บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School Naresuan University

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน้าที่ในการกำกับมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้หลักสูตร  คณาจารย์บัณฑิตศึกษาและนิสิตบัณฑิตศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และนโยบายที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกำหนด รวมทั้งให้บริการ สนับสนุนการจัดการจัดศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีรองคณบดีทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยมีหน่วยงานย่อย ซึ่งมีการแบ่งส่วนงานภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานอำนวยการ งานวิชาการ งานแผนและสารสนเทศ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่มาตรฐานสากลด้วยพลังบัณฑิตศึกษา

ค่านิยมร่วม

 N = Network = สร้างเครือข่าย
U = Unity = ทำงานเป็นหนึ่ง
G = Goodwill = มีไมตรีจิต
R = Respect = เคารพเพื่อนร่วมงาน
A = Accountability = สร้างความรับผิดชอบ
D = Dynamic = เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์กร

ถูกต้อง รวดเร็ว ถูกใจ ร่วมด้วยช่วยกัน

Location
สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ติอต่อสอบถาม
0-5596-8820 หรือ 8822
e-mail:
graduate@nu.ac.th

Loading