บุคคลดีเด่น
 
 
นิสิตม.นเรศวรคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม งานประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศข่าว 11 มกราคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1486 คน

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นางสาวคัชนียา  หวานอารมณ์ บัณฑิตหลักสูตรสาธารณสขศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Oral Presentation) นำเสนอผลงานวิจัยโดย นางสาวรวินันท์ ศรีสุข นิสิต ปี 4 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2  ณ  ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

  โดยการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2“นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”(Social Innovation for Quality of Life Development) เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักวิชาการทุกระดับ แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ นวัตกรรมทางสุขภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยวิชาการสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน


       

                                                                                                                                 

 

สุวโรจน์ ชูสุข (นิสิตฝึกงาน):ข่าว

ภาควิชา อนามัยชุมชน คณะสาธารณะสุข : ภาพ / ข้อมูล

 

 10/01/60/108

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์