ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์
วันที่ประกาศข่าว 30 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว นายธิติ สิงห์คง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 241 คน

   สภามหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2560

   ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 5596 2392

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

1.      ได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ

2.      ได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

3.      มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี


ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์

 

1.       เรื่อง การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

2.       เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

 ดาวน์โหลดใบสมัคร 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ

 

ธิติ สิงห์คง: ข่าว
30-10-60/23

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์