คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

Faculty of Dentistry Naresuan University

The Avant-grade Dental School to Fulfill Social Demands

ปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) Doctor of Dental Surgery (D.D.S) 1 สาขา ได้แก่

ปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาโทที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science(M.S.) 1 สาขา ได้แก่

ปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Doctor of Philosophy(Ph.D.) 1 สาขา ได้แก่

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิกที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค (ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) Graduate Diploma of Clinical Sciences(Grad. Dip. of Clin. Sci.) 1 สาขา ได้แก่

 

หลักสูตรระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) Certificate Program (Cert.) 1 สาขา ได้แก่

ติดต่อสอบถาม

Location
คณะทันตแพทยศาสตร์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-6062
e-mail:
dentistry@nu.ac.th

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) Doctor of Dental Surgery (D.D.S) 1 สาขา ได้แก่

หลักสูตรระดับปริญญาโทที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science(M.S.) 1 สาขา ได้แก่

หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Doctor of Philosophy(Ph.D.) 1 สาขา ได้แก่

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิกที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค (ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) Graduate Diploma of Clinical Sciences(Grad. Dip. of Clin. Sci.) 1 สาขา ได้แก่

 

หลักสูตรระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) Certificate Program (Cert.) 1 สาขา ได้แก่

Location
คณะทันตแพทยศาสตร์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-6062
e-mail:
dentistry@nu.ac.th

ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์

Loading