ม.นเรศวร ร่วมพัฒนา “เทศบาลนครพิษณุโลก” สู่เมืองยืดหยุ่น (City Resilience)

     รศ.ดร. ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) มหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการ SECRA และ โครงการ FOUNTAIN ภายใต้การสนับสนุนของโปรแกรม ERASMUS+ จาก EU) และเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR)  ในฐานะวิทยากรกระบวนการ  ในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การบูรณาการสู่การสร้างเมืองยืดหยุ่น (MCR2030) ตามแนวทางสำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

     สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี  นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน และในกิจกรรม ประกอบด้วย

     การกล่าวปฐมบท “บทบาทความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการกับการพัฒนาเมืองสู่เมืองที่ลดความเสี่ยงภัยอย่างยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

     เครือข่ายนักวิชาการด้านภัยพิบัติต่อการสนับสนุนการพัฒนาเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืน” โดย ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย

     กิจกรรมเสริมพลังเทศบาลนครพิษณุโลก  ได้แก่  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน “แนวคิด หลักการสำคัญในการสร้างเมืองยืดหยุ่น (MCR 2030) และบทเรียนและผลลัพธ์ของการสร้างเมืองยืดหยุ่นของเมืองต่าง ๆ” โดย คุณสุนิสา สุดรัก สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) และวิทยากรกระบวนการ

     กิจกรรมกลุ่ม  Work Shop “การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันและการบูรณาการการปฏิบัติงานของภาคท้องถิ่นกับการสร้างเมืองยืดหยุ่นแบบองค์รวม” โดย ดร.ธายุกร  พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาและการปรับตัว (CMARE) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยากรกระบวนการ ได้แก่ อาจารย์ธนวัฒน์ ขวัญบุญ และ  ดร.อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร

     กิจกรรมกลุ่ม Work Shop “การประเมินเบื้องต้นของเมืองด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  โดยใช้ Disaster Resilience Scorecard และการจัดทำแผนการดำเนินงานการสร้างเมือง ยืดหยุ่นของภาคท้องถิ่น โดย ทีมวิทยากร และการสะท้อนบทเรียนของภาคท้องถิ่นเพื่อการสร้างเมืองยืดหยุ่นแบบองค์รวม โดยทีมวิทยากร เสริมพลังเทศบาลนครพิษณุโลกและการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเป็นพี้เลี้ยง เพื่อพัฒนาเมืองยืดหยุ่น (City Resilience) ต่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon