คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 
 
อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ -
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย นายเดชา ดีผดุง decha21@yahoo.com
รองอธิการบดี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว suchartm@nu.ac.th
รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ rosarinw@nu.ac.th
รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา vithayaj@nu.ac.th
รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล sukkidy@nu.ac.th
รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา rattima@nu.ac.th
รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ piratornp@nu.ac.th
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง paisarnmu@nu.ac.th
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท peerasakc@nu.ac.th
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์ thosapolp@nu.ac.th
คณบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย boonyaratch@nu.ac.th
คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม vichayananr@nu.ac.th
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ chommanardw@nu.ac.th
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ sirikasems@nu.ac.th
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ chanthonrats@nu.ac.th
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ watanap@nu.ac.th
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง samranm@nu.ac.th
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง somyotp@nu.ac.th
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย samurt@nu.ac.th
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี sarintipt@nu.ac.th
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันต์ จันทร์สมศักดิ์ santc@nu.ac.th
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี nuntawatu@nu.ac.th
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร -
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมาลา ชโยดม vimalac@nu.ac.th
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ นายปริญญา ปานทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ -
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน ดร.สุขฤดี สุขใจ secksons@nu.ac.th
ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ boonsub.pa@gmail.com
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ดร.เสกสรร สุขะเสนา secksons@nu.ac.th
ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
-
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ phuditt@nu.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น sucharty@nu.ac.th
ประธานสภาอาจารย์ - -
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ prajinm@nu.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางนิพัทธ์ เกษาพร -
หัวหน้างานประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางสาววาสนา นุชท่าโพ -
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์