haemodynamics' 25th Congress of the European Society of Biomechanics, Vienna, Austria, 7/07/19 – 10/07/19.

2019:    MARS in WA (Poster presentation): Tongpob, Y, Xia, S, Feindel, K & Mehnert, A 2019, 'Increased Glucocorticoids in Pregnant Rats Reduces Fetal Growth and Placental Vascularisation' The Second Murdoch University Annual Research Symposium, Perth, Australia, 3/06/19 – 3/06/19.

2019:    FOM in UK (Poster presentation): Tongpob, Y, Xia, S, Chivers, E & Mehnert, A 2019, 'Three-Dimensional Visualisation and Analysis of Feto-Placental Vascular Cast Using Micro-Computed Tomography in A Rat Model' Focus on Microscopy 2019, London, United Kingdom, 14/04/19 – 17/04/19, pp. 468A-468A.

2019:    SRI in Paris (Poster presentation): Tongpob, Y, Joos, A, Feindel, K & Wyrwoll, C 2019, 'Measuring Placental Oxygenation in a Rat Model of Intrauterine Growth Restriction (IUGR): Investigations with In-Vivo Magnetic Resonance Imaging (MRI).' Reproductive Sciences, vol. 26, no. 1 (Supplement), pp. 358A-358A.

2019:    SRI in Paris (Poster presentation): Bappoo, N, Evans, A, Kelsey, LJ, Parker, LP, Tongpob, Y, Moran, CS, Thomson, A, Holmes, MC & Doyle, BJ 2019, 'Modelling Haemodynamics in the Feto-Placental Vasculature of Control and Intrauterine Growth Restricted (IUGR) Rat Fetuses: Preliminary Data.' Reproductive Sciences, vol. 26, no. 1 (Supplement), pp. 90A-90A.

2018:    Yutthapong Tongpob, Alexander Joos, Caitlin Wyrwoll and Kirk Feindel. “Establishing an in-vivo magnetic resonance imaging (MRI) protocol for measurement of placental vascular function in rats” at the 2018 Joint Annual Scientific Meetings of the Endocrine Society of Australia and the Society for Reproductive Biology on 20th August 2018 at the Adelaide Convention Centre, Southern Australia, Australia. (Poster presentation)

2018:    Nikhilesh Bappoo, Andrew Evans, Lachlan Kelsey, Louis Parker, Yutthapong Tongpob, Carmel Moran, Adrian Thomson, Megan Holmes, Caitlin Wyrwoll, and Barry Doyle. “Haemodynamics in the feto-placental vasculature of healthy and intrauterine growth restricted fetuses”. The 8th World Congress of Biomechanics (WCB2018). July 8-12, 2018. At the Convention Centre Dublin, Ireland. (Poster presentation)

2017:    Yutthapong Tongpob, Emily Chivers, Andrew Mehnert, and Caitlin Wyrwoll. “Maternal protein restriction in mice reduces fetal growth and placental angiogenic gene expression in female, but not male, fetuses” at the 2017 Joint Annual Scientific Meetings of the Endocrine Society of Australia and the Society for Reproductive Biology on 28th August 2017 at the Perth Convention and Exhibition Centre, WA, Australia. (Oral presentation)

2017:    Yutthapong Tongpob, Emily Chivers, Andrew Mehnert, and Caitlin Wyrwoll. “Maternal protein restriction in mice reduces fetal growth and placental angiogenic gene expression in female, but not male, fetuses” at the WA Endocrine and Reproductive Sciences Symposium, 18th August 2017 at CSIRO Centre for Environment and Life Sciences – Floreat WA, Australia. (Oral presentation)

2016:    Yutthapong Tongpob. “Impact of environmental stressors on the vascular structure and function of rodent placenta” at the 2016 APHB Postgraduate Student Expo, on 13th July 2016 at the University of Western Australia, Australia. (Oral presentation)

2014:    Phongpitak Putiwat, Rachanee Chanasong, Yutthapong Tongpob, Phisid Saengnantakarn and Natthiya Sakulsak. “Metallothionein Immunoreactivity Expression in Submandibular gland of Local Rodent (Bank voles) Infected by Cytomegalovirus”. The 10th Anatomical Pathology Conference. February 26th-28th, 2014. At the Empress Hotel, Chiang Mai province, Thailand. (Poster presentation)

2014:    Yutthapong Tongpob, Kanoktip Petcharat and Sukkid Yasothornsrikul. “Effect of Bacopa monnieri on the expression of neuropeptides gene and protein in human neuronal cells”. The Second Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS II). January 22nd-24th, 2014. At Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand. (Oral presentation)

2012:    Yutthapong Tongpob, Supaporn Chuenchoojit, Sirinush Sricharoenvej. “Testicular Ultrastructural Changes from Effects of Cadmium in Local Rodents (Bank Voles) as Bioindicator for Health Assessments of People Living in Cadmium-contaminated Area, Mae Sot, Tak”. The 2nd International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference (IASCBC 2012) in conjunction with the 36th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand. December 6th-8th, 2012. At Chiang Mai Grandview Hotel, Chiang Mai province, Thailand. (Poster presentation)

2012:    Wasuntarawat C., Srisawang P., Tongpob Y. and Khongsombat O. “The suggested medical Physiology learning contents from the six affiliated hospitals, Faculty of Medicine, Naresuan University.” The 44th Annual Scientific Meeting of the Physiological Society of Thailand. May 2nd-4th, 2012. At Bangkok, Thailand. (Poster presentation)

2011:    Yutthapong Tongpob, Apichat Vitta, Saengchai Nateeworanart. “Prevalence of ABO and Rh blood group, attending Medical Science academic service program of Naresuan University, Phitsanulok.” The 7th Naresaun Research Conference. July 29th-30th, 2011. At Naresuan University, Phitsanulok province, Thailand. (Poster presentation)

2011:    Appansri Panpichit, Suriya Chaivong, Suwajee Srisub, Apinun Limmongkon, Saengchai Nateeworanart, Yutthapong Tongpob. “Prevalence of Enterobius vermicularis infection in students of Ban Pang Min School, Thong Saen Karn district, Utharadit province.” The 7th Naresaun Research Conference. July 29th-30th, 2011. At Naresuan University, Phitsanulok province, Thailand. (Poster presentation)

2011:    Yutthapong Tongpob, Sangkab Sudsaward, Arunya Jiraviriyakul, Saengchai Nateeworanart. “Length of Cephalopharyngeal skeleton in Chrysomya megacephala, third instar larvae, collected from Naresuan University, Phitsanulok province.” The 34th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand. April 27th-29th, 2011. At Aonang Villa Resort, Krabi province, Thailand. (Poster presentation)

2010:    Puntheeranurak S., Tongpob Y., Maneesai P., Chootip K. “Effects of Malva Nut Gum on Glucose Absorption in the Small Intestine of Hyperlipidemia Rat.” The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar 2010: “Natural Medicine Research for the Next Decade: New Challenges and Future Collaboration”. December 8th-9th, 2010. At Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. (Poster presentation)

2010:    Phongpitak Putiwat, Tewarat Kumchantuek, Yutthapong Tongpob, Sangkab Sudsaward. “The characteristics of musculotendinous arch and muscular slip of latissimus dorsi muscle in cadaver: a case report.” The 33rd Annual Conference of the Anatomy Society of Thailand.  April 28th-30th, 2010. At Greenary Resort, Nakornrajchasrima province, Thailand. (Poster presentation)

2009:    Phongpitak Putiwat, Supaporn Chuenchoojit, Wiphawi Hipkaeo, Tewarat Kumchantuek, Kannika Phanmatchaya, Yutthapong Tongpob, Sangkab Sudsaward. “Variations in Anatomy Along the Course of the Suprascapular Nerve” The 5th Naresaun Research Conference. July 28th-29th, 2009. At Naresuan University, Phitsanulok province, Thailand. (Poster presentation)

2009:    Phongpitak Putiwat, Supaporn Chuenchoojit, Wiphawi Hipkaeo, Tewarat Kumchantuek, Kannika Phanmatchaya, Yutthapong Tongpob, Sangkab Sudsaward. “A Rare Presence of the Chest Wall Musculature: The Sternalis Muscle” The 5th Naresaun Research Conference.  July 28th-29th, 2009. At Naresuan University, Phitsanulok province, Thailand. (Poster presentation)

2009:    Phongpitak Putiwat, Supaporn Chuenchoojit, Wiphawi Hipkaeo, Tewarat Kumchantuek, Kannika Phanmatchaya, Yutthapong Tongpob, Sangkab Sudsaward. “Anatomical Variation of Latissimus Dorsi Muscle: The Clavicular Arch” The 5th Naresaun Research Conference. July 28th-29th, 2009. At Naresuan University, Phitsanulok province, Thailand. (Poster presentation)

2009:    Yutthapong Tongpob, Supaporn Chuenchoojit, Tewarat Kumchantuek, Kitsaphon Kanamnouy, Wiphawi Hipkaeo, Phongpitak Putiwat, Kannika Phanmatchaya, Sangkab Sudsaward. “Structural Alterations in Prostate Gland of Rodents, Bandicota indica, Living in Cadmium-contaminated Area, Mae-Sot, Tak, Thailand” The 26th Annual Conference the Microscopy Society of Thailand. January 28th-30th, 2009. At the Empress Hotel, Chiang Mai province, Thailand. (Poster presentation)

2009:    Yutthapong Tongpob, Supaporn Chuenchoojit, Wiphawi Hipkaeo, Phongpitak Putiwat, Kannika Phanmatchaya, Kitsaphon Kanamnouy, Tewarat Kumchantuek, Sangkab Sudsaward. “Histopathological Alterations in Testis of Bank Voles, Bandicota indica, Living in Cadmium-contaminated Area, Mae-Sot, Tak, Thailand” The 26th Annual Conference the Microscopy Society of Thailand. January 28th-30th, 2009. At the Empress Hotel, Chiang Mai province, Thailand. (Poster presentation)

2008:     Wiphawi Hipkaeo, Saengchai Nateeworanart, Supaporn Chuenchoojit, Tewarat Kumchantuek, Yutthapong Tongpob, Kitsaphon Kanamnouy, Phongpitak Putiwat, Sangkab Sudsaward, Kannika Phanmatchaya, Chanasorn Poodendaen. “Toxoplasm gondii infection in great banicoot (Bandicota indica) liver from Ban Hua Dong, Huaimek, Kalasin province, Thailand” The 3rd International Conference on Forensic Science and Medical Science. July 28th-29th, 2008. At Naresuan University, Phitsanulok province, Thailand. (Poster presentation)

2008:    Adisorn Pansae, Taweeboon Kamhaeng, Supaporn Chuenchoojit, Chanasorn Poodendaen, Tewarat Kumchantuek, Kitsaphon Kanamnouy, Yutthapong Tongpob, Suthat Duangchitra, Saengchai Nateeworanart. “Prevalence pf pinworm infestation in Mong students in Ban Huay Ma Keua Som school, Mae Hong Son province, Thailand” The 3rd International Conference on Forensic Science and Medical Science. July 28th-29th, 2008. At Naresuan University, Phitsanulok province, Thailand. (Poster presentation)

2008:    Yutthapong Tongpob, Supaporn Chuenchoojit, Wiphawi Hipkaeo, Phongpitak Putiwat, Kannika Phanmatchaya. “The effects of cadmium on histopathological changes of testis in local rodents (bank voles) living in cadmium-contaminated area, Mae-Sot, Tak province, Thailand.” The 3rd International Conference on Forensic Science and Medical Science. July 28th-29th, 2008. At Naresuan University, Phitsanulok province, Thailand. (Poster presentation)

2007:    Tongpob Y., Lanlua P., Piyawinijwong S., Roongruangchai J. and Sricharoenvej S. “Renal microvascular changes in streptozotocin-induced diabetic rat.” The 30th Annual Conference of the Anatomy Society of Thailand. May 2nd-4th, 2007. At Suan Bua Resort, Chiang Mai province, Thailand. (Poster presentation)

2007:    Sricharoenvej S., Tongpob Y., Lanlua P., Piyawinijwong S. and Roongruangchai J. “Renal microvascular changes in streptozotocin-induced diabetic rat. The 24th Annual Conference the Microscopy Society of Thailand. February 14th-16th, 2007. At the Golden Jubilee Building, Bangkok, Thailand. (Oral presentation)

2006:    Tongpob Y., Lanlua P., Piyawinijwong S., Roongruangchai J. and Sricharoenvej S. “Renal microvascular changes in streptozotocin-induced diabetic rat.” The 6th National Symposium on Graduate Research. October 13th-14th, 2006. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. (Poster presentation)

2006:    Tongpob Y., Lanlua P., Piyawinijwong S., Roongruangchai J. and Sricharoenvej S. “Renal microvascular changes in streptozotocin-induced diabetic rat.” The 29th Annual Meeting of the Society of Anatomy of Thailand. May 2nd-4th, 2006. At Garden Sea View Resort, Pattaya, Thailand. (Poster presentation)

Loading