สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด

NU. Library

1. พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นแหล่งสารสนเทศหลักที่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรเลือกเข้าใช้บริการ
2. พัฒนาสำนักหอสมุดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกหลักสูตรการเรียนการสอน
3. พัฒนาสำนักหอสมุดเพื่อสร้างการใฝ่เรียนรู้ และทักษะการแสวงหาสารสนเทศ ให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และการบริการสำหรับประชาชนทั่วไป
4. พัฒนาการดำเนินงานในทุกด้านอย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

สำนักหอสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นเลิศของปวงชนด้วยนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย

ปณิธาน

สนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม

เป้าหมาย

เป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นเลิศของปวงชนด้วยนวัตกรรมบริการที่ทันสมัย

ค่านิยม

L : Learning ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
I : Innovation นวัตกรรมบริการ
B : Best of Services บริการเป็นเลิศ เหนือความคาดหมาย
N : Networking สร้างเครือข่าย
U : Unity ร่วมใจทำงานเป็นทีม

พันธกิจหลัก

  1. พัฒนาศักยภาพบริการสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย
  2. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  5. พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
  6. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม
  7. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณี

Location
Naresuan University Library, Muang, Phitsanulok, 65000.
ติอต่อสอบถาม
Monday – Friday, 8.30am to 8.30pm
Saturday – Sunday, 9.30am to 5.30pm
Information +66 5596 2555 , +66 5596 2560
Security +66 5596 2499
e-mail:
library@nu.ac.th

Loading