ข้อมูลสำหรับบุคลากร

ข้อมูลสำหรับบุคลากร

สวัสดิการสำหรับบุคลากร

  • การเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร
  • กองทุนสวัสภาพบุคลากร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม

Loading