รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร ทองทา

ประวัติผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร ทองทา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท
ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์บริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน             พนักงานสายวิชาการ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2561- 2565               รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน             รองนายกสโมสรบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2565- ปัจจุบัน             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์ด้านการสอน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนันสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2558 และ 2559
 • วิทยากรสอนบรรยายภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติการทดลอง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 และ 2 ประจําปีการศึกษา 2557 – 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการสนันสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2561 – 2563
 • ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการสนันสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2562

 

ปริญญาตรี

 • ฟิสิกส์เบื้องต้น (261103 Introductory Physics)
 • แม่เหล็กไฟฟ้า 1 (261241 Electromagnetism I)
 • กลศาสตร์คลาสสิก (271512 Classical Mechanics)
 • ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (261101 Physics I)
 • อุณหฟิสิกส์และฟิสิกส์เชิงสถิติ (262202 Thermal Physics and Statistical Physics)
 • คลื่นและการสั่นสะเทือน (261231 Waves and Vibrations)
 • ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ 2 (261108 Principle of Physics II)
 • ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (261102 Physics II)
 • ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ขั้นสูง (262391 Advanced Applied Physics Laboratory)
 • การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า (262365) Electrical Energy Analysis

ปริญญาโท

 • กลศาสตร์คลาสสิก (271512 Classical Mechanics)
 • การถ่ายเทความร้อน (271551, 262542 Heat Transfer)
 • พลศาสตร์คลาสสิก (261512 Classical Dynamics)
 • ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ของอาคาร (262549 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ของอาคาร)
ประสบการณ์ด้านงานวิจัย

พ.ศ. 2555                       นักวิจัย โครงการ “ทบทวนมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑ์ที่มีประกาศกฎกระทรวง” งบประมาณของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พ.ศ. 2556                       นักวิจัย โครงการ “การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor” งบประมาณของสำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2556                       นักวิจัย โครงการ “โครงการยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคอาเซียน” งบประมาณของสำนักนโนบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2558                       หัวหน้าโครงการวิจัย “การออกแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับเลนส์เฟรสเนล” งบประมาณของงบประมาณรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2559                       หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาท่อความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโน” งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พ.ศ. 2559                       หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาค่าการหน่วงความร้อนของวัสดุผนังอาคารเพื่อลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ” งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พ.ศ. 2558-2560               นักวิจัย โครงการ “Development of an innovative low cost construction material from recycled autoclaved aerated concrete (AAC) waste powder for low energy architectures” งบประมาณของมหาวิทยาลัยเคบังซาน (Universiti Kebangsaan Malaysia)

พ.ศ. 2560                       หัวหน้าโครงการวิจัย “ระบบจำลองผลิตไฟฟ้าจากชุดคอนเดนซิ่งของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร” งบประมาณของงบประมาณรายได้  มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2561-2562               หัวหน้าโครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำตาลสำหรับพัฒนาค่าการหน่วงความร้อนของวัสดุผนังอาคารเพื่อลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ” งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

พ.ศ. 2562-2563               นักวิจัย โครงการ “Thermal Properties Characterisation of Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Blocks Containing Recycled Concrete Powder for Sand Substitution in Reducing Cooling Load for Hot and Humid Climates” งบประมาณของมหาวิทยาลัยเคบังซาน (Universiti Kebangsaan Malaysia)

พ.ศ. 2563                       หัวหน้าโครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้สารเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบาแบบอบไอน้ำเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร” งบประมาณของงบประมาณรายได้  คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2564                       หัวหน้าโครงการวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพการส่องสว่างของท่อนำแสงเพื่อลดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงประดิษฐ์” งบประมาณของงบประมาณรายได้  คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2565                       หัวหน้าโครงการวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพการส่องสว่างของท่อนำแสงเพื่อลดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงประดิษฐ์” งบประมาณของงบประมาณรายได้  คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2565                       หัวหน้าโครงการวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพการส่องสว่างของท่อนำแสงเพื่อลดความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงประดิษฐ์” งบประมาณของงบประมาณรายได้  คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 1. A. Thongtha, K. Angsukased and T. Bongkarn “Effects of Calcination Temperatures on Phase and Morphology Evolution of (Ba0.25Sr0.75)(Zr0.75Ti0.25)O3 Powders Synthesized via Solid-State Reaction and Combustion Technique”. Advance Materials Research, Vols. 55-57 (2008): pp 197-200. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 2. A. Thongtha and T. Bongkarn “Phase Formation and Microstructure of Barium Zirconate Ceramics Prepared Using the Combustion Technique”. Ferroelectrics, Vols. 383 (2009): pp 33-39. (Impact factor 2010: 0.511)
 3. A. Thongtha, A. Laowanidwatana and T. Bongkarn “Effect of Firing Temperatures on Phase and Morphology Evolution of CaZrO3 Ceramics Synthesizes using the Combustion Technique”. Ferroelectrics, Vols. 403 (2010): pp 3-10. (Impact factor 2010: 0.511)
 4. A. Thongtha, K. Angsukased, N. Riyamongkol and T. Bongkarn “Preparation of (Ba1-xSrx)(Ti1-xZrx)O3 Ceramics via the Solid State Reaction Method”. Ferroelectrics, Vols. 403 (2010): pp 68-75. (Impact factor 2010: 0.511)
 5. A. Thongtha, K. Angsukased and T. Bongkarn “Influences of Firing Temperatures on Phase and Morphology Evolution of (Ba0.25Sr0.75)(Zr0.75Ti0.25)O3 Ceramics Synthesized via Solid-State Reaction Method”. Key Engineering Materials, 421-422 (2010): pp 247-250. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 6. A. Thongtha and T. Bongkarn “Fabrication and Characterization of Perovskite SrZrO3 Ceramics through a Combustion Technique”. Key Engineering Materials, 421-422 (2010): pp 223-226. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 7. A. Thongtha, K. Angsukased and T. Bongkarn “Fabrication of (Ba1-xSrx)(Ti1-xZrx)O3 Ceramics Prepared Using the Combustion Technique”. Smart Materials and Structures, Vols. 19 (2010): pp 124001. (Impact factor 2010: 2.094)
 8. A. Thongtha and T. Bongkarn, “Optimum Sintering Temperature for Fabrication of 0.8Bi0.5Na0.5TiO3-0.2Bi0.5K0.5TiO3 Lead-Free Ceramics by Combustion Technique”. Key Engineering Materials, Vols. 474-476 (2011): pp 1754-1759. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 9. U. Chaimongkon, A. Thongtha and T. Bongkarn, “The Effects of Firing Temperatures and Barium Content on Phase Formation, Microstructure and Dielectric Properties of Lead Barium Titanate Ceramics Prepared Via the Combustion Technique”. Current Applied Physics, Vols. 11 (2011): pp S70-S76. (Impact factor 2011: 1.74)
 10. A. Thongtha, C. Wattanawikkam and T. Bongkarn, “Phase Formation and Dielectric Properties of (Pb0.925Ba0.075)(Zr1-xTix)O3 Ceramics Prepared by the Solid State Reaction Method”. Phase Transitions, Vols. 84 (2011): pp 952-959. (Impact factor 2010: 1.006)
 11. A. Thongtha, S. Tupmongkol and T. Bongkarn, “Combustion Synthesis and Characterization of Perovskite (Pb0.75Ca0.13Sm0.08)(Ti0.98Mn0.02)O3 Ceramics”. Ferroelectrics, Vols. 455 (2013): pp 6-14. (Impact factor 2013: 0.415)
 12. A. Thongtha, T. Maneechukate, A. Laowanidwatana and T. Bongkarn, “Phase evolution, microstructure and dielectric properties of CaCu3Ti4O12 ceramics fabricated by combustion technique”. Ferroelectrics, Vols. 457 (2013): pp 23-29. (Impact factor 2013: 0.415)
 13. A. Thongtha, A. Laowanidwatana and T. Bongkarn, “Phase Formation, Microstructure and Dielectric Properties of Bismuth Potassium Titanate Ceramic Fabricated using the Combustion Technique”. Integrated Ferroelectrics Vols. 149(1) (2013): pp. 32-38. (Impact factor 2013: 0.375)
 14. A. Thongtha, S. Maneewan, C. Punlek and Y. Ungkoon, “Improving Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete by Sugar Sediment”. Advance Materials Research, Vols. 807-809 (2013): pp 1266-1269. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 15. A. Thongtha, S. Maneewan, C. Punlek and Y. Ungkoon, “Reducing Heat Conduction of Autoclaved Aerated Concrete Wall using Phase Change Material”. Advance Materials Research, Vols. 807-809 (2013): pp 2779-2783. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 16. A. Thongtha, S. Maneewan, C. Punlek and Y. Ungkoon, “Application using Sugar Sediment to Enhance Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete”. Applied Mechanics and Materials, Vols. 459 (2014): pp 664-668. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 17. S. Maneewan, A. Thongtha and C. Punlek, “Coefficient of Performance of Thermoelectric Cooling on Nanofluids”. Applied Mechanics and Materials, Vols. 459 (2014): pp 91-99. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 18. S. Maneewan, W. Punin, C. Punlek, A. Thongtha and T. Kiatsiriroa, “Feasibility of Refuse Derived Fuel 5 Composed of Mechanical Biological Waste Treatment and Crude Oil Sludge”. Applied Mechanics and Materials, Vols. 448-453 (2014): pp 699-708. (Indexed by SJR: Q4)
 19. A. Thongtha, S. Maneewan, C. Punlek and Y. Ungkoon, “Investigation of the compressive strength, time lags and decrement factors of AAC-lightweight concrete containing sugar sediment waste”. Energy and Buildings, Vols. 84 (2014): pp 516-525. (Impact factor 2014: 2.884)
 20. A. Thongtha, S. Kiravittaya, A. Laowanidwatana and T. Bongkarn, “Phase Formation, microstructure and electrical properties of (Bi0.5Na0.5)TiO3–(Bi0.5K0.5)TiO3–BaTiO3 systems fabricated using the combustion technique” Ferroelectrics, Vols. 490 (2016): pp 103-117. (Impact factor 2015: 0.491)
 21. P. Luangjok, S. Maneewan and A Thongtha*, “Effects of Fresnel Len Application on PV Module Performance”. Applied Mechanics and Materials, Vols. 839 (2016): pp 177-181. (Indexed by SJR: Q4)
 22. A. Thongtha*, S. Maneewan and C. Punlek, “Utilization of Sugar Sediment Waste for a Low Cost Lightweight Concrete Development with Environmental Impact Reduction” Key Engineering Materials, Vols. 730 (2017): pp 369-374. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 23. A. Thongtha*, H.Y. Chan and P. Luangjok “Influence of Phase Change Material Application on Photovoltaic Panel Performance” Key Engineering Materials, Vols. 730 (2017): pp 563-568. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 24. A. Thongtha and T. Bongkarn “Combustion technique synthesis of lead-free piezoelectric bismuth sodium titanate-bismuth potassium titanate–barium titanate ceramics” Integrated Ferroelectrics, Vols. 175 (2016): pp 102–110. (Impact factor 2015: 0.375)
 25. C. Punlek, S. Maneewan, and A. Thongtha*, “Phase Change Material Coating on Autoclaved Aerated Lightweight Concrete for Cooling Load Reduction”. MATERIALS SCIENCE (MEDŽIAGOTYRA), Vols. 23 (2) (2017): (145-149). (Impact factor 2017: 0.450)
 26. S. Maneewan, C. Punlek, H.Y. Chan and A. Thongtha*, “Experimental Investigation of Heat Transfer of Refrigerant Fluid Pulsating Heat Pipe”. Applied Mechanics and Materials, Vols. 865 (2017): pp 137-142. (Indexed by SJR: Q4)
 27. C. Mano, K. Prompak, and A. Thongtha*, Magnetic Material Generator for Producing Electricity from Mechanical Energy in Air Conditioner Condenser Unit, Applied Mechanics and Materials, Vols. 865 (2017): pp 149-154. (Indexed by SJR: Q4)
 28. J. Mahawan, S. Maneewan, T. Patanin and A. Thongtha*, Investigation of Physical, Mechanical and Thermal Properties of Building Wall Materials, Key Engineering Materials, Vols. 751 (2017): pp 521-526. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 29. A. Thongtha*, S Ketchaona, J. Wattana and T. Patanin, Influence of Portland Cement on Physical, Mechanical and Thermal Properties of Cellular Lightweight Concrete, Key Engineering Materials, Vols. 751 (2017): pp 532-537. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 30. S. Maneewan, K. Janyoosuk, H.Y. Chan and A. Thongtha*, Incorporating black dust into autoclaved aerated concrete wall for heat transfer reduction, Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol. 29(3) (2019): pp 82-87. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 31. A. Thongtha, A. Khongthon, T. Boonsri and H.Y. Chan, Thermal Effectiveness Enhancement of Autoclaved Aerated Concrete Wall with PCM-Contained Conical Holes to Reduce the Cooling Load, Materials, Vol. 12(13) (2019): pp 2170. (Impact factor 2020: 3.623)
 32. C. Mano and A. Thongtha*, Efficiency of Electricity Production from Installed Generator on a Condensing Unit of an Air Conditioner, Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, Vol. 60(1) (2019): pp 24-37. (Indexed by Elsevier: SCOPUS)
 33. A. Thongtha* and P. Boontham, Experimental Investigation of Natural Lighting Systems Using Cylindrical Glass for Energy Saving in Buildings, Energies Vol. 13(10) (2020): pp 2528. (Impact factor 2020: 3.004)
 34. A. Fazlizan, R. A. Rahman, N. Asim, A. Thongtha, A Review on The Utilization of Waste Material for Autoclaved Aerated Concrete Production, Journal of Renewable Materials, Vol. 9(1) (2021): pp 61-72. (Impact factor 2020: 1.67)
 35. C. Mano and A. Thongtha*, Enhanced Thermal Performance of Roofing Materials by Integrating Phase Change Materials to Reduce Energy Consumption in Buildings, Journal of Renewable Materials, Vol. 9(3) (2021): pp 495-506. (Impact factor 2020: 1.67)
 36. J. Mahawan and A. Thongtha*, Experimental Investigation of Illumination Performance of Hollow Light Pipe for Energy Consumption Reduction in Buildings, Energies, Vol. 14(2) (2021): pp 260. (Impact factor 2020: 3.004)
 37. T. Nochaiya, A. Sangnak, A. Thongtha, W. Wongkeo, P. Torkittikul, Improvement of Thermal Performance of Mortars by using Heat Storage Aggregate Made with Industrial By‐product to Reduce Cooling Load, International Journal of Energy Research, Vol. 46 (2022): pp 308-318. (Impact factor 2020: 5.164)
 38. C. Mano, A. Thongtha*, S. Maneewan, C. Punlek, Improvement of the thermal efficiency of autoclaved aerated concrete by black powder, ScienceAsia, Vol. 47S (2021): pp 76–82. (Impact factor 2020: 0.615)
 39. A. Thongtha, K. Janyoosuk, C. Mano, Integration of phase change material into fiber cement roof for reduction of heat accumulation in buildings, ScienceAsia, Vol. 47S (2021): pp 83–89. (Impact factor 2020: 0.615)
 40. A. R. Rafiza, A. Fazlizan, A. Thongtha, N. Asim and M.S. Noorashikin, The Physical and Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete (AAC) with Recycled AAC as a Partial Replacement for Sand, Buildings, Vol. 12 (2022): pp 60. (Impact factor 2020: 2.648)
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
 1. A. Thongtha and T. Bongkarn, “Fabrication and Characterization of 0.904Bi0.5Na0.5TiO3-0.040Bi0.5K0.5TiO3-0.056BaTiO3 Lead-Free ceramics using the Combustion Technique”. Nu Science Journal, Vol. 7(2) (2011): 10-19. (Impact factor 2010: 0.054)
รางวัลระดับนานาชาติ
 1. ได้รับรางวัลฺ Best paper award หัวข้อเรื่อง “Development and Characterization of Heat Storage Aggregate from Industrial Waste for Cooling Load Reduction” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 2019 (SEGT 2019) ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2562
 2. ได้รับรางวัล The LOTTE-IEEE-UFFC STUDENT AWARD พร้อมกับเงินรางวัล 500 ดอลลาร์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Asian Meeting on Ferroelectricity (AMF-7) and the 7th Asian Meeting on Electroceramics (AMEC-7) ณ เกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้
 3. ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Smart Materials-Smart/Intelligent Materials and NanoTechnology & 2nd International Workshop on Functional Materials and Nanomaterials (SmartMat-’08 & IWOFM-2) ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2551
รางวัลระดับชาติ
 1. ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเพลส จ.เชียงใหม่
 2. ได้รับรางวัลชมเชยบทความงานวิจัย ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก
 3. ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี
 4. ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster presentation ในงานประชุมวิชาการวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
 5. ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral presentation) ในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
 6. ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral presentation) ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

Loading