การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาเคมี ครั้งที่ 19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาเคมี ครั้งที่ 19  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.48 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทรงเปิดการแข่งขัน “โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาเคมี ครั้งที่ 19 ในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จ     พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียน การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาเคมี ในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ อีกทั้ง เพื่อคัดเลือกนักเรียนให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีกําหนดการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 พฤษภาคม 2566 ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. 

      มีนักเรียนตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ, นักเรียนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ สสวท., อาจารย์ และคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ  รวมจำนวน 649 คน ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันมีหลักการปฏิบัติตามธรรมนูญการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาเคมี รางวัลในการแข่งขัน ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง,เหรียญเงิน,เหรียญทองแดง,รางวัลเกียรติคุณประกาศ และรางวัลเกียรติบัตรพิเศษ 

      โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาเคมี ครั้งที่ 19 มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์และสาขาเคมี ครั้งที่ 19 ในวันนี้  การจัดฝึกอบรมและจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์และสาขาเคมี มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ ที่จะเอื้อให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ มากขึ้นตั้งแต่ระดับโรงเรียน และมุ่งที่จะช่วยยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนไปสู่ระดับสากล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยาการสำคัญ เป็นกลไกในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะในยุคที่โลกไร้พรหมแดน ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ยิ่งมีความจำเป็นในการประดิษฐ์คิดค้น การสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทันยุคสมัย ทันโลก ซึ่งมีความเป็นพลวัตสูง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง” 

      หลังจากนั้น ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ 3 ส่วน ประกอบด้วย นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในโอกาสครบรอบ 100 พรรษา ชาตกาล ที่บอกเล่าถึงพระประวัติ ,พระกรณียกิจ และ พระกรุณาธิคุณ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา และการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ที่ทรงสนพระทัยโครงการจัดส่งเยาวชนไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ตั้งแต่ปี 2532 จวบจนถึงปัจจุบัน  และทรงแสดงความยินดีแก่เยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากการแข่งขันในทุกๆ ครั้ง 

      นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในชุด “พระผู้สร้าง รอยยิ้มให้กับประชาชนชาวไทย” และ ชุด “พระทรงเป็นมิ่งขวัญในดวงใจ มหาวิทยาลัยนเรศวร” ทรงจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท, เจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน จากพระนามเล่น สู่ที่มาของพระนามแฝงในพระราชนิพนธ์ ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการเรียงร้อยอักษร จึงทรงพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองไว้เป็นจำนวนมาก และพระราชจริยวัตรที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นประจักษ์ คือ พระเมตตาและความเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเสมอมา  

      และนิทรรศการ ผลงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปกัมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. ศูนย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยกาพของนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้มอบให้มหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาคจำนวน 11 แห่ง และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โรง เป็นศูนย์ สอวน. เพื่อดำเนินการอบรมและเตรียมความพร้อม รวมทั้งคัดเลือกนักเรียนเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศต่อไป 

 

Loading

แชร์รายการนี้
fb-share-icon