ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์

ประวัติรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. (Civil Engineering) Civil Engineering University of Newcastle Upon Tyne/ UK
ปริญญาโท
M.Eng. (Structural & Construction Management) Civil Engineering Lamar University/ Texas, USA
ปริญญาตรี
วศ.บ (วิศวกรรมโยธา) วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2554 – 2560                    มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

พ.ศ.2547 – 2553                    มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบวัสดุวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ.2547 – พ.ศ.2554             มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์ขนส่งและจราจรในภูมิภาค ภาคเหนือ แห่งที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ.2545 – 2547                    มหาวิทยาลัยนเรศวร   ตำแหน่ง :รก. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ.2544 – 2545                    มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตำแหน่ง :รก. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ.2538 – 2540                    มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่ง : รก. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ.2535 – 2537                    บริษัท ศิริพูนทรัพย์ จำกัด ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

พ.ศ.2534 – 2535                    บริษัท Thai Shimizu Co,Ltd. ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

พ.ศ.2564              ชื่อโครงการ :โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนัก

ตำแหน่ง :ผู้เฃี่ยวฃาญด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :กรมทางหลวง

ลักษณะงานที่ทำ :ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

พ.ศ.2560                ชื่อโครงการ :การศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายธนบุรี – ปากท่อ

ตำแหน่ง :ผู้จัดการโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :กรมทางหลวง

ลักษณะงานที่ทำ :บริหาร กำกับ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

พ.ศ.2558                  ชื่อโครงการ : ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมแนวทางการให้เอกชนดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี

ตำแหน่ง :ผู้จัดการโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :กรมทางหลวง

ลักษณะงานที่ทำ :บริหาร กำกับ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

พ.ศ.2556                 ชื่อโครงการ :โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงและการบิดเบือนราคา (กรณีเส้นทางการขนส่งบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้)

ตำแหน่ง :ผู้จัดการโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ลักษณะงานที่ทำ :บริหาร กำกับ และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

พ.ศ.2558                  ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดใหม่

ตำแหน่ง :ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลักษณะงานที่ทำ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการ วงเงินงบประมาณ  350,000,000 บาท

พ.ศ.2558                  ชื่อโครงการ: โครงการซ่อมแซมอาคารสาธารณสุข

ตำแหน่ง :ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลักษณะงานที่ทำ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการ วงเงินงบประมาณ 56,000,000  บาท

พ.ศ.2557                  ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างอาคารปราบไตรจักร

ตำแหน่ง :ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลักษณะงานที่ทำ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการ วงเงินงบประมาณ 50,000,000  บาท

พ.ศ.2557                  ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างระบบบำบัดของเสียทางการแพทย์

ตำแหน่ง :ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลักษณะงานที่ทำ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการ วงเงินงบประมาณ 263,750,000  บาท

พ.ศ.2556                  ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีฯ

ตำแหน่ง :ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลักษณะงานที่ทำ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการ วงเงินงบประมาณ 155,000,000  บาท

พ.ศ.2555                  ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ

ตำแหน่ง :ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลักษณะงานที่ทำ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการ วงเงินงบประมาณ 344,800,000  บาท

พ.ศ.2554                 ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสาธารณสุข

ตำแหน่ง :ประธานกรรมการตรวจการจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลักษณะงานที่ทำ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการ วงเงินงบประมาณ 435,580,000  บาท

พ.ศ.2554                  ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างอาคาร รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2

ตำแหน่ง :กรรมการตรวจการจ้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลักษณะงานที่ทำ ประธานกรรมการตรวจการจ้างโครงการ วงเงินงบประมาณ   บาท

พ.ศ.2551                   ชื่อโครงการ :โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลจัด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่ง :วิศวกรด้านความปลอดภัยทางถนน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม

ลักษณะงานที่ทำ :ศึกษาและจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน

พ.ศ.2550                   ชื่อโครงการ :โครงการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน

ตำแหน่ง :วิศวกรขนส่งและแหล่งน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลักษณะงานที่ทำ :ศึกษาและวิเคราะห์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

พ.ศ.2550                  ชื่อโครงการ :การวิจัยการจัดการและประเมินความเสี่ยงของอุทกภัยและโคลนถล่ม กรณีศึกษา อุทกภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่ง :หัวหน้าโครงการ

ลักษณะงานที่ทำ :บริหารกำกับและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

พ.ศ.2550                   ชื่อโครงการ:โครงการวิจัยการศึกษาคุณสมบัติของเถ้าเปียกลิกไนต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนประกอบ                                     ของวัสดุก่อสร้าง

ตำแหน่ง :หัวหน้าโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลักษณะงานที่ทำ :บริหารกำกับและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

พ.ศ.2550                  ชื่อโครงการ :โครงการการวิจัยการพัฒนาแบบจำลองสำหรับการคาดการณ์ ปริมาณงานก่อสร้าง ของประเทศไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่ง :หัวหน้าโครงการ

ลักษณะงานที่ทำ :บริหารกำกับและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

พ.ศ.2548                   ชื่อโครงการ :โครงการศึกษาและออกแบบการพัฒนากว๊านพะเยา

ตำแหน่ง :วิศวกรขนส่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลักษณะงานที่ทำ :ศึกษาและวิเคราะห์งานด้านการจราจรและขนส่ง

พ.ศ.2548                   ชื่อโครงการ :โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

ตำแหน่ง :วิศวกรโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลักษณะงานที่ทำ :ศึกษาและออกแบบเบื้องต้น

พ.ศ.2548                   ชื่อโครงการ :โครงการจัดทำแผนแม่บท โครงการบูรณะพระราชวังจันทร์
และย้ายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ตำแหน่ง :วิศวกรโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :กระทรวงศึกษาธิการ

ลักษณะงานที่ทำ :ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นงานด้านวิศวกรรมโยธา

พ.ศ.2548                   ชื่อโครงการ :โครงการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการระบายน้ำแม่น้ำป่าสัก ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเขตเทศบาลตำบลท่าพล

ตำแหน่ง :วิศวกรโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลักษณะงานที่ทำ :ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นงานด้านวิศวกรรมโยธา

พ.ศ.2547                  ชื่อโครงการ :ออกแบบศูนย์บริการรถเมอเซเดส เบนซ์ จังหวัดพิษณุโลก

ตำแหน่ง :วิศกรออกแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :ศูนย์บริการรถเมอเซเดส เบนซ์ จังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะงานที่ทำ :วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างอาคารศูนย์บริการรถเมอเซเดส เบนซ์

พ.ศ.2547                  ชื่อโครงการ :โครงการการจัดทำแผนแม่บท ภูมิสถาปัตยกรรมผังเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง :วิศวกรโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะงานที่ทำ :ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นงานด้านวิศวกรรมโยธา

พ.ศ.2547                  ชื่อโครงการ:โครงการการจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดสุโขทัย

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลักษณะงานที่ทำ :ศึกษาและกำหนดแนวคิดในการออกแบบงานด้าน
วิศวกรรมโยธา

พ.ศ.2547                   ชื่อโครงการ :โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองในภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)

ตำแหน่ง :วิศวกรการทางและประมาณราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม

ลักษณะงานที่ทำ :ศึกษาและจัดทำแผนงานด้านการทางและจราจร

พ.ศ.2546                  ชื่อโครงการ :ออกแบบอาคารโชว์รูมและศูนย์บริการรถฮีโน่

ตำแหน่ง :วิศวกรโครงสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :บริษัทพิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จ.อุตรดิตถ์

ลักษณะงานที่ทำ :ออกแบบอาคารโชว์รูมและศูนย์บริการรถฮีโน่

พ.ศ.2546                  ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการก่อสร้างและระบบบริหารงานก่อสร้าง

ตำแหน่ง :นักวิจัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะงานที่ทำ :วิจัยงานระบบฐานข้อมูลก่อสร้างและบริหารงานก่อสร้าง

พ.ศ.2546                  ชื่อโครงการ :โครงการการศึกษาและจัดทำแผนงานจราจรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่ง :วิศวกรจราจรและขนส่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะงานที่ทำ :ศึกษาและวิเคราะห์งานด้านจราจรและจัดทำแผนจราจร

พ.ศ.2545                   ชื่อโครงการ :โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองในภูมิภาค จังหวัดน่าน

ตำแหน่ง :วิศวกรการทางและประมาณราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)

ลักษณะงานที่ทำ :ศึกษาและจัดทำแผนงานด้านการทางและจราจร

พ.ศ.2540                  ชื่อโครงการ :การดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสถานีปฏิบัติการบึงราชนก

ตำแหน่ง :คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะงานที่ทำ :กำกับและคัดเลือกผู้รับเหมาในการประกวดราคา

ผลงานวิชาการ
  • อภิชาต บัวกล้า และ ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ (2548), แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม สำหรับคาดการณ์ปริมาณงานก่อสร้างในประเทศไทย, Proceeding ชื่อการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 วิศวกรรมโยธา เพื่อการพัฒนาชุมชน
  • ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ (2550), การจัดการแบะประเมินความเสี่ยงของอุทกภัยและและโคลนกรณีศึกษา
  • จากอุทกภัยใน จ.อุตรดิตถ์, proceeding การประขุมวิชาการ นเรศวรวิจัย
  • S. Tanratanawong, M. Pinitjitsamut, B. Panitchkarn, P. Pitchayapan4 and D. Satirasetawee (2015) Transport Cost Distortion:Thailand Transportation on the Route of NSEC, The 7th International Conference on Logistics and Transport, Lyon, France.
  • A. Buakla and S. Tanratanawong (2018), A Modified Genetic Algorithm Initializing for Location-routing Problems, 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-NCON2018), Chiangrai, Thailand.

Loading