รายงานพิเศษ
 
 
มน. ร่วม สมาคมพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ เปิดเวทีวิชาการระดับประเทศแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
วันที่ประกาศข่าว 09 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 2857 คน


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 10 สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย  ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก


กิจกรรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นองค์ปาฐกในปาฐกถาเกียรติยศ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับสุขภาพช่องปากของประชาชนชาวไทย” พร้อมทั้งรับมอบโล่เกียรติยศ จากศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การบรรยายวิชาการ โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 44 ท่าน จาก 15 สถาบันภาครัฐและภาคเอกชน  การจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้าและ การประกวด Poster presentation เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพ ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้จากการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยรุ่นใหม่ เผยแพร่ชื่อเสียงของสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ว่าเป็นศูนย์กลางการดูแลรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ กุมารแพทย์ โสตศอนาสิกแพทย์ พยาบาล นักแก้ไขการพูดและภาษา นักสังคมสงเคราะห์ และนิสิตจำนวนกว่า 300 คน จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศธิติ สิงห์คง: ข่าว
นเรศ เอี่ยมอินทร์: ภาพ
09-11-60/25

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์