ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ลงมติเห็นชอบให้ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี” เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ประกาศข่าว 12 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ ม.นเรศวร จำนวนผู้อ่าน 9771 คน

 

มติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นชอบให้นำเสนอ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

         วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์  นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลกที่ “ให้เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒๗ (๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ในส่วนที่ให้เสนอชื่อผู้ร้องสอด ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และให้นำเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก”

         ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ชุดที่ ๓) ได้มีหนังสือเชิญผู้ผ่านการกลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง ๓ คน ได้แก่ ๑) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  ๒) ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ ๓) ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง มาแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยตนเอง ซึ่งในการแถลงนโยบายการบริหารงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มีผู้ตอบรับมาแถลงนโยบายจำนวน ๒ คน ได้แก่   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  และศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  และมีผู้ปฏิเสธการตอบรับมาแถลงนโยบายจำนวน ๑ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง

         ภายหลังการแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส  ชนะวงศ์  ได้ขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้อภิปราย จากนั้นลงคะแนนเสียง โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ ๒๔๐ (๑๕/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษีเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรและนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป

         อนึ่ง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

………………………………………………………………………

 

 

 

 

ข้อมูล: คณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยนเรศวร

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์