คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

Faculty of Nursing Naresuan University

สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำเพื่อสังคมผู้ประกอบการและสุขภาวะของประชาชน

ปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) Bachelor of Nursing Science (B.N.S.) 1 สาขา ได้แก่

ปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาโทที่รับผิดชอบโดยคณะ

ลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) Master of Nursing Science (M.N.S.) 4 สาขา ได้แก่

ปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปร.ด.) Doctor of Philosophy(Ph.D) 1 สาขา ได้แก่

ติดต่อสอบถาม

Location
คณะพยาบาลศาสตร์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-6710
e-mail:
nurse@nu.ac.th

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) Bachelor of Nursing Science (B.N.S.) 1 สาขา ได้แก่

หลักสูตรระดับปริญญาโทที่รับผิดชอบโดยคณะ

ลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) Master of Nursing Science (M.N.S.) 4 สาขา ได้แก่

หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปร.ด.) Doctor of Philosophy(Ph.D) 1 สาขา ได้แก่

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Location
คณะพยาบาลศาสตร์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-6710
e-mail:
nurse@nu.ac.th

ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์

Loading