คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Faculty of Medical Science

พัฒนานิสิตให้มีความพร้อมและความสามารถ เพื่อแข่งขันในตลาดแรงงานสากล

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.) 4 สาขา ได้แก่

หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่รับผิดชอบโดยคณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) Doctor of Philosophy(Ph.D) 1 สาขา ได้แก่่

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

Location
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
ติอต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 0-5596-4705
e-mail:
medsci@nu.ac.th

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Loading