รองศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์

ประวัติผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. in Mechanical and Systems Engineering : University of Newcastle upon Tyne, UK
ปริญญาโท
M. Eng in Mechatronics : Asian Institute of Technology, Thailand
ปริญญาตรี
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (กำลัง) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาที่เชี่ยวชาญ
Robotics and Mechatronics
ประสบการณ์การทำงาน
  • 2564 – ปัจจุบัน: รองบรรณาธิการ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • มกราคม 2556 – กันยายน 2561: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • มกราคม 2556 – กันยายน 2561: รองบรรณาธิการ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • กันยายน 2555 – ธันวาคม 2560: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 2545 – 2546: รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • มีนาคม 2543 – กันยายน 2555: อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์การทำวิจัย (เฉพาะในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)
ปีงบประมาณ โครงการวิจัย          แหล่งทุน
     
2564  การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจสิ่งสกปรกบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยระบบ
เครื่องจักรวิทัศน์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2563  การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์: กรณีศึกษาการใช้งาน
ระบบควบคุมบนแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ต่างชนิดกัน
    คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2562  การพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับทำความสะอาดและตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์

 

    สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.)

 

ปีงบประมาณ โครงการวิจัย          แหล่งทุน
2562   การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจการพลัดตกหกล้มโดยระบบเครื่องจักรวิทัศน์    คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2561   การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่สั่งงานด้วยท่าทาง    คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560   การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ    สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.)

2559   การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยเครื่องจักรวิทัศน์และฟัซซี่ลอจิก    กองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2558 การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยสถาปัตยกรรมการควบคุมเชิงพฤติกรรม: การเปรียบเทียบผลระหว่างระบบที่ใช้กลไกการจัดการกับพฤติกรรมต่างประเภทกัน    กองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556 การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยอาศัยสถาปัตยกรรมการควบคุมแบบผสม    กองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555 การพัฒนาระบบออกแบบเส้นทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยทฤษฎี Wavefront สำหรับใช้งานภายใต้สถานการณ์จริง    กองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

·       Nattharith, P. and Kosum, T., “Development of Mobile Robot System for Monitoring and Cleaning of Solar Panels”, GMSARN International Journal, Vol. 16(3), p. 302 – 306 (2022).

·       Nattharith, P., “Implementation of Cooperative Sub-system for Mobile Robot Navigation”, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12341, p.332 – 341 (2020).

·       Guzel, M. S., Ajabshir, V. B., Nattharith, P. and Gezer, E. C., “A Novel Framework for Multi-Agent Systems using a Decentralized Strategy” Robotica, Vol. 37, p.691 – 707 (2019).

·       Guzel, M. S., Nattharith, P. and Duran, A. S., “A Goal Oriented Navigation System using Vision”, Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, Vol. 9(2-3), p.73 – 76 (2017).

·       Nattharith, P. and Guzel, M.S., “Machine Vision and Fuzzy Logic based Navigation Control of a Goal-oriented Mobile Robot”, Adaptive Behavior, Vol. 24(3), pp. 168 – 180 (2016).

·       Nattharith, P., “Motor Schema based Control of Mobile Robot Navigation”, International Journal of Robotics and Automation. Vol. 31(4), pp. 310 – 320 (2016).

·       Nattharith, P., “Fuzzy Logic based Control of Mobile Robot Navigation: A case study on iRobot Roomba Platform”, Scientific Research and Essays, Vol. 8(2), p. 82 – 94 (2013).

·       Nattharith, P., “Behaviour Modulation using Fuzzy Logic Control for Mobile Robot Navigation”, International Journal of Engineering and Physical Sciences, Vol. 6, p. 341 – 347 (2012).

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

·       พนัส นัถฤทธิ์ “การควบคุมอากาศยานไร้คนขับโดยสถาปัตยกรรมการควบคุมเชิงพฤติกรรม” วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, Vol. 16, No.1 (2021)

·       พนัส นัถฤทธิ์, “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ”, วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, Vol. 6, No.2, p. 31 – 41 (2011)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding)

·       Unal, F. Z., Guzel, M. S., Aksoy, M. U., Nattharith, P., Bostanci, E. and Askerzade, I., “Comparison of the AlexNet based Face Recognition System with the State of the Art Methods”, in the 3rd International Conference on Theoretical and Applied Computer Science and Engineering (ICTACSE 2018). 23rd – 24th November 2018, Ankara, Turkey, p. 20 – 23.

·       Guzel, M. S., Nattharith, P. and Duran, A. S., “A Goal Oriented Navgiation System using Vision”, in the 2nd Advancement on Information Technology International Conference (ADVCIT 2015). 3rd – 5th December 2015, Krabi, THAILAND.

·       Nattharith, P. and Guzel, M.S., “An indoor Mobile Robot Development: A Platform for Research Tasks” in the International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014). 19th – 21st March 2014, Pataya City, THAILAND (IEEE Indexed).

·       Guzel, M.S. and Nattharith, P., “A New Technique for Distance Estimation using SIFT for Mobile Robots”, in the International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014). 19th – 21st March2014, Pataya City, THAILAND (IEEE Indexed).

·       Nattharith, P., “Behaviour Modulation using Fuzzy Logic Control for Mobile Robot Navigation”, in the 3rd CUTSE International Conference (CUTSE 2011). 8th – 9th November 2011: Miri, MALAYSIA, p.110 – 115.

·       Nattharith, P. and R. Bicker, “Mobile Robot Navigation using a Behavioural Strategy”, in the 11th IASTED International Conference on Control and Applications (CA 2009), 13th – 15thJuly 2009: Cambridge, UK, p.143 – 148.

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

·       พนัส นัถฤทธิ์ และ วศิน เหลืองประดิษฐ์กุล, “การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยระบบปฏิบัติการ ROS” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON-43), 28 – 30 ตุลาคม 2563, พิษณุโลก, หน้า 603 – 606.

·       วศิน เหลืองประดิษฐ์กุล และ พนัส นัถฤทธิ์, (2563) “การพัฒนาระบบตรวจจับการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยหุ่นยนต์เคลื่อนที่” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 (EECON-43), 28 – 30 ตุลาคม 2563, พิษณุโลก, หน้า 607 – 610.

·       พนัส นัถฤทธิ์ และ วิศรุต ธรรมบันเทิง, “การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ควบคุมการทำงานด้วยท่าทาง” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON-42), 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562: นครราชสีมา, หน้า 505 – 508

หนังสือ

·       พนัส นัถฤทธิ์ “ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้ในงานควบคุมหุ่นยนต์” สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ISBN 978-616-426-032-7 (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2563)

รางวัลที่เคยได้รับ

·       Werner von Siemens Excellence Award, Asian Institute of Technology, 2002

ประสบการณ์การสอน

·       เมคคาทรอนิกส์และระบบหุ่นยนต์

·       ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

·       ไมโครโพรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และภาษาแอสเซมบลี

·       การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

·       ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

Loading