ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล

ประวัติรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Automatic Control and System Engineering The University of Sheffield, United Kingdom
ปริญญาโท
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ประเทศไทย
ปริญญาตรี
วิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ประเทศไทย
นักเรียน/นักวิจัย แลกเปลี่ยน
• June – August 2004, ”Control Technique in Power Electronics System”, Toyama University, Toyama, JAPAN.
• April 2000 – March 2001, JUSST Exchange Student Program, University of Electro-Communication, Tokyo, JAPAN.
ประวัติด้านการบริหาร
  • ประธานกรรมการบริหาร หน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   2564 – ปัจจุบัน
  • บรรณาธิการ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556-2562 & 2564 – ปัจจุบันบรรณาธิการ วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556-2562 & 2564 – ปัจจุบัน
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556-2562
  • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554-2556
การฝึกอบรม
DAAD DIES International Deans’ Course SEA 2018/19 Part 1 – June 25th – July 6th 2018: Osnabruck and Berlin, Germany. 2018
Part 2 – November 6th – 8th 2018: Philippines. 2018
Part 3 – February 4th – 7th 2019: Indonesia. 2019
12th International Training Course on GIS for Disaster Risk Management Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC), 3-14 October 2016, Bangkok, Thailand 2016
DAAD DIES Proposal Writing Courses for Research Projects. Workshop 1 – 30 June-4 July 2015: Bangkok, Thailand. 2015
Workshop 2 – 15-19 December 2015: Bangkok, Thailand. 2015
Disaster Resilience Leadership for Southeast Asian Countries. Workshop 1 – 25-29 November 2013: Bangkok, Thailand. 2013
Workshop 2 – 27-31 January 2014: Vientiane, Laos. 2014
Instrumentation and Control and Data Acquisition System in Process & Petroleum Engineering. Fluid Control Research Institute, Palakkad, Kerala, India. 2003
KRL Advanced Programming Course. KUKA Robotics Corporation ,Michigan, United State of America. 2002
ประสบการณ์การสอน

ระบบควบคุม / เครื่องมือวัดและหลักการวัดทางอุตสาหกรรม / การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า / ทฤษฎีระบบควบคุม / วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น / Introduction to Disaster Management

โครงงานระหว่างศึกษาต่อ
  • PhD Thesis (2010) : “Spatio-temporal State Space Model Estimation for Smart Structures”
  • Master Thesis (2001) : “Dc Motor Drive Considering Continuous and Discontinuous Current Modes”
  • JUSST Program Research (2000) : “Theory & Experiment on Servo Control with Transmission error ”
  • Final Year Project (1996) : “Implementation the Prototype of Computer Controlled Lathe Machine”
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

“Electric Load Patterns of Medium Size Household in Thailand during COVID-19 Pandemic”

Phisut Apichayakul and Sarintip Tantanee, GMSARN Int. Conf. on Smart Energy, Environment, and Sustainable Development in GMS: Post Pandemic Challenges & Opportunity,  16-17 December 2021

“Islanding Operation among Solar Hybrid System and Grid-tied PV System in Buildings” Piyadanai pachanapan, Phisut Apichayakul, Akaraphunt Vongkunghae and Sarintip Tantanee, Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas (MESfIA) International Conference 2021, AIT, Bangkok, Thailand
“Microgrid Technology and Development in Thailand” Jirawadee Polprasert, Sarintip Tantanee, and Phisut Apichayakul, Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas (MESfIA) International Conference 2021, AIT, Bangkok, Thailand
“Isolated Energy Management Learning Platform through Smart and Green Building Design: A Case Study of USIS Building, Naresuan University” Phisut Apichayakul, Piyadanai Pachanapan, Akraraphunt Longkunghae, Sarintip Tantanee, Internation Conference ICUE 2020 on Energy, Environment and Climate Change, 20-22 October 2020.
“Development of Rapid Visual Screening Form for Nepal Based on the Data Collected from Its 2015 Earthquake” Dhamarkar Rupakheti, Phisut Apichayakul, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 365, 2019.
“Policies to Promote Research and Innovation in Developing Countries’ Universities: The Case of Thailand” Sarintip Tantanee, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn, Liwa Pardthaisong, Chanida Suwanprasit, Arisara Charoenpanyanet, Phaothai Sin-ampol, The Indian Journal of Public Administration, Volume 65(2), July 2019.

“การหาค่าระยะจุดเชื่อมที่เหมาะสมของตัวถังรถยนต์บนพื้นฐานระเบียบวิธีเชิงพันธุกรรม” กัญญาภรณ์ สารธิเสน, กวิน สนธิเพิ่มพูน, ขวัญชัย ไกรทอง และพิสุทธิ์ อภิชยกุล งานประชุมวิชาการ OR NETWORK 2018

พัทยา ชลบุรี

“พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในอนาคต” ภาณุ บูรณจารุกร, อนันตชัย อยู่แก้ว, ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ และ พิสุทธิ์ อภิชยกุล การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่16), เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ต พัทยา ชลบุรี
“Stakeholders’ Perspectives towards Effective Climate Change Adaptation on the Mongolian Livestock Sector” Amarjargal Batbaatar, Phisut Apichayakul, Sarintip Tantanee, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 129, 2018.
“University-Industry Linkages in the Disaster Resilience Sector: A Case Study of Thailand” Sarintip Tantanee, Panu Buranajarukorn, Phisut Apichayakul, Procedia Engineering, Volume 212, 2018.
“Disaster Resilience Education for Primary School: Using A Game-Based Approach” Dorjderem Buyantur, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn, Exploring Leadership & Leaning Theories in Asia (ELLTA2017), Bangkok, Thailand, July 2017.
“Disaster Resilience Research and Innovation in Higher Education Institution in Thailand”
Sarintip Tantanee, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn, Liwa Pardthaissong, Chanida Suwanprasit, Arisara Charoenpanyanet, Phaothai Sin-Ampol, Exploring Leadership & Leaning Theories in Asia (ELLTA2017), Bangkok, Thailand, July 2017.
“Spatio-Temporal State Space Model Application in the Dynamic Supply Chain System” Phisut Apichayakul, iCatse International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications,  Seoul, Korea, June 2017.
“Resistance Spot Welding Optimisation Based on Artificial Neural Network” Thongchai Arunchai, Kawin Sonthipermpoon, Phisut Apichayakul and Kreangsak Tamee, International Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 2014, December 2014, DOI: 10.1155/2014/154784
”Spatio-temporal Dynamic Modelling of Smart Structures Using a Rubust Expectation Maximization Algorithm” Phisut Apichayakul and Visakan Kadirkamanathan, Smart Materials and Structures, Vol. 20, Number 4, 2011.
“การหาแบบจําลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งถูกขับด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลังโดยใช้เทคนิคไอเดนติฟิเคชั่น แบบออนไลน์” (Online Identification of DC Motor Fed by Power Electronics Drive), พิสุทธิ์ อภิชยกุล และ นนทวัฒน์ จุลเดชะ การประชุมวิชาการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24 (EECON-24), 22-23 พฤศจิกายน 2544.
”Adaptive Control of 2 Inertia System with Backlash” Phisut Apichayakul and Assoc. Prof. Dr. Aiguo Ming, JUSST Proceeding, University of Electro-Communication, Tokyo, Japan, February 2001.
“ระบบโฮโลนิกบนพื้นฐานการติดต่อแบบ LSV/2” (Holonic System Based on LSV/2 Protocol), สมลักษณ์ วรรณฤมล และ พิสุทธิ์ อภิชยกุล Proceeding of the 4th IE-Network National Conference, 29-30 ตุลาคม 2541.
“การสร้างต้นแบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องกลึง” (Implementation the Prototype of Computer Controlled Lathe Machine), พิสุทธิ์ อภิชยกุล, กวิน สนธิเพิ่มพูน และ โยธิน เปรมปราณีรัชต์ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 20 (EECON-20), 13-14 พฤศจิกายน 2540.
โครงการวิจัย
  • การประยุกต์ใช้แบบจำลองชนิด สเปชิโอ เทมโพรอล สเตท สแปซ และ ตัวกรองคาลมาน ในระบบห่วงโซ่แบบพลวัต “Spatio-Temporal State Space Model and Kalman Filter Application in the Dynamic Supply Chain System.” April 2015-April 2016
  • จักรยานและระบบล็อคจักรยานระบบแบ่งปัน ”The implementation of bike-sharing system in Naresuan University.” November 2011-November 2012.
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ

Smart Structure Modelling and Control / Spatio-Temporal State Space Model / EM Algorithm / Kalman Filter/Square Root Filtering / Disaster Management

โครงการเพิ่มศักยภาพ – ต่างประเทศ
Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilience Communities in Asia (SECRA) Co-funded by an EU Erasmus+ Program Grant 2021-2024
Improving Access to Science and Technology Higher Education in Resource Poor Institutions through an Open Platform for Technology Enables Active Learning Environment (TEAL2.0) Co-funded by an EU Erasmus+ Program Grant 2020-2023
Mastering Energy Supply for Isolated Areas (MESfIA) Co-funded by an EU Erasmus+ Program Grant 2019-2022
Tuning Asia – South East (TA-SE) Co-funded by an EU Erasmus+ Program Grant 2017-2020
Advancing Skill Creation to ENhance Transformation (ASCENT) Co-funded by an EU Erasmus+ Program Grant 2015-2018

Loading