ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
CITCOMS สร้างมาตรฐานวิชาชีพสู่สากลด้วยการเปิดศูนย์สอบ MOS&Prometric Testing Center
วันที่ประกาศข่าว 09 มกราคม 2551 ผู้ประกาศข่าว Webmaster จำนวนผู้อ่าน 3236 คน

                CITCOMS Innovation Center เปิดศูนย์สอบ MOS&Prometric Testing Center สร้างเครื่องมือยืนยันความรู้ให้แก่บุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

                อ.วัฒนา  เชี่ยวสุวรรณ  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า  ขณะนี้ทางศูนย์ ฯ  ได้เปิดศูนย์สอบวัดความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำนักงาน และโปรแกรมเฉพาะทางขึ้น  โดยร่วมมือกับบริษัท  ITIT  จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไมโครซอฟต์ และ Certiport แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้แต่งตั้งและคัดเลือกศูนย์สอบทักษะโปรแกรมชุด Microsoft Office(MOS Testing center) ได้จัดตั้ง ศูนย์สอบ MOS&Prometric Testing เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจในเขตภาคเหนือตอนล่างได้พัฒนา และวัดความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับ MOS(Microsoft Specialist)  หรือประกาศนียบัตรที่ยืนยันถึงความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับและถือว่าผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมอย่างแท้จริง  โดย แบ่ง ระดับของการสอบเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับต้น (Core)ผู้สอบเลือกสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังรายวิชาต่อไปนี้
        * Microsoft Word 2000/2002/2003Core
        * Microsoft Excel 2000/202/2003Core
        * Microsoft PowerPoint 2000/202/2003Core
        * Microsoft Outlook 2000/202/2003Core

ระดับผู้เชี่ยวชาญ(Expert)ผู้สอบเลือกสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังรายวิชาต่อไปนี้
        * Microsoft Word 2000/2002/2003 Expert
        * Microsoft Excel 2000/202/2003 Expert

ระดับสูง(Master)ผู้สอบต้องสอบผ่านดังรายวิชาต่อไปนี้
        * Microsoft Word 2000/2002/2003 Expert
        * Microsoft Excel 2000/202/2003 Expert
        * Microsoft PowerPoint 2000/202/2003Core

วิชาเลือก 1 วิชา ดังนี้
        * Microsoft Access2000/2002/2003Core
        * Microsoft Outlook 2000/2002/2003Core

                                                                                                                                                       
ลักษณะการสอบ MOS Testing Center
1.       การสอบมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง
2.       ปริมาณคำถาม 20-35 ข้อ
3.       เวลาการสอบ 45 นาทีต่อหนึ่งโปรแกรมการสอบ
4.       ลักษณะคำถามจะมีให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
5.       เมื่อทำการสอบเสร็จผู้สอบจะได้รับผลสอบทันที

เกณฑ์การสอบ 1000 คะแนน ผู้สอบต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ลักษณะการสอบ Prometric Testing Center
เป็นข้อสอบแบบปรนัย

วิชาสอบ
Cisco Career Certification
Compaq Computers
Compaq Services
Comptia A+
Computer Associates
HP Star
IBM
Lotus
Lucent lcte
Microsoft
Novell
Oracle
Sun Education
 
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-1000 ต่อ 1506,1509

แบ่งบัน
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์