ภาพข่าว
 
 
ม.นเรศวร จับมือ APISA จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านความมั่นคงของมนุษย์ (มีคลิป)
วันที่ประกาศข่าว 20 ตุลาคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 517 คน

         เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ APISA ครั้งที่ 11 : 50  ปี ของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายร่วมสมัย : ความมั่นคงของมนุษย์ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเชื่อมโยงระหว่างกันและความเป็นประชาธิปไตย  เพื่อส่งเสริมการวิจัยและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งประสบการณ์จากการศึกษา และวิจัยในประเด็นที่มีความท้าทายที่เอเชียกำลังเผชิญทั้งในด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ศิลปกรรม ธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้มี นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นิสิต นักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานกว่า 300 คน            ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

         ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า อาเซียนกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับมหภาคในเอเชีย ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของความร่วมมือระหว่างชาติต่างๆ ภายใต้จุดมุ่งเน้นที่การสร้างบรรทัดฐานร่วมกัน ท่ามกลางแนวโน้มเชิงบวกดังกล่าว ความท้าทายสำคัญของอาเซียนยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ความด้อยพัฒนา ความขัดแย้งที่ยังขาดแนวทางการแก้ปัญหา การเติบโตของระบอบอำนาจนิยม ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม ความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา การขยายพื้นที่ของการเป็นชายขอบทางเศรษฐกิจ การเลือกปฏิบัติทางวัฒนธรรมและศาสนา ปัญหาสุขภาพ ประเด็นทางการศึกษา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศ และเพศวิถี/เพศภาวะ ข้อพิพาทเขตแดน และความถดถอยทางประชาธิปไตย จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดการประชุม APISA ครั้งที่ 11  ในหัวข้อ 50 ปีของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายร่วมสมัย: ความมั่นคงของมนุษย์ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเชื่อมโยงระหว่างกัน และความเป็นประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ Prof. Walden Belloบรรยายพิเศษ เรื่อง “เอเชียและทุนทางการเงิน: จากวิกฤตฟองสบู่ในญี่ปุ่นสู่ระเบิดเวลาทางการเงินของจีน”Dr. Sorpong Peouบรรยายพิเศษ เรื่อง “50 ปี อาเซียน: ก้าวต่อไปสู่ปาฏิหาริย์หรืออวสาน?” His Excellency Ambassador Pou Sothirakบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายข้างหน้าสำหรับอาเซียน” เป็นต้น

--------------------------------------------

สุธินี พูลเขตนคร : ข่าว
     นเรศ เอี่ยมอินทร์ : ภาพนิ่ง  
นิรวิทธ์ สังข์ทอง : วีดีโอ / ตัดต่อ
20-10-60 / 016

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์