คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

Faculty of Architecture art and design

มุ่งเป็นคณะแห่งการออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสากล

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Engineering (B.S.) 1 สาขา ได้แก่

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Arch.) 1 สาขา ได้แก่

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) Bachelor of Engineering (B.F.A.) 3 สาขา ได้แก่


หลักสูตรระดับปริญญาโทที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) Master of Architecture(M.Arch.) 1 สาขา ได้แก่่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) Master of Fine and Applied Arts(M.F.A.) 1 สาขา ได้แก่่

หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ศป.ด.) Doctor of Fine and Applied Arts(D.F.A.) 1 สาขา ได้แก่่

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Doctor of Philosophy(Ph.D.) 1 สาขา ได้แก่

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Location
คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 055 962450
e-mail:
kasornr@nu.ac.th

ข่าวสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Loading