คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

Faculty of Allied Health Sciences

คณะสหเวชศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด และสาขาวิชาอื่นทางด้านสหเวชศาสตร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ ร่วมทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Location
คณะสหเวชศาสตร์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-6226
e-mail:
ahs@nu.ac.th

ข่าวสารคณะสหเวชศาสตร์

Loading