คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

Faculty of Business, Economics and Communications

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ศักยภาพของบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีเจตนารมย์ที่จะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ แหล่งค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคม

 

 

Location
คณะคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-1813
e-mail:

ข่าวสารคณะคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

Loading