บุคคลดีเด่น
 
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศในการประชุมวิชาการด้านสุขภาพ
วันที่ประกาศข่าว 11 มกราคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1759 คน


  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช  กนกเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล พระราชทานชนะเลิศในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการนำเสนอผลงานวิชาการ (Oral Presentation) บุคคลทั่วไป ประเภท การสาธารณสุข การพยาบาล และการศึกษา เรื่อง รูปแบบการจัดการผลกระทบของนโยบายสาธารณะด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ  ในพื้นที่เปราะบางทางภัยพิบัติธรรมชาติ กรณีศึกษาอำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก ; Impact Management Model of Public Policy in Social welfare of elderly in natural disaster Vulnerability Area .A case study in Bangrakum District  , Phitsanuloke Province. ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

 

       

                                                                                                                                

 

สุวโรจน์ ชูสุข (นิสิตฝึกงาน):ข่าว

ภาควิชา อนามัยชุมชน คณะสาธารณะสุข : ภาพ / ข้อมูล

 

10/01/60/109

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์