ประวัติมหาวิทยาลัย
 
 

ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ข้อควรรู้สำหรับบุคลากร
จรรยาบรรณาอาจารย์มหาวิทยาลัย
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
 
สวัสดิการ
การเบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร
กองทุนสวัสภาพบุคลากร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
 
บริการอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
 
บริการออนไลน์
NU Mail
e-Document
Campus Agreement
Software Antivirus
FTP Download
Change Password
หน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภาอาจารย์
กองกลาง
กองคลัง
กองบริการการศึกษา
กองการบริหารงานบุคคล
กองอาคารสถานที่
กองบริการวิชาการ
กองบริหารการวิจัย
กองกฏหมาย
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานพัฒนาการด้านภาษา
สถานการศึกษาต่อเนื่อง
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักหอสมุด
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์